Dorpsoverleg

 

Deze pagina wordt beschikbaar gesteld aan St. Dorpsoverleg Horn Logo Dorpsoverleg.png

Stichting Dorpsoverleg Horn 

Jaarverslag 2020

Leefbaarheid creeëren we samen in Häör

Februari 2021
Opgericht op 18-05-2015

 

Het jaar 2020 had voor Dorpsoverleg Horn een feestelijk jaar moeten worden.

Het bestuur was al druk doende om een feestelijk dorpsgebeuren te plannen i.v.m. het 5-jarig jubileum. Helaas heeft het coronavirus dit onmogelijk gemaakt. Hopelijk biedt 2021 weer mogelijkheden.

 

Doelstelling van Stichting Dorpsoverleg

 

De Stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

 1. Het in samenspraak met de bewoners van Horn, formuleren en behartigen van de belangen van het dorp.
 2. Het in stand houden en daar waar mogelijk bevorderen van een goede woon-,werk-, en leefomgeving in het dorp Horn.
 3. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het gemeentebestuur van de gemeente Leudal, haar rechtsopvolgers en andere (overheids-) instanties, in het bijzonder m.b.t. de leefbaarheid van het dorp en het welzijn van haar inwoners relevante onderwerpen.
 4. Het geven van advies aan inwoners van Horn.
 5. Het zich laten informeren over, voor het dorp en haar inwoners relevante onderwerpen.
 6. Het stimuleren van activiteiten die het wonen en welzijn optimaliseren, voor zover dit niet aldoor anderen wordt gedaan.

 

Stichtingsbestuur

 

Op 1-1-2020 bestond het bestuur uit de volgende personen:

 • Yvonne Bocken-Hendrickx, voorzitter
 • Casper Hamers, penningmeester
 • Tonny Hendriks-Janssen, secretaris

 

Naast de bestuurlijke taken vervullen de bestuursleden ook deeltaken, te weten:

 • Goede doelen, Casper Hamers
 • Werkgroep PR en Communicatie, Casper Hamers, Tonny Hendriks
 • Werkgroep Leefbaarheid, Yvonne Bocken, Els Kuijpers, Matty Peters, Annemie Smeets, Peter Ruijters, Hilde Glessner
 • Werkgroep Inloopcafe, Hilde Glessner, Els Kuijpers, Piet Smeets
 • Ut Galerieke, Tonny Hendriks

 

Bestuursvergaderingen Dorpsoverleg Horn

 

De bestuursvergaderingen vinden plaats bij een van de bestuursleden thuis.

Bij deze vergaderingen kunnen, na overleg ook andere deelnemers aansluiten.

Dit jaar was er ook een overleg met de Procesregisseurs van de gemeente Leudal over samenwerking tussen gemeente en het Dorpsoverleg. Met de  Ontwikkeling Maatschappij Limburg (OML) is overleg geweest over het Zevenellenterrein.

Het Stichtingsbestuur bekijkt welke onderwerpen in het komende jaar invulling kunnen krijgen in Horn. Dit kan door bekendheid te geven tijdens een van de openbare bijeenkomsten en via Haor.nl.

 

Data bestuursvergaderingen 2020

 

15-01-2020

10-02-2020

18-05-2020

22-06-2020

06-07-2020

05-10-2020 (incl. Procesregisseurs Leudal)

07-12-2020 (incl. directeur H. Coppus OML)

 

Openbare Bijeenkomsten 2020

 

05-03-2020

Besproken onderwerpen:

 • Toegankelijkheid en onderhoud trottoirs
 • Hinderlijk parkeren op trottoirs
 • Dementievriendelijk Leudal en Eenzaamheid
 • Voormalig gemeentehuis

 

Contact met Dorpsoverleg Horn

 

Via het mailadres dorpsoverleghorn@gmail.com kunt u te allen tijde uw vragen, suggesties kenbaar maken.

In 2020 zijn er meldingen gemaakt van verkeershinder op de Rijksweg, verhuizing Aldi en wandelpaden in het Brook.
Daar waar mogelijk heeft het Stichtingsbestuur advies gegeven c.q. doorverwezen naar betreffende instanties.
Klachten die niet via Dorpsoverleg Horn hoeven, kunt u ook melden via de app:

Mijn Gemeente.

Tevens was er een burgerinitiatief om een Rommelroute te organiseren. Ook dit kon niet doorgaan i.v.m. het coronavirus. Zodra dit weer mogelijk is, wil Dorpsoverleg Horn hier graag haar medewerking aan verlenen.
Het burgerinitiatief “Gluurpieten” heeft een financiële bijdrage van Dorpsoverleg Horn ontvangen.

 

Zevenellenterrein Haelen

Dorpsoverleg is benaderd door Ontwikkeling Maatschappij Limburg om zitting te nemen in een Klankbordgroep om mee te kunnen praten over de exploitatie van het Zevenellenterrein. Deze bijeenkomst was digitaal. We plaatsen wel een aantal kanttekeningen bij deze ontwikkeling, zoals stankoverlast,  het geurbeleid van de gemeente Leudal en de toename van verkeersbewegingen.

 

Ut Galerieke

Voor de galeriehouders was 2020 een enerverend jaar. Door het coronavirus moest de deur in het voorjaar en in december op slot.Toch waren er enkele hoogtepunten.

In het kader Mooi Leven in Leudal bezocht burgemeester Désirée Schmalschläger

Ut Galerieke. Ze sprak haar waardering uit voor dit burgerinitiatief.

ML5 heeft dit mooi in beeld gebracht.

Voor de kinderen van de basisschool werden workshops gehouden. Dit was een succes.

Op 6 september nam Ut Galerieke deel aan Kunstfietsen Leudal. Het aantal deelnemers overtrof de verwachtingen.

De toekomst voor Ut Galerieke is nu erg onzeker. Stichting Dichterbij, de huidige eigenaar, heeft de voormalige bakkerij weer te koop aangeboden.

Het bestuur heeft contact gehad met de gemeente  over de mogelijkheden van een ander pand, maar hier kan de gemeente niets in betekenen.

 

Inloopcafé

Elke woensdag is er een inloopcafé bij Hotel de Abdij van 10.00 tot 12.00 uur.
Iedereen, jong en oud, is welkom. U ontmoet dorpsgenoten in een gezellige en ontspannen sfeer aan onze stamtafel.
Men moet en hoeft niets, we sluiten aan bij de behoefte waar op dat moment belangstelling voor is.
Tegen een kleine vergoeding is er koffie, thee en soms wat lekkers.
Het jaar zijn we gestart met een heerlijk diner in Hotel de Abdij en werd de Carnavalsmiddag door het merendeel van de deelnemers bezocht.
In september hebben we een jeux de boule middag gehouden. Wat een gezelligheid en enthousiasme. Voor herhaling vatbaar.
Helaas zijn er in 2020 door de lockdown vele woensdagen niet doorgegaan.
Zodra de mogelijkheid het toelaat gaat het Inloopcafé weer van start en hopen we u welkom te mogen heten.

 

Samenwerking

Voor het Dorpsoverleg is samenwerking tussen de verenigingen van Horn een belangrijke doelstelling. Er vinden overleggen plaats met de Seniorenvereniging Horn, de Zonnebloem, Zijactief, het Huiskamerproject Daalakkerserf, Samen Tafelen en de Parochie St. Martinus. Doel is om de activiteiten die de verschillende verenigingen organiseren op het gebied van ontmoeting, meer op elkaar af te stemmen en toegankelijk te maken voor een bredere doelgroep. Elk jaar wordt er een activiteitenfolder gemaakt en door de betreffende verengingen verspreid. In 2021 zal ook een nieuwe sociale kaart worden vervaardigd.

 

Dorpsoverleg Leudal

De gemeente Leudal bestaat uit 16 kernen. Om te zorgen voor een goed contact tussen gemeente en inwoners zijn er sinds de vorming van de gemeente Leudal in 2007 in elke dorpskern dorpsraden of dorpsoverleggen in het leven geroepen. Belangrijkste taak van een dorpsraad is om richting gemeente aan te geven wat de inwoners belangrijk vinden voor de leefbaarheid van hun dorp.

Omgekeerd kan de gemeente aan de dorpsraad advies vragen over belangrijke onderwerpen voor de inwoners en het ondersteunen van initiatieven van inwoners. Daarom wordt er steeds vaker van “dorpsoverleg” gesproken.

De procesregisseurs Leudal zijn begonnen met een kennismakingsronde langs alle dorpsoverleggen. In Horn heeft dit al plaatsgevonden en werd als zeer positief ervaren.

Zie voor contactlijst dorpsraden: http://www.leudal.nl/vereniging-of-instelling/contactgegevens-dorpsraden 43105/

In 2020 hebben er geen overleggen van de gezamenlijke Dorpsraden plaatsgevonden.

 

Werkgroep Goede Doelen Horn

Dorpsoverleg Horn biedt ‘onderdak’ aan de Goede Doelen Horn. Dorpsoverleg participeert in de werkgroep voor met name de financiële afhandeling van de opbrengsten. Normaal gesproken zou de Goede Doelen actie in april van het jaar plaatsvinden, maar door de coronamaatregelen werd besloten dit te verplaatsen naar het najaar. Ook dat bleek uiteindelijk niet haalbaar. Voor 2021 wordt een nieuwe planning gemaakt afhankelijk van de dan geldende maatregelen.

 

PR en Communicatie
Communicatie met de burgers is voor Dorpsoverleg Horn van essentieel belang. Door het verdwijnen van ’t Blaedje en Via Leudal, zal de berichtgeving plaatsvinden via haor.nl.

Ook kunt u ons volgen op Facebook: https://www.facebook.com/dopsoverleghorn/

Het bestuur wil de haalbaarheid in overweging nemen of een infoblad voor de inwoners van Horn tot de mogelijkheden behoort. Met name de ouderen missen nu het nieuws over

verenigings- en dorpsaangelegenheden. Zo’n informatieblad hoeft niet per definitie huis aan huis bezorgd te worden, maar kan op strategische punten in het dorp neergelegd worden.

Hier zou een werkgroep voor in het leven geroepen kunnen worden.

 

Financiële verantwoording

 

Inkomsten

 

 

Uitgaven

 

 

Saldo 01-01-2020

4.884,36

 

 

 

Subsidie

1.500,00

Bankkosten

114,00

Subsidie Kerstboom

125,00

Kerstboom

125,00

Deelnemers Ut Galerieke

774,00

Vergaderkosten

129,50

Retour Kleurwedstrijd

51,00

Kosten Ut Galerieke

160,23

Opbrengst Goede Doelen

113,00

Bijdrage Vastelaovesbank

82,50

Sponsoring Goede Doelen

150,00

Kleurwedstrijd

100,00

 

 

 

Kosten Goede Doelen

617,10

 

 

 

 

1.328,33

 

 

 

Saldo 31-12-2020

6.269,03

Totaal

7.597,36

Totaal

7.597,36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Dorpsoverleg Horn

6.075,85

 

 

 

Saldo Goede Doelen

193,18

 

 

 

 

6.269,03

 

 

Gegevens Stichting Dorpsoverleg Horn

Contactadres: Graaf Jacobstraat 16, 6085 CW Horn
Mailadres: dorpsoverleghorn@gmail.com
Info: www.haor.nl
Fiscaalnummer: 855195289
KvK nummer: 63343339
Bankrekening: NL48RBRB09199245471

 

Oproep
Om meer voor de gemeenschap te kunnen betekenen, is het nodig om het bestuur uit te breiden. We zoeken dus mensen als aanvulling (of ondersteuning) van het bestuur die zich betrokken voelen bij het wel en wee van ons dorp.  Alle inzet is meer dan welkom. Het bestuur bepaalt zelf wat haalbaar is om op te pakken. Dus als er veel mensen zijn die meewerken, krijgen we meer voor mekaar! Heb je belangstelling in één specifiek onderwerp, is deelname aan een werkgroep misschien een optie. Neem gerust met één van de bestuursleden contact op om te vragen naar de mogelijkheden.

•          Yvonne Bocken-Hendrickx, voorzitter, tel. 06-34942511

•          Casper Hamers, penningmeester, tel. 06-25377586

•          Tonny Hendriks-Janssen, secretaris, tel. 06-83128097


 Inloopcafé Abdij.jpg 

Waar:                                  
De Abdij
Kerkpad 5, 6085 BA Horn
Er is een soort stamtafel voor ontmoeting ingericht.

Wie: 
Werkgroep Leefbaarheid van het Dorpsoverleg Horn

Wanneer: 
Elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur

Voor wie: 
Iedereen - jong en oud- die kan en er zin in heeft en andere mensen uit het dorp wil ontmoeten in een ontspannen en gezellige sfeer is welkom.

Waarom: 
Inwoners van Horn hebben aangegeven dat er in het dorp eigenlijk geen plek is waar je anderen laagdrempelig en zonder verplichtingen kunt ontmoeten. Dorpsoverleg heeft dit opgepakt en de werkgroep Leefbaarheid heeft het initiatief uitgewerkt. De Abdij is bereid gevonden om haar locatie ter beschikking te stellen.

Wat: 
In principe is het laagdrempelig. Men moet en hoeft niets.
Als daar behoefte aan is kan er van alles worden georganiseerd; lezingen, hobby-activiteiten, themagesprekken, gezondheidsvoorlichting. We horen wel wat mensen willen.

Contactpersoon:
Els Kuijpers of Piet Smeets
T: 0475 - 58 31 31
M: contact@abdij.com

Deelname is gratis.
Consumpties zijn niet verplicht, maar als men toch iets wil nuttigen dan is dat uiteraard voor eigen rekening.