Bestuur

 

Deze pagina wordt beschikbaar gesteld aan St. Dorpsoverleg Horn

Dorpsoverleg Horn is telefonisch bereikbaar via: 06-83128097

En per e-mail via: dorpsoverleghorn@gmail.com

Logo Dorpsoverleg.png

Beleidsplan Stichting Dorpsoverleg Horn

 

Doelstelling van Stichting Dorpsoverleg

Leefbaarheid creëren we samen!
In samenspraak met de inwoners van Horn: behartigen we de belangen van het dorp en
houden we een goede woon-, werk en leefomgeving in stand of wordt deze bevorderd.
Dit doen we door het gevraagd en ongevraagd adviseren van het gemeentebestuur van de gemeente Leudal, haar rechtsopvolgers en andere (overheids-) instanties, in het bijzonder m.b.t. de leefbaarheid van het dorp en voor het welzijn van haar inwoners relevante onderwerpen.
Activiteiten die het wonen en welzijn optimaliseren, worden gestimuleerd voor zover dit niet al door anderen wordt gedaan.
Het werkgebied van de stichting omvat het dorp Horn en het daarbij behorende buitengebied. 

Werkwijze

Minimaal tweemaal per jaar vindt een openbare bijeenkomst plaats waarvoor de inwoners en ondernemers van Horn worden uitgenodigd.
Uit deze bijeenkomsten volgen thema’s waarvoor werkgroepen worden opgestart.
Voorwaarde voor het starten van een werkgroep is dat er voldoende draagvlak bestaat om een werkgroep te bemensen.
In elke werkgroep heeft een bestuurslid zitting om in ieder geval de verbindende rol met het bestuur te vervullen en de bijdrage aan de stichtingsdoelstellingen te bewaken. 

Werven van inkomsten

Jaarlijks vraagt de stichting gemeentelijke subsidie aan voor dorpsraden en dorps-overleggen van de gemeente Leudal. Daarvoor wordt een activiteitenplan en begroting opgesteld.
Ook is het mogelijk dat voor een bepaald thema of activiteit relevante fondsen worden aangeschreven met verzoek om een bijdrage.
Verder probeert de stichting de kosten zo laag mogelijk te houden en dat lukt met de inzet van vrijwilligers en sponsoren. 

Het beheer en besteding van vermogen

De gelden die van de gemeente of fondsen worden ontvangen, hebben altijd een specifiek doel en worden dus daaraan besteed.
Momenteel worden geen gelden gereserveerd voor de toekomst omdat daar geen aanleiding voor is. 

Het beloningsbeleid

Stichting Dorpsoverleg Horn is een vrijwilligersorganisatie. Dit betekent dat bestuursleden en overige vrijwilligers die zich in stichtingsverband inzetten, dit geheel belangeloos doen. Ze ontvangen dan ook geen betaling voor hun werk. Voor de bestuursleden is ook statutair bepaald dat ze geen vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden. Er zijn geen personen in dienst van de stichting.

Onkosten vergoeding en vrijwilligerswaardering

-        Als blijk van waardering voor de inzet van de vaste vrijwilligers (inclusief bestuur) wordt één keer per jaar een “dankjewel bijeenkomst” georganiseerd.

-        Vergoedingen voor onkosten is mogelijk. Het betreft hier vergoedingen voor gemaakte reiskosten ( € 0,21 per km per 1-1-2023) of andere uitgaven die ten behoeve van de stichting zijn gedaan. Deze vergoeding wordt uitgekeerd op declaratiebasis. 

-        In geval van grote evenementen waarbij veel vrijwilligers nodig zijn, kan een belastingvrije vrijwilligersvergoeding worden uitgekeerd conform de regels van de Belastingdienst. Indien hiervoor wordt gekozen, is dit opgenomen in het plan en de begroting van het betreffende evenement. Het staat een vrijwilliger vrij om af te zien van een vrijwilligersvergoeding.

Een voorwaarde bij boven genoemde punten is dat de vereniging over voldoende financiële middelen beschikt.

Openbaarheid en bekendmaking

Na afloop van het kalenderjaar stelt het bestuur een jaarverslag op. Hierin zijn de uitgevoerde activiteiten opgenomen en de financiële verantwoording.
Dit wordt ook gepubliceerd op de website van Häör.nl onder Dorpsoverleg.
Per jaar vinden 2 openbare vergaderingen plaats waarin het bestuur verslag doet van de uitvoering van het beleids- en activiteitenplan en tevens signaleert en inventariseert welke thema’s in een komende periode aangepakt dienen te worden.

Gegevens van de stichting

Het bestuur wordt gevormd door:

Tonnie Hendriks, secretaris
Henk Luiten, penningmeester
Yvonne Bocken-Hendrickx, voorzitter

Stichting Dorpsoverleg Horn
Adres: Graaf Jacobstraat 16, 6085 CW Horn
E-mail: dorpsoverleghorn@gmail.com
Fiscaal nummer: 855195289
KvK nummer: 63343339
ANBI: 855195289
Bankrekening: NL48RBRB 0919245471

Meer info over het dorpsoverleg: www.haor.nl