Kerkberichten

Op deze pagina worden de kerkberichten geplaatst van de St. Martinus kerk te Horn.

Pastoor C. Dieteren Burg. Aquariusstraat 19, 6081 AV Haelen, tel. 591622 bij urgentie 06–12413034  e-mail: cjdieteren@gmail.com

St. Martinus Parochiecentrum:
Raadhuisplein 7
6085 BD Horn
Tel: 581234
Open: Di - do - vrij van 10:00 t/m 12:00u.
Bank: NL50RABO012340110
contact@martinuskerkhorn.nl
www.martinuskerkhorn.nl

                Kerkberichten. TP Foto..JPG

18 jan - 25 jan 2018:

 

 • Donderdag 18 jan.:
  09.45 u. dagkerk: repetitie kerkkoor

 

 • Zondag 21 jan.: 
  11.00 u. Eucharistieviering
  Int: gest. jrd. overl. fam Houtackers en fam. Nevels; jrd. Wim Smeets; jrd. overl. ouders Jan Smeets en Anny Smeets-Demarteau, Mgr. Wim Demarteau, alle overl van de families Demarteau en Smeets
  Zang: gemengd koor                Lector: Jetske Gilsing
  Collect: dhr. J. Linssen                     Koster: mw. A. Vermeulen

 

 • Maandag 22 jan.:
  14.00 u. Parochiecentrum  Evaluatie kerstexpo

  16.00 u. Parochiecentrum  repetitie Schola

   

 • Dinsdag 23 jan.:
  09.00 u. Eucharistieviering
  in de dagkerk Aansluitend is er koffie in het
  parochiecentrum

   

 • Woensdag 24jan.:
  12.15 u.- 13.45 u. bs De Mussenberg Communieclub                                             


  • Week van gebed voor de eenheid:
   De uitdrukking ‘Recht door zee’ wordt in het Nederlands vooral uitgelegd als eerlijk, recht op je doel af. Vaak is het ook synoniem voor brutaal of bot. Maar ‘recht door zee’ kan ook betekenen dat je rechtop blijft tussen woelige golven. En zo is de uitdrukking bedoeld in het thema voor de Week van gebed voor de eenheid tussen alle christenen, die van 21 tot en met 28 januari wordt gehouden. Het thema verwijst naar het oude Bijbelverhaal, waarin God het volk Israël door de Rode Zee leidde, op weg naar het beloofde land. Na jaren van onderdrukking werd er recht gedaan aan wie hun geloof trouw waren gebleven. Gods rechterhand leidde hen eensgezind naar de vrijheid. Op veel plaatsen in de wereld leven gelovige christenen letterlijk in woelige wateren, maar hun geloof houdt hen rechtop. Ze putten hoop en moed uit Gods rechterhand die hen de weg wijst: recht door zee. Als getuigen van deze gezamenlijke hoop werken en bidden kerken samen voor christenen uit de hele wereld. De Week van gebed voor de eenheid is een internationaal oecumenisch initiatief, dat ondersteund wordt door de Wereldraad van Kerken en het Vaticaan. Kijk voor meer informatie op www.raadvankerken.nl

 

 • Nieuwe tarieven per 1 januari:

  Alle parochies:  Met ingang van 01 januari 2018 heeft het Bisdom Roermond wijzigingen aangebracht in de tarieven voor Stipendia, en Gezinsbijdrage, rouw- en trouwdiensten enz.
  Wij zetten ze hier voor u op een rijtje:
  Gezinsbijdrage: uitgegaan wordt van een bijdrage per gezin / deelnemer van  € 110,00, die u gespreid kunt betalen
  Vieringen in het weekeinde € 27.50
  Vieringen door de week € 12.50
  Jubileummis die niet tijdens de reguliere zaterdag-of zondagmissen wordt gehouden: € 275,00
  Huwelijksmis: (trouwgeld)
  Huwelijksmis bij niet of niet voldoende deelname aan de Gezinsbijdrage: € 440,00
  Doopviering: per deelnemer ongeacht gezinsbijdrage: € 35,00 
  Doop in Kapel: Haelen Odakapel + € 25,00
  Kapellen in de overige parochies: € 50,00
  Vormsel: per deelnemer ongeacht gezinsbijdrage: € 15,00
  Begrafenis:  (rouwgeld)
  Uitvaartmis: Niet of niet voldoende deelname aan de gezinsbijdrage: € 440,00
  Met degenen die de laatste vier jaren een kerkelijke bijdrage hebben betaald, wordt dit bedrag verrekend (afgetrokken van) met de kosten voor een jubileummis, huwelijksmis en een uitvaartmis. Dit in tegenstelling tot degenen, die geen kerkelijke bijdrage hebben betaald. Er kunnen zich omstandigheden voordoen, dat iedere parochie een andere keus moet maken voor de berekening. Iedere parochie zal naar eigen bevinden van zaken handelen. U kunt dit overzicht ook op uw gemak nalezen op onze website: www. martinuskerkhorn.nl  of de site van de federatie:  www.parochiefederatie.nl              


 • Websites:
  Kent u onze websites al? U kunt er het laatste nieuws betreffende uw parochie lezen. De kerkdiensten en verder belangrijke informatie over b.v.: dopen, kerkberichten, kerkbijdrage, de pagina lief en leed, belangrijke data voor het komende jaar. Contactpersonen en contact. De moeite waard. Hieronder kunt u zien welke websites online zijn:  www.lambertuskerkhaelen.nl; www.nunhem.nl; www.martinuskerkhorn.nl; En als extra de site van onze parochiefederatie: www.parochiefederatie.nl aanklikken en van daaruit kunt u ook verder surfen naar de hierboven genoemde sites.