Bestuur

 

Deze pagina wordt beschikbaar gesteld aan St. Dorpsoverleg Horn

Dorpsoverleg Horn is telefonisch bereikbaar via: 06-3494 2511

En per e-mail via: dorpsoverleghorn@gmail.com

Logo Dorpsoverleg.png

Het bestuur van Stichting Dorpsoverleg Horn wordt gevormd door:

Tonnie Hendriks, secretaris
Henk Luiten, penningmeester
Yvonne Bocken-Hendrickx, voorzitter

 

Gegevens Stichting Dorpsoverleg Horn

-  de naam van de instelling: Stichting Dorpsoverleg Horn

-  het contactadres: Graaf Jacobstraat 16, 6085 CW Horn

-  e-mailadres: dorpsoverleghorn@gmail.com

-  meer info over het dorpsoverleg: www.haor.nl

-  fiscaal nummer: 855195289

-  KvK nummer: 63343339

-  Bankrekening: NL48RBRB 0919245471

 

De doelstelling van de Stichting Dorpsoverleg:

De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

  1. het in samenspraak met de inwoners van Horn, formuleren en behartigen van de belangen van het dorp.
  2. het in stand houden en daar waar mogelijk bevorderen van een goede woon-, werk-, en leefomgeving in het dorp Horn
  3. het gevraagd en ongevraagd adviseren van het gemeentebestuur van de gemeente Leudal, haar rechtsopvolgers en andere (overheids)instanties, in het bijzonder mbt de leefbaarheid van het dorp en het welzijn van haar inwoners;
  4. het geven van advies aan inwoners van Horn;
  5. het zich laten informeren over voor het dorp en haar inwoners relevante onderwerpen;
  6. het stimuleren van activiteiten die het wonen en welzijn optimaliseren, voor zover dit niet door anderen al wordt gedaan.

De bestuurssamenstelling:

Het dagelijks bestuur bestaat uit 3 bestuursleden:

  • mw. H.L. (Hilde)Glessner, in de functie van voorzitter
  • dhr. C.R.M.J. (Casper) Hamers in de functie van penningmeester
  • mw. Y.M.P.F. (Yvonne) Bocken-Hendrickx in de functie van secretaris

Het beloningsbeleid:

Statutair is bepaald dat bestuurders van de stichting geen vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden.  Wel bestaat er een vergoeding voor kosten die noodzakelijkerwijs moeten worden gemaakt voor de uitoefening van hun functie, zoals bijvoorbeeld reiskosten en vergaderkosten.

Openbaarheid en bekendmaking

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording van de Stichting:

de Stichting stelt na afloop van het kalenderjaar een jaarverslag op. Dit wordt ook gepubliceerd op de website van Häör.nl. In het jaarverslag is ook de financiële verantwoording opgenomen.

Per jaar vinden 2 openbare vergaderingen plaats waarin het bestuur verslag doet van de uitvoering van het beleids- en activiteitenplan en tevens signaleert en inventariseert welke thema’s in een komende periode aangepakt dienen te worden. Het volledige jaarverslag 2016 staat hier.

Het beleidsplan;

In de loop van 2015 heeft het bestuur een beleidsplan opgesteld voor de komende jaren.
Jaarlijks stelt het bestuur op basis van de inventarisatie in de openbare vergaderingen een plan van aanpak op voor het daaropvolgende jaar. Het beleidsplan volledig inzien kan hier.