Gemeentenieuws

Op deze pagina vindt u een selectie van nieuws met betrekking tot de gemeente Leudal.

PAS niet als basis om toestemming te verlenen:

Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State beslist dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt mag worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename op Natura 2000-gebieden.

Stikstof is een belangrijke voedingsstof voor planten. Planten hebben zowel een minimale als maximale hoeveelheid nodig om te kunnen blijven leven. Voor elke plantensoort en elk ecosysteem verschillen deze tolerantiegrenzen. De maximumhoeveelheid (kritische depositiewaarde, KDW, genoemd) die op de lange termijn niet tot negatieve effecten leidt, wordt in Nederland in veel Natura 2000-gebieden overschreden. Van de 160 Natura 2000-gebieden in Nederland vindt in 118 Natura 2000-gebieden een overschrijding plaats. De PAS heeft betrekking op deze 118 Natura 2000-gebieden. 

Gevolg hiervan is dat veel ruimtelijke ontwikkelingen, ook die op grote afstand van Natura 2000-gebieden liggen, niet langer een beroep kunnen doen op het PAS om toestemming te krijgen voor hun activiteiten. Zij zullen op een andere manier moeten aantonen, dat hun project of plan geen schadelijke effecten heeft op de Natura 2000-gebieden. Als dit aangetoond wordt, kan toestemming worden verleend.

Wat betekent dit voor Leudal?
Voor de gemeente Leudal betekent deze uitspraak, dat alle lopende- en nieuwe aanvragen voor een herziening of wijziging van een bestemmingsplan, een omgevingsvergunning voor de activiteit(en) bouwen, het uitvoeren van een werk, en handelen in strijd met de regels van ruimtelijke ordening direct getoetst moeten worden aan de huidige wetgeving op grond van de Wet natuurbescherming. Is er sprake van mogelijk relevante effecten op Natura 2000-gebieden, dan moet een passende beoordeling worden opgesteld. 

Inventarisatie van projecten die het raakt
Op verzoek van de provincie is een inventarisatie gemaakt van projecten in Leudal, die in meer of mindere mate ‘geraakt’ worden door het wegvallen van het PAS. Kleinschalige ontwikkelingen (bijvoorbeeld 1 woning) zijn hierin niet meegenomen. Hieronder een samenvatting van deze lijst.

Projecten periode 2019-2020Aantal

Toestemmingsbesluiten woningbouw 11-49 woningen

6
Projecten 1-10 woningen buiten 5 km N2000 3
Projecten 0-10 woningen binnen 5 km N2000 7
Bedrijventerrein met hoogste milieucategorie IV 1
Bedrijventerrein met  hoogste milieucategorie V 1
Overige bedrijvigheid 3
Wnb plichtige projecten winkels 3
Klimaat, verduurzaming en natuurontwikkeling 1
Landbouw 87
Recreatie, toerisme 5
Evenementen 5-10
Fusie scholen 1
Fusie voetbalclubs 1
Park Leudal Oost 1
Open club Roggel 1

In de omgeving van de gemeente Leudal liggen negen Nederlandse, vier Belgische en vier Duitse Natura 2000-gebieden. Al deze gebieden zijn overbelast wat betreft de stikstofdepositie, met uitzondering van het gebied ‘Grensmaas’. Op overbelaste gebieden mag geen toename van stikstofdepositie plaatsvinden. Op niet overbelaste gebieden kan eventueel wel een toename van stikstofdepositie plaatsvinden. Omdat dit voor de gemeente Leudal maar één gebied betreft, biedt dit niet veel ruimte voor ontwikkelingen waarbij sprake is van toename van stikstofdepositie.

Wetgeving op grond van de Wet Natuurbescherming
Lopende aanvragen worden vanaf nu getoetst aan de huidige wetgeving op grond van de Wet natuurbescherming. De Wet natuurbescherming is formele wetgeving die moet worden gevolgd. De provincie Limburg is bevoegd gezag met betrekking tot de Wet natuurbescherming. 

Wat betekent dit voor lopende aanvragen?
Voor de lopende aanvragen betekent dit dat aanvullingen worden gevraagd, waaruit blijkt dat het project geen significante effecten op Natura 2000-gebieden veroorzaakt. De aanvragers wordt een extra termijn gegund om aanvullende gegevens in te dienen. Mocht uit een berekening blijken dat een project of activiteit geen significante effecten veroorzaakt op een Natura 2000-gebied, dan kan het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning worden verleend. Als er wel sprake is van effecten, moeten aanvragers bij de provincie een natuurvergunning of verklaring van geen bedenkingen aanvragen. Het is dan niet zeker, dat het project gerealiseerd kan worden. 

Rekeninstrument Aerius Calculator
Sinds 16 september is een rekeninstrument beschikbaar (Aerius Calculator). Hiermee kan een aanvrager berekenen of zijn/haar woningbouwproject leidt tot een toename van stikstofdepositie. Als er geen toename is, kan de vergunning worden verleend. Aerius Calculator is alleen geschikt voor de woningbouw, niet voor andere sectoren.

Bent u aanvrager?
Bent u aanvrager en heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met telefoonnummer: (0475) 85 90 00 en vragen naar Anne Heideman.


Geen hoog bezoek bij 50 jarig huwelijk:

Op aanraden van oud burgemeester Verhoeven heeft onze nieuwe burgemeester Désirée Schmalschläger besloten om niet meer op huisbezoek te gaan bij een 50 jarig huwelijk. Dit werd gezien de overige taken te tijdrovend. Een bezoek neemt al snel anderhalf uur in beslag. Door deze achterwege te laten ontstaat er meer ruimte in de toch al overvolle agenda van de burgemeester. Als alternatief wordt er jaarlijks in een kern van Leudal een koffieconcert gehouden waar de bruidsparen aanwezig mogen zijn. Bij een 60, 65 of 70 jarig huwelijk zal Schmalschläger, indien gewenst, wel op bezoek komen.

Als de koffie maar klaar staat...


‘De gewenste’ is er:

Dinsdagavond is Désirée Schmalschläger beëdigd als nieuwe burgemeester van de gemeente Leudal. De plechtigheid vond plaats in kasteel Groot Buggenum in Grathem.

Wethouder Arno Walraven wees er op: Désirée betekent ‘de gewenste’. Leudal heeft dan ook hoge verwachtingen en er liggen veel uitdagingen. Maar Smalschläger leek bij de eerste kennismaking weinig druk te ervaren.

Kikkers
Vereerd? Zeker. Trots dat zij blijkbaar aan het profiel van de gemeente en haar burgers voldeed? Absoluut. Maar een verlegen blozende dame stond er zeker niet, die dinsdagavond. De nieuwe burgemeester leek ogenschijnlijk goed te weten waar ze aan begint. ‘Ik zal alle kikkers in de kruiwagen moeten houden, maar ook partijen tot elkaar moeten brengen’ zei Schmalschläger nadat gouverneur Theo Bovens haar beëdigd had en wethouder Walraven de opvolgster van Arno Verhoeven de ambtsketen had omgehangen. Stadsdichter Frits Criens droeg een gedicht aan haar voor. Menige spreker refereerde daarna nog aan haar partij (Groen Links), een ‘smaak’ die het rechts conservatieve Leudal niet echt gewend is. Maar Schmalschäger gaf aan dat het boven de partijen staan een taak van de burgemeester is die zij serieus neemt. Ze verontschuldigde zich voor de bomvolle zaal wel vast voor het feit dat ze geen dialect spreekt. Ze verstaat alles, maar spreken bleek bij eerder gelegenheden geen onverdeeld succes. Voor de rest lijkt Schmalschläger er klaar voor. ‘Ik ga mijn best doen’, klonk het tot slot in ieder geval vastberaden.

Tekst: leudal.nieuws.nl


Aanbeveling benoeming nieuwe burgemeester:

De gemeenteraad van Leudal heeft dinsdagavond 18 juni besloten om mevrouw D.H. (Désirée) Schmalschläger uit Schimmert op de eerste plaats van de aanbeveling te zetten voor benoeming als nieuwe burgemeester van de gemeente Leudal. De gemeenteraad hoopt dat de Kroon (de Koning + de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) die benoeming kan laten ingaan per 1 september 2019.
Op 31 augustus 2019 verloopt de tweede ambtstermijn van de huidige burgemeester van de gemeente, de heer Arno Verhoeven MPM. De heer Verhoeven had te kennen gegeven geen derde ambtstermijn te ambiëren, hij gaat met pensioen.

Mevrouw D.H. (Désirée) Schmalschläger foto van gemeente Geldrop-Mierlo
Foto: gemeente Geldrop-Mierlo

Mevrouw Schmalschläger (54) is sinds 8 april 2019 waarnemend burgemeester van de gemeente Geldrop-Mierlo in de provincie Noord-Brabant. Daarvoor was zij, vanaf juni 2013, burgemeester van de gemeente Nuth totdat die gemeente per 1 januari 2019 werd opgeheven vanwege een gemeentelijke herindeling, waarbij de gemeente Beekdaelen ontstond. In een nog verder verleden (2010-2013) is mevrouw Schmalschläger wethouder geweest in de Noord-Hollandse gemeente Heiloo voor D66/GroenLinks en Heiloo 2000+ en in de Utrechtse gemeente De Bilt (2002-2010) fractievoorzitter van de gecombineerde fractie GroenLinks/PvdA.

Over de vraag of aan de door de gemeenteraad van Leudal geuite wens, om de ingangsdatum van de benoeming te stellen op 1 september 2019, kan worden voldaan zal de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar verwachting in de komende weken overleg voeren met (a) de commissaris van de Koning in Noord-Brabant, de heer Wim van de Donk (hij gaat over de benoeming van de waarnemend burgemeester van de gemeente Geldrop-Mierlo, (b) de gouverneur van Limburg, de heer Theo Bovens (hij gaat over de aanbeveling van een nieuwe burgemeester in de gemeente Leudal) en (c) uiteraard mevrouw Schmalschläger.

Indien de benoeming inderdaad per 1 september 2019 ingaat dan zal de nieuwe burgemeester in een extra raadsvergadering op dinsdag 3 september 2019 door gouverneur Bovens worden beëdigd.


Controle hondenbelasting van start:

Begin mei 2019 gaan controleurs in de gemeente Leudal huis-aan-huis controleren op het bezit van honden.


Dit gebeurt ieder jaar. Deze controles worden uitgevoerd door BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen). De controleurs bellen bij inwoners van de gemeente aan om het hondenbezit te inventariseren. Deze controleurs kunnen zich legitimeren, vraag daarnaar!


Ieder die één of meer honden houdt is automatisch belastingplichtig en is wettelijk verplicht hiervan aangifte te doen. Het aantal honden op een adres bepaalt de hoogte van de aanslag. Het tarief voor de hondenbelasting vindt u op de website www.bsgw.nl


Als een hond wordt aangetroffen waarvoor geen belasting wordt betaald, zal de controleur deze hond(en) aanmelden. Is de bewoner niet thuis als de controleur aanbelt dan laat deze een brief met informatie over de hondenbelasting op het adres achter. Burgers zijn verplicht aangifte te doen. Gebeurt dit niet, dan kan ambtshalve een aanslag hondenbelasting worden opgelegd. 


Boete
BsGW adviseert hondeneigenaren die één of meer hond(en) niet hebben aangegeven, dit zo spoedig mogelijk te doen. Daarmee kunnen onnodige boetes worden voorkomen. Als tijdens de controle blijkt dat de houder van één of meer honden geen aangifte heeft gedaan, dan loopt deze het risico dat een bestuurlijke boete wordt opgelegd.


Aangifte via internet
Het aanmelden of afmelden van een hond, kan het snelste via de persoonlijke pagina op de website www.bsgw.nl.Log in met uw DigiD. Ook wijzigingen in het aantal honden kunt u doorgeven via deze persoonlijke pagina. De melding is dan direct geregeld.


Burgers die geen internet hebben, kunnen een hond ook telefonisch aanmelden via de BsGW-telefoon: (088) – 8420 420. Houd uw BSN bij de hand als u belt. Medewerkers van de BsGW-telefoon zijn van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.


Meer informatie over de hondenbelasting is te lezen op de website www.bsgw.nl.


Nieuwjaarstoespraak burgemeester Arno Verhoeven:

Geachte aanwezigen,

Namens het gemeentebestuur en medewerkers van de gemeente Leudal wil ik u van harte verwelkomen bij deze traditionele Nieuwjaarsreceptie, welke vandaag ons 13e bestaansjaar inluidt. Om te beginnen wens ik u allen en degenen met wie u verbonden bent een in alle opzichten Gezond, Gelukkig en Voorspoedig 2019 toe!

Meer dan in andere jaren heb ik mijn gedachten laten gaan over hetgeen ik in deze toespraak wil zeggen: En wel omdat dit na in totaal 23 jaar het ambt van burgemeester te hebben uitgeoefend, en vanaf september 2007 in deze gemeente, het nu de laatste keer is, dat ik als burgemeester het woord tot u zal richten op deze Gemeentelijke Nieuwjaarsbijeenkomst. Daarom wil ik in deze toespraak vooral vooruitkijken.

Evenwel, terugkijkend op het afgelopen jaar 2018 kom ik natuurlijk uit bij de lokale verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad. Omdat de zittende coalitie zetelverlies moest incasseren werd deze uitgebreid en bestaat de coalitie nu uit Samen Verder en Ronduit Open, aangevuld met D66. Bij die genoemde verkiezingen verdween 1 fractie en ontstond ook een nieuwe fractie. De laatste tijd was er sprake van verbetering van de onderlinge politieke verhoudingen, met wat mij betreft, als positieve uitschieter de begrotingsbehandeling.
Helaas mondde de erop volgende raadsvergadering uit in het vroegtijdig vertrek van de voltallige oppositiefracties. Inmiddels heb ik de fractievoorzitters van alle fracties uitgenodigd voor een constructief gesprek om te komen tot herstel van de verbeterde onderlinge verhoudingen en afspraken om dat te bevorderen.
Goede onderlinge verstandhoudingen en samenwerking zijn nodig omdat op onze gemeente de komende jaren grote uitdagingen afkomen.

Denkt u zich maar eens in:
- de nieuwe Omgevingswet, die een geheel andere benadering van gemeentelijke overheden vereist, maar ook van indieners van allerlei plannen.
- Reeds langer klinkt in gemeenteland het streven naar het vroegtijdig betrekken van de burgers bij allerlei lange-termijn-plannen.
- En omdat bijvoorbeeld onze toekomstvisie weer aan een herziening toe is, gaan we nu met de burgers en groepen in onze samenleving toe naar een Gemeenschapsvisie voor de laten we zeggen eerstkomende 10 jaren.
- Burgerinitiatieven verdienen een heldere aanpak, binnen kaders die vooraf door de Gemeenteraad worden meegegeven en waardoor de uiteindelijke besluitvorming helder en gedragen kan plaatsvinden.
- Ons buitengebied is onderhevig aan grote veranderingen, niet in de laatste plaats als gevolg van een herstructurering binnen de voor ons Leudal, zo belangrijke agrarische sector. Ook hierop zullen we met elkaar, alle belanghebbenden antwoorden moeten gaan formuleren. Met als neveneffect de ongewenste en criminele ontwikkelingen die zijn te vatten onder het begrip ondermijning,
- maar let op: niet alleen in het buitengebied treffen we dit soort criminaliteit van de onderwereld aan. Ik doel daarbij op hennepkwekerijen, drugslaboratoria maar ook
mensenhandel en witwaspraktijken. De signalen uit het Brabantse zijn al langer bekend, maar nu daar de activiteiten hiertegen zijn geïntensiveerd, is het zaak om te voorkomen dat deze criminele praktijken naar onze regio en gemeente verplaatst gaan worden. Gelukkig een fenomeen dat ook door onze gemeenteraad wordt onderkend en waaraan voor de bestrijding hiervan veel tijd en geld wordt besteed. We werken nauw samen met andere gemeenten om deze ontwikkelingen een halt toe te roepen. Ik roep ook onze inwoners nog eens op om oren, ogen en neuzen open te houden en verdachte situaties te melden, desnoods via Melding Misdaad Anoniem 0800-7000.

Denk ook aan de huisvesting van arbeidsmigranten en de ontwikkelingen op de woningmarkt. Het besef dat in onze regio als gevolg van de bevolkingskrimp, ontgroening en vergrijzing, problemen gaan ontstaan op de lokale en regionale arbeidsmarkt is al wel gevestigd. Het woningmarktonderzoek is onlangs gehouden en wordt nu voorbereid voor beeld- en besluitvorming. De wijze waarop de regio, overheid en ondernemers, hierop kunnen en zullen moeten inspelen heeft zich echter nog niet uitgekristalliseerd. Een grote uitdaging!

De wijze waarop we in Midden-Limburg als gemeenten samenwerken, ook met andere partijen binnen en buiten de regio en op welke onderwerpen die samenwerking gewenst is, zal worden onderzocht en gekoppeld aan een doorkijk naar de gewenste toekomstige samenwerking. Vanuit Leudal met de insteek om die samenwerking steviger te bundelen en op die manier ook andere overheden, zoals de Provincie en het Rijk, zelfbewust tegemoet te treden en binnen onze regio synergie te bereiken. Zowel ambtelijk als bestuurlijk.

Leudal, maar Leudal niet alleen maakt zich zorgen over het grote beslag dat op onze gemeentelijke huishouding wordt gelegd voor (met name) Jeugdzorg. Nu de gemeenten sinds een aantal jaren hiervoor door het Rijk de volledige, en ook de financiële verantwoordelijkheid overgedragen hebben gekregen, maakt het dringend nodig hierin nu weloverwogen keuzes te maken. Keuzes in het spanningsveld tussen het niveau van de aangeboden zorg en de financiële lasten die dat met zich meebrengt.

Wat is de zorg ons waard? Hetgeen nu jaarlijks door onszelf aan de rijksuitkeringen moet worden toegevoegd kent een grens en daarom moeten we nu de juiste keuzes maken, voordat het te laat is, en tekorten niet meer te overzien zijn! De vraag is nu of het wachten op aanvullende financiering vanuit de Rijksoverheid wel het passende antwoord is, want hoe deze aanvulling gaat uitpakken is nog volstrekt onbekend. Onze financiële huishouding zal ook op de lange termijn gezond moeten blijven.

Gemeentelijke dienstverlening
Als gemeente hebben we ons ten doel gesteld om onze dienstverlening, op een schaal van 1 tot 10, naar niveau 7 te tillen.
De basis hiervoor werd mede gelegd in de uitkomsten van het gehouden dienstverlenings- en imago-onderzoek.
Op het gebied van Toezicht en Handhaving heeft al een uitbreiding van onze ambtelijke capaciteit plaatsgevonden, maar ook binnen andere sectoren waar sprake was van structurele onderbezetting. In het openbaar groen zullen de nieuwe keuzes gaan leiden tot meer tevredenheid, hetgeen ongetwijfeld zal leiden tot een betere score bij een volgende inwoners-peiling.

Wij willen onze inwoners meer gaan betrekken bij de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte door ze daartegenover te belonen met extra middelen om de openbare ruimte (groen, bestrating, speelgelegenheden etc.) te verfraaien. Maar ook de snelheid waarmee onze organisatie op vragen uit de samenleving gaat reageren en de burger informeert over de stand van zaken zijn van groot belang. We noemen dat ‘De basis op orde”.
Onder leiding van onze gemeentesecretaris en ons nieuwe management team met teamleiders krijgt deze kwaliteitsslag in de ambtelijke organisatie zichtbaar vorm en inhoud! Daarbij hoort ook het inzicht dat het zaak is beleid te formuleren op tal van terreinen, waardoor we een enorme efficiency-slag kunnen maken. Dit om te voorkomen dat we onszelf, zowel ambtelijk als bestuurlijk, bezig moeten houden met velerlei ad-hoc zaken, Dat is wat Leudal nodig heeft, dat is wat Leudal verdient.

Nog een laatste voorbeeld, want deze lijst is te lang om deze vanavond in zijn geheel te benoemen: Onze gemeente doet het economisch goed, maar het zal extra inspanning vergen om dat verder uit te bouwen. Onderwijs, Ondernemers en Overheid pakken die handschoen samen op.
En dan als allerlaatste thema: de energietransitie,
Nederland zal op termijn geen aardgas meer gaan winnen: Opwekking van Wind- en zonne-energie zal daarbij moeten worden uitgebreid om in 2030, 49% van de CO2-opwekking terug te dringen. Leudal is in Limburg koploper, maar de uitdagingen zijn mega! (om maar eens een woord uit het jargon te gebruiken)
Kortom: Onze gemeente Leudal heeft een ambitieuze agenda die meerdere jaren bestrijkt en niet alleen van ambtenaren, college- en raadsleden maar ook van maatschappelijke organisaties en burgers het nodige zal vragen. Ik roep u allen op daarbij uw rol te spelen en uw bijdrage gevraagd en ongevraagd te leveren.
Een agenda die dus ook verder reikt dan de 8 maanden die ik nog als burgemeester in Leudal werkzaam en actief mag zijn.

Een agenda die ook voor mijn opvolger voldoende uitdaging en ambitie in zich heeft. Ik wens de gemeenteraad veel succes met het keuzeproces voor de nieuwe burgemeester en ik wens haar of hem een goede start in onze mooie gemeente Leudal!
Laten we nu toasten op het Nieuwe Jaar 2019 en op onze gemeente Leudal!
Proost!


Leudal stopt met waarschuwen - Bestrijding ondermijnende criminaliteit:

Leudal gaat strenger optreden tegen ‘henneppanden’. Er worden geen ‘waarschuwingen' meer gegeven wanneer hennep of andere drugs wordt aangetroffen. In deze gevallen wordt een pand direct gesloten.

Dit is een verandering ten opzichte van het huidige beleid, waarbij eerst een waarschuwing werd gegeven, wanneer er in een pand een hennepplantage was, of vanuit een pand gehandeld werd. In 2017 en 2018 volgden elf waarschuwingen. Dat staat in geen verhouding tot de ernst van de gevaren voor de buurt en de betrokkenen die deze illegale praktijken met zich meebrengen.

“De politie komt gevaarlijke situaties tegen” zegt burgemeester Verhoeven. “Woningen die brandgevaarlijk zijn, omdat er geknoeid wordt met elektriciteit in ruimtes met een hoog vochtgehalte. Wie is verantwoordelijk voor het kind dat boven of in het huis ernaast ligt te slapen, of voor het pand van de buren als het mis gaat? We zien genoeg menselijke drama’s. Mensen die instemmen met henneppraktijken omdat ze in geldnood zitten. Het lijkt gemakkelijk te verdienen geld, maar als de plantage ontdekt wordt, krijgen ze niet alleen een ‘straf’. Ook geld van gestolen stroom moeten ze alsnog betalen en de belastingdienst eist het geld op basis van de inkomsten die de illegale telers hebben gehad van de ontdekte en eerdere oogsten. En dan hebben we het nog niet over de handlangers die geholpen hebben spullen te leveren om een plantage in te richten. Hoe kom je van deze mensen af? Hennepplantages vormen een gevaar voor onze samenleving.”

Strengere regels
“De regels worden strenger. We delen geen waarschuwingen meer uit. De panden worden direct voor de duur van tenminste 3 maanden gesloten. Dit is het signaal dat we gaan afgeven in de gemeente. Het verkopen, afleveren of verstrekken dan wel daartoe aanwezig zijn van soft- of harddrugs wordt niet getolereerd. Het is aan bewoners goed na te denken over de gevolgen die het telen van drugs kan hebben.”

Meld misdaad
Ben je aangesproken om je pand ter beschikking te stellen voor de hennepteelt of andere illegale praktijken? Laat het de wijkagenten in de gemeente Leudal weten. Samen met u willen wij zorgen voor een veilig Leudal waar het prettig wonen en ondernemen is. Ziet, hoort, ruikt u onraad? Heeft u het gevoel dat er iets niet pluis is? Meld het. Bel 112 als elke seconde telt en 0900-8844 bij geen spoed, wél politie. Melden kan ook anoniem via het meldpunt Meld Misdaad Anoniem. Bel 0800 -7000.


Geurbeleid voor bedrijventerrein Zevenellen:

Voor het, deels braakliggende, bedrijventerrein Zevenellen is een geurbeleid opgesteld. Om tot dit geurbeleid te komen is in opdracht van de Gemeente Leudal door adviesbureau Kragten een onderzoek uitgevoerd. Een adviseur van bureau Kragten vertelt: “Ons onderzoek richtte zich op de vraag in hoeverre de vestiging van toekomstige bedrijven tot geuroverlast kunnen leiden in de omgeving.

Uit ons onderzoek is naar voren gekomen dat wanneer zich te veel bio-based bedrijven op het bedrijventerrein vestigen dit geuroverlast in de omgeving tot gevolg kan hebben.” Wethouder Piet Verlinden vertelt: “Dankzij het geurbeleid, dat aan de hand van de uitkomst van het onderzoek is opgesteld wordt dit voorkomen. De wet stelt geen eisen aan geur, dat wordt nu dus bepaald door het geurbeleid.”

Wettelijke kaders
Senior beleidsmedewerker milieu, Hen van Roij vertelt: Voor industriële geur is er geen wet zoals de wet geurhinder en veehouderijen bij veehouderijen. Industrieel geurregelgeving is te vinden in het Activiteitenbesluit of in de omgevingsvergunning. Het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Nederlandse Emissie Richtlijn (NER) gaan uit van 12 % gehinderde als aanvaardbaar hinderniveau (redelijke goede milieukwaliteit). Geluid en lucht zijn daarentegen wel wettelijk geregeld via de Wet geluidhinder en de Wet Luchtkwaliteit.

Bio-based
Het opgestelde geurbeleid geldt alleen voor bedrijven met bio-based activiteiten die zich in de toekomst willen vestigen op het bedrijventerrein Zevenellen. Voor deze toekomstig te vestigen bio-based bedrijven is de strengst mogelijke norm vastgesteld om zich aan te houden. Dit in het belang voor de inwoners van de omliggende kernen in de gemeente Leudal. Het geurbeleid bestaat uit een cumulatief toetsingskader. Dit betekent: De geleidelijke toename door optelling van de effecten van een uitwendige factor op mens of maatschappij. In dit geval geur. Het geurbeleid beschermt de omgeving tegen de optelsom van geuroverlast van de te vestigen bedrijven. En voorkomt hiermee geuroverlast in de omgeving van Zevenellen.

Het geurbeleid geeft dus een garantie als het gaat om geur voor het woon-en leefklimaat in de omgeving. Daarnaast is het prettig voor toekomstige bedrijven, die zich op het bedrijventerrein willen vestigen. Bedrijven die geen bio-based activiteiten hebben, ondervinden geen aanvullende regels. Daarnaast blijven toekomstige bedrijven met bio-based activiteiten veel mogelijkheden behouden. Dit wel onder voorwaarde dat ze de best beschikbare technieken toepassen. Pas in een scenario waarbij zich meerdere bio-based bedrijven op het bedrijventerrein vestigen zal het effect van het geurbeleid merkbaar worden. Op dat moment vormt het geurbeleid een vangnet om het lokale woon- en leefklimaat te beschermen.

OML
Wethouder Economische ontwikkeling, Milieu en Financiën Piet Verlinden, vertelt: “Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) ontwikkelt bedrijventerrein Zevenellen. Dit doen ze voor eigen rekening en risico. In de gemeente Leudal is een van onze pijlers bio-based agribusiness. Dit is gebaseerd op groene grondstoffen. Wij zijn er van overtuigd dat dit de weg is naar een duurzame toekomst. OML wenst hierop in te zetten door Zevenellen te ontwikkelen als een industriepark waar gewassen en reststromen van de (Midden) Limburgse land- en tuinbouw en voedingsmiddelenindustrie, de zogenaamde groene grondstoffen ofwel biomassa, door middel van be- en verwerking kunnen worden ingezet voor toepassingen zoals; materialen, chemicaliën, transportbrandstoffen en energie (elektriciteit en warmte). De gemeente blijft verantwoordelijk voor het geurbeleid. Dit betekent dat bedrijven, die zich op Zevenellen willen vestigen een geuronderzoek moeten indienen. Dit wordt vervolgens getoetst aan het gemeentelijk geurbeleid dat rekening houdt met de cumulatieve norm en we zien erop toe dat er op de juiste wijze gehandhaafd wordt.”

Stakeholders en bewoners
Om tot het geurbeleid te komen zijn alle inwoners van Buggenum en Haelerbroek per brief uitgenodigd om deel te nemen. Aan de bijeenkomst in april hebben 10 grondeigenaren, 5 personen van de dorpsraad Buggenum, 5 personen van waterschap/rijkswaterstaat, 20 bewoners van Buggenum en 15 bedrijven deel genomen. Iedereen nam deel vanuit zijn/haar eigen belang. Met name toezicht en handhaving en technische mogelijkheden en normen kwamen uitgebreid aan bod. Na deze bijeenkomst is een werkgroep bestaande uit adviesbureau Kragten, de gemeente en de provincie aan de slag gegaan om het concept geurbeleid te maken. Op het geurbeleid hebben de deelnemers aan de eerste bijeenkomst opnieuw kunnen reageren. Een deel van deze feedback is meegenomen in het definitieve beleid. Wethouder Piet Verlinden: “Het blijft zoeken naar de juiste balans, maar we zijn van mening dat het beleid dat er nu ligt de beste middenweg is en een goed middel is om de tegengestelde belangen te verenigen.”

Op 6 november neemt de Raad een besluit rondom het geurbeleid.


Nieuwe stembureauleden gezocht:

De gemeente Leudal heeft 246 stembureauleden (voorzitters, leden, reserveleden en tellers) in haar stembureauledenpool opgenomen. Alle 246 stembureauleden worden medio oktober digitaal aangeschreven voor hun definitieve aanmelding voor de verkiezingen in 2019.

Er worden 3 verkiezingen gehouden in 2019 te weten:

 • Woensdag 20 maart 2019 de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezing.
 • Donderdag 23 mei 2019 worden de leden van het Europees Parlement gekozen.

Nieuwe leden
Team verkiezingen is altijd op zoek naar vernieuwing en verjonging. Daarom zoeken we nieuwe leden om onze bestaande stembureauledenpool te versterken.

Wat verwachten wij van onze stembureauleden?

 • U bent 18 jaar of ouder, secuur, flexibel inzetbaar en u heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel;
 • U bent bereikbaar via e-mail;
 • U bent op de dag van de verkiezing de gehele dag beschikbaar (06.45 tot einde);
 • U stelt gezamenlijk, na 21.00 uur, onder leiding van de voorzitter de uitslag vast;
 • U bent verplicht de klassikale en/of digitale instructie te volgen, al dan niet inclusief toets;
 • U beschikt over eigen vervoer en bent in alle kernen van gemeente Leudal inzetbaar. We kunnen niet garanderen dat u in uw eigen woonplaats wordt ingedeeld;
 • Tellers zijn vanaf 21.00 uur beschikbaar (ook hiervoor is een instructie verplicht).

De vergoeding bedraagt:

Voorzitter en plv voorzitter      €  175,-.
Stembureauleden  €  125,-
Plv (reserve)leden €   40,-
Tellers   €   40,-

U kunt de vergoeding privé ontvangen. Voorwaarde is dat u in de gemeente Leudal woont. U kunt ook de vergoeding schenken aan een vereniging binnen de gemeente Leudal of een erkende liefdadigheidsinstelling. Uw keuze is éénmalig voor de gehele vergoeding.

Doet u mee?
Bent u bereid om ons te helpen stuur dan vóór 8 oktober 2018 een e-mail naar verkiezingen@leudal.nl vermeld uw naam, adres en woonplaats.

Medio oktober ontvangt u dan het digitale aanmeldformulier voor uw definitieve aanmelding.

Let op!
Deze oproep is alleen bestemd voor nieuwe aanmeldingen. Iedereen die bij de laatste verkiezingen heeft deelgenomen en iedereen die heeft aangegeven in de stembureauledenpool te willen blijven opgenomen krijgen in oktober automatisch een digitaal opgaveformulier toegezonden.

Vragen?
Stel uw vraag via verkiezingen@leudal.nl of neem contact op met team verkiezingen telefoonnummer (0475) 85 90 00.


Meldpunt Leudal:

Wilt u een melding doen van zaken die betrekking hebben op (sociale) veiligheid, milieuklachten of het beheer en onderhoud van uw woon- en leefomgeving? 

Dit kunt u digitaal doen via het interactieve web formulier van Meldpunt Leudal.

Op een gebruiksvriendelijke manier kunt u een melding indienen. Met slechts enkele klikken is uw melding bij ons binnen. Via de interactieve kaart (plattegrond) kunt uw melding na registratie terugzien. U kunt 24 uur per dag de status van uw melding online volgen.

En heeft u aangegeven dat u op de hoogte gehouden wilt worden van de afhandeling van uw melding, dan ontvangt u van de registratie, wijziging of afhandeling automatisch bericht.


Basisregistratie Personen (BRP) en geheimhouding van persoonsgegevens:

De persoonsgegevens van alle inwoners van Nederland worden bijgehouden in de Basisregistratie personen (BRP). Het gaat hierbij niet alleen om adresgegevens, maar ook om gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, nationaliteit, ouders en kinderen.

Met de persoonsgegevens wordt zorgvuldig omgegaan. Niet iedereen kan zomaar uw persoonsgegevens bij de gemeente opvragen.

Aan een aantal instanties of personen geeft de gemeente wel uw gegevens uit de BRP.

Dit zijn:

Overheidsorganen

Persoonsgegevens mogen worden verstrekt aan overheidsinstanties, zoals de belastingdienst, politie en UWV. De gemeente verstrekt aan overheidsinstellingen alleen die gegevens uit de BRP, die nodig zijn voor de uitvoering van hun wettelijke taak.

Derden

Naast overheidsorganen zijn er meer instanties of personen (z.g. derden) die gegevens uit de BRP bij de gemeente mogen opvragen:

 • Personen die beroepsmatig gerechtelijke werkzaamheden uitvoeren, zoals advocaten of faillissementscuratoren.
 • De Stichting Interkerkelijke Leden Administratie (SILA), enkele pensioenfondsen, verzekeraars, spaarfondsen en bepaalde financiële instellingen die uitkeringen verzorgen.
 • Niet-commerciële instellingen en particulieren die werkzaamheden van maatschappelijk belang vervullen. In de gemeente Leudal zijn dat onder andere Bureau voor Jeugdzorg, woningbouwverenigingen en woningcorporaties.

Instellingen die werkzaam zijn op het gebied van de gezondheidszorg, maatschappelijke of sociale dienstverlening.

Het verstrekken van persoonsgegevens voor commerciële doeleinden of het werven van leden of fondsen is verboden.

Welke gegevensverstrekkingen kunt u voorkomen?

De verstrekking van gegevens aan overheidsinstellingen kunt u niet tegengaan. U kunt wel verzoeken om uw gegevens geheim te houden en daarmee geen gegevens te verstrekken aan derden zoals de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie en derden die werkzaamheden van maatschappelijk belang voor de gemeente uitvoeren. Wanneer de gemeente een verzoek van een particulier ontvangt om uw gegevens te verstrekken, vragen wij voorafgaand om uw goedkeuring.

U kunt uw verzoek om geheimhouding (verstrekkingsbeperking genoemd) digitaal (met uw DigiD) indienen via www.leudal.nl/geheimhouding-persoonsgegevens                                        

Let wel:
Een verzoek om geen gegevens meer te verstrekken aan de SILA betekent niet dat de inschrijving in het register van de SILA automatisch wordt beëindigd. Hiervoor moet u zelf contact op nemen met het kerkgenootschap met het verzoek uw persoonsgegevens uit het bestand van de SILA te laten verwijderen.

Wie heeft mijn gegevens gevraagd?

Wilt u weten aan wie in de afgelopen periode uw gegevens zijn verstrekt? Dan kunt u daarvan kosteloos een overzicht opvragen. Dit kunt u schriftelijk doen t.a.v. Gemeente Leudal, team Burgerbedrijvenplein, Burgerzaken, Postbus 3008, 6093 ZG Heythuysen. Vergeet hierbij niet een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen.

Zijn mijn gegevens actueel?

Het is van groot belang dat uw gegevens in de BRP juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan, neem dan contact op met het Burgerbedrijvenplein tel:(0475) 85 90 00.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de BRP, de verstrekkingen daaruit en mogelijkheden tot beperking daarvan kunt u ook terecht bij het Burgerbedrijvenplein tel:(0475) 85 90 00. Bent u nieuwsgierig welke overheidsorganen wettelijk recht hebben op uw persoonsgegevens, kijk dan op de website http://www.wiekrijgtmijngegevens.nl/.


Aanvraag Koninklijke Onderscheiding indienen voor 1 juli:

Kent u iemand die een lintje verdient? Bijna iedereen zal deze vraag met “ja” beantwoorden, want overal in Nederland zetten mensen zich voor vele doelen in, zonder eigenbelang, in alle bescheidenheid.

Net als ieder ander met bijzondere verdiensten voor de samenleving, komen ook deze mensen in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding. Daarvoor moeten ze dan wel eerst worden voorgedragen. U kunt daarvoor zorgen.

Wat moet u doen als u iemand voor een onderscheiding wilt voordragen?
U kunt contact opnemen met de medewerker Kabinetszaken in de gemeente van degene die u wilt voordragen. Deze kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Ook wordt uitgelegd hoe u te werk moet gaan.

Aanvragen voor inwoners uit onze gemeente kunnen vertrouwelijk worden gericht aan het Kabinet van de burgemeester gemeente Leudal, Postbus 3008, 6093 ZG Heythuysen.

Termijnen
De behandeling van een voorstel kost behoorlijk wat tijd. Daarom is het belangrijk tijdig in actie te komen.
Aanvragen voor de “Lintjesregen 2019” dienen vóór 1 juli 2018 bij de burgemeester te zijn ingediend.
Als u een Koninklijke onderscheiding aan wilt vragen voor een andere gelegenheid, dan is moet u het complete voorstel minimaal 5 maanden voor de beoogde uitreikingsdatum bij de burgemeester indienen.

Meer informatie
Voor het indienen van uw voorstel of vragen daarover verwijzen wij u naar het Kabinet van de burgemeester, tel. (0475) 85 90 00 of naar www.lintjes.nl en http://www.kanselarij.nl.

Ook kunt u hier het voorstelformulier en diverse brochures downloaden.


Samen Verder, Ronduit Open en D66 bereiken akkoord:

Samen Verder, Ronduit Open en D66 zijn tot een coalitieakkoord gekomen. De afgelopen week heeft de ambtelijke organisatie de eindredactie en vormgeving van het akkoord voor rekening genomen.

Op 23 mei werd het akkoord openbaar gemaakt en tijdens de raadsvergadering van 29 mei wordt het akkoord besproken in de raad. Aansluitend staat de benoeming van de wethouders op de agenda, en vervolgens komt de invulling van de vrijgekomen raadszetels bij Samen Verder, Ronduit Open en D66aan de orde.

De nieuwe coalitie zal bestaan uit vijf wethouders (4,25 fte), en hiervoor zijn de volgende personen kandidaat gesteld:

 • Arno Walraven                  Samen Verder   (1 fte)
 • Piet Verlinden                    Samen Verder   (0,75 fte)
 • Stan Backus                       Ronduit Open   (1 fte)
 • Mart Janssen                     Ronduit Open   (0,7 fte)
 • Robert Martens                 D66   (0,8 fte)

Na de benoeming op 29 mei gaat het nieuwe college samen met de burgemeester aan de slag met de portefeuilleverdeling.

We willen onze dank uitspreken aan de ambtenaren die ons prima geïnformeerd en ondersteund hebben bij de totstandkoming van het akkoord.

Namens Ronduit Open, D66 en Samen Verder

Michel Graef
Coördinator onderhandelingen


Meer reclamemogelijkheden voor verenigingen:

Per 1 januari 2018 gelden er nieuwe regels voor plaatsing van sandwich- en/of driehoeksborden en spandoeken. Voor plaatsing van genoemde borden is geen vergunning of melding meer nodig. De mogelijkheid tot plaatsing wordt wel beperkt.

Sandwich- en/of driehoeksborden mogen worden geplaatst voor:

 • reclame voor een evenement: op grond van artikel 2:24 Algemene plaatselijke verordening;
 • educatieve reclame: een openbare aanprijzing van open dagen van educatieve instellingen zoals middelbare scholen, MBO-, HBO-, Universitaire onderwijsinstellingen, volwassenonderwijs of onderwijs voor muziekscholen;
 • ideële reclame: iedere openbare aanprijzing waarmee een algemeen maatschappelijk belang wordt gediend (bijvoorbeeld voor:- een landelijke of plaatselijke collecte-instelling; - de plaatselijke goede doelen week; - de actie “Wij gaan weer naar school” of  “De scholen beginnen weer”);
 • culturele reclame: een openbare aanprijzing van kunstzinnige evenementen, culturele en kunstzinnige activiteiten, bijvoorbeeld ten behoeve van de Open Poortendag.

Spandoeken, mogen in de toekomst zonder vergunning worden opgehangen voor:

 • ideële reclame: iedere openbare aanprijzing waarmee een algemeen maatschappelijk belang wordt gediend;
 • culturele reclame: een openbare aanprijzing van kunstzinnige evenementen, culturele en kunstzinnige activiteiten

Handelsreclame  is dus niet meer toegestaan voor sandwich- en/of driehoeksborden en voor spandoeken.

Toezicht en handhaving

Vanaf januari 2018 wordt toegezien op de naleving en worden zo nodig sandwich- en/of driehoeksborden en spandoeken verwijderd.


Openbare uitslagenavond gemeenteraadsverkiezingen:

Op woensdag 21 maart 2018 vinden er van 07.30 tot 21.00 uur verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. Alle kiesgerechtigde inwoners van de gemeente Leudal hebben inmiddels hun stempas thuisbezorgd gekregen + een papier waarop alle 125 kandidaten staan vermeld van zes politieke groeperingen. Om 21.00 uur sluiten de stembureaus en worden de stemmen geteld.

In gemeenschapshuis De Bombardon, aan de St. Antoniusstraat 2 in Heythuysen zal burgemeester A. Verhoeven, tussen 22.30 uur en 00.30 uur, de uitslag van elk van de 23 stembureaus voorlopig bekend maken. De uitslagen van de kleine stembureaus  (zoals uit Haler, Nunhem, Heibloem, Buggenum en Hunsel) zijn rond 22.30 uur te verwachten, de uitslagen van de grote stembureaus (zoals uit Baexem, Heythuysen, Haelen, Roggel, Neer en Horn) zullen rond middernacht bekend worden. Zodra de burgemeester van 5 stembureaus een uitslag binnen heeft gekregen dan maakt hij die in de grote zaal bekend. Op een groot scherm worden de uitslagen getoond + worden ze doorgerekend naar een (tussentijdse) uitslag van de zetelverdeling.

Iedereen die belangstelling heeft om deze bekendmaking bij te wonen is van harte welkom. Vele (kandidaat)raadsleden zullen er, met de nodige spanning, ook bij zijn. Regio Leudal TV heeft openbaar aangekondigd vanuit de zaal live verslag te zullen doen, maar ook andere media zullen ongetwijfeld het nieuws van daaruit wereldkundig maken.

De grote zaal is vanaf 21.00 geopend en sluit rond 01.00 uur.

Heeft u vragen over deze avond? E-mail die naar raadsgriffie@leudal.nl


Afhaalkalender 2018 ook digitaal:

In de laatste twee weken voor kerst zijn/worden de afvalkalenders 2018 verspreid. U ontvangt dit jaar weer een persoonlijk geadresseerde afvalwijzer via PostNL, waarop de afvalinzameldata voor uw eigen adres staan vermeld. En mocht u de afvalkalender toch missen, dan kunt u uw afvalkalender ook inzien en printen via www.mijnafvalwijzer.nl. Of download de gratis app Afvalwijzer (beschikbaar voor iOs, Android en Windows). U heeft uw afvalinformatie dan altijd bij de hand en kunt zelfs een herinnering krijgen wanneer u welk afval aan de straat moet zetten.


Resultaten milieueffectanalyse bedrijventerrein Zevenellen bekend:

Op 17 oktober 2017 hield de gemeente Leudal een informatiebijeenkomst over de milieueffectanalyse (MEA) die voor bedrijventerrein Zevenellen is uitgevoerd. In gemeenschapshuis de Roffert in Buggenum zijn de resultaten van dit onderzoek met omwonenden, grondeigenaren, ondernemers, politici en belanghebbenden gedeeld en toegelicht.

Conclusie van het onderzoek:

Op basis van het huidige bestemmingsplan vormen de milieuaspecten luchtkwaliteit en geluid geen probleem. En alleen in een zeer uitzonderlijke situatie zou geuroverlast kunnen optreden.

Om toch grip te houden op het geuraspect en daarmee het woon- en leefklimaat te bewaken, stelt het college van B&W de gemeenteraad voor om in te stemmen met maken van een lokale industrieel geurbeleid. De gemeenteraad neemt daarover 14 november een besluit.

De presentatie en de onderzoeksresultaten zijn hieronder te downloaden.


Kleurrijk Leudal Festijn, Fotowedstrijd, Open Podium en Leudalloop:

In september en oktober zijn er veel activiteiten en initiatieven in het kader van 10 jaar Leudal.

Kleurrijk Leudal Festijn

Marleen Rutten zingt Leudallied tijdens Kleurrijk Leudal Festijn


Zondag 24 september is er van 10:00-17:00 uur het Kleurrijk Leudal Festijn. Een dag voor iedereen waarop we laten zien hoe mooi, divers en kleurrijk Leudal is op allerlei gebied. Deze dag staat bol van activiteiten in en om het gemeentehuis. Denk hierbij aan: spectaculaire brandweer- en politiedemonstraties, optredens van Marleen Rutten, Fresh Label Studios (Streetdance), Straattheatergroep Teatro Pavana, Big Band Xpero, Piper society (doedelzak-ensembles) Pipers D’Aldenghoor samen met Piper society Anam Cara. Ook veel demonstraties van bedrijven, een schietboom waarbij u op de bekende bölkes kunt schieten, een kleurrijke markt, een rondleiding door het gemeentehuis en ludieke huwelijken voor spek en bonen. Het programma vindt u op deze website onder de button 10 jaar Leudal.

Fotowedstrijd
Vrijdag 1 september is in De Bombardon de feestelijke opening van de fototentoonstelling “Hoe mooi ons kleurrijk Leudal is". De fotowedstrijd en tentoonstelling is in samenwerking georganiseerd met CP De Bombardon, Fotoclub Leudal en Stichting Kunst en Cultuur. Tot 22 september hangen de genomineerde foto’s in de Bombardon. Een jury zal 5 prijswinnaars bepalen. De bezoekers kunnen stemmen op hun favoriete foto voor de publieksprijs. De prijsuitreiking van de fotowedstrijd vindt plaats op 24 september bij het Kleurrijk Leudal Festijn.

Open Podium
Zondag 1 oktober om 14:30 uur vindt in de Mortel in Ittervoort het Open Podium plaats. Dit is een talentenjacht waar je mag optreden als entertainer, goochelaar, muzikant, rapper, dichter, zanger enz.

Aanmelden kan tot 31 augustus. Voor informatie zie deze website onder de button 10 jaar Leudal of via facebook: Open Podium Leudal.

Leudalloop
Woensdag 27 september vanaf 13:30 uur is de Leudalloop. Een sportief jubileumevenement op de atletiekbaan in Heythuysen, voor basisschoolleerlingen en scholieren van St. Ursula.

Er worden diverse afstanden gelopen voorafgegaan door een speciale warming-up.

Een leuke middag waarbij iedereen de kinderen/jongeren mag komen aanmoedigen. 


10 jaar Leudal - Zondag 24 september Kleurrijk Leudal Festijn:

Op zondag 24 september is er in en om het gemeentehuis het Kleurrijk Leudal Festijn. Deze dag staat bol van activiteiten, demonstraties en presentaties door en voor burgers van Leudal en omstreken. Op deze dag leggen we verbindingen en laten we zien hoe kleurrijk Leudal is op het gebied van kunst, cultuur, muziek, bedrijven en verenigingen.

Buiten:
Buiten het gemeentehuis zijn er interessante zaken te zien en te beleven. Denk hierbij aan machines en demonstraties van bedrijven, serviceteam en buitendienst. Politie en brandweer geven informatie en verzorgen demonstraties.

Ook zal er een politiehondendemonstratie zijn.

Binnen:
In het gemeentehuis zijn er rondleidingen met diverse stops. Tijdens de rondleiding worden interessante onderwerpen belicht o.a.: politie over inbraak en ondermijning, Graafschapsfeesten Horn 2018, de nieuwe meldingen-app, duurzame energie, en het belang van bijen. De mooiste foto`s van de fotowedstrijd zijn ten toon gesteld en in de raadszaal zijn ludieke huwelijken voor spek en bonen. Voor jongeren die voor het eerst mogen stemmen is een leuk programma samengesteld.

Sfeer:
Het binnenplein wordt leuk ingericht en hier zijn diverse optredens, workshops en muzikale hoogtepunten. Er zijn promoties van Graafschapsfeesten Horn 2018 en Europees Schutterstreffen in Neer 2018, Straattheater-act ism Limburg Festival, muziek, demonstraties hip hop en Streetdance door WK-teams Fresh label Studios, ballonnenwedstrijd, kleurrijk schminken en de eerste uitvoering van het Leudallied.

Leudallied:
De heren Theo Peeters (Horn) en Frits Criens (Haelen) hebben het Leudallied gecomponeerd en tijdens het Kleurrijk Leudal Festijn wordt dit lied voor de eerste keer ten gehore gebracht. Het wordt gezongen door niemand minder dan Marleen Rutten uit Hunsel.

Zondag 24 september, een kleurrijke dag voor jong en oud om alvast te noteren.


Meer reclamemogelijkheden voor verenigingen:

De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders er op geattendeerd dat de beleidsregels voor het plaatsen van sandwich- en/of driehoeksborden in de praktijk niet voldoen. Deze zijn met name bedoeld voor verenigingen om op een goedkope manier reclame te maken voor hun evenementen. 

De verenigingen hebben bijna geen kans om op deze wijze reclame te maken omdat de commerciële reclamebedrijven de lichtmasten doorlopend in gebruik hebben. Rondom de aangewezen lichtmasten staan vaak ijzeren driehoeksborden die constant blijven staan en waarin de advertentieteksten voortdurend worden gewisseld.

Nieuwe regels sandwich- en/of driehoeksborden en spandoeken:
Het college heeft daarom besloten de beleidsregels sandwich- en/ of driehoeksborden in te trekken en nieuwe regels vast te stellen voor de plaatsing van deze borden en ook voor het ophangen van spandoeken.

Voor plaatsing van sandwich- en/of driehoeksborden zijn wederom geen vergunningen of meldingen nodig. De mogelijkheid tot plaatsing wordt echter wel beperkt.

Sandwich- en/of driehoeksborden mogen enkel nog worden geplaatst voor:

 • reclame voor een evenement (op grond van artikel 2:24 Algemene plaatselijke verordening)

of voor

 • educatieve reclame (een openbare aanprijzing van open dagen van educatieve instellingen zoals middelbare scholen, MBO-, HBO-, Universitaire onderwijsinstellingen, volwassenonderwijs of onderwijs voor muziekscholen);

of voor

 • ideële reclame: iedere openbare aanprijzing waarmee een algemeen maatschappelijk belang wordt gediend (bijvoorbeeld voor:- een landelijke of plaatselijke collecte-instelling; - de plaatselijke goede doelen week; - de actie “Wij gaan weer naar school” of  “De scholen beginnen weer”);

of voor

 • culturele reclame: een openbare aanprijzing van kunstzinnige evenementen, culturele en kunstzinnige activiteiten (bijvoorbeeld ten behoeve van de Open Poortendag).

 

Spandoeken, mogen in de toekomst zonder vergunning worden opgehangen voor:

 • ideële reclame: iedere openbare aanprijzing waarmee een algemeen maatschappelijk belang wordt gediend (bijvoorbeeld voor: - een landelijke of plaatselijke collecte-instelling; - de plaatselijke goede doelen week; - de actie “Wij gaan weer naar school” of  “De scholen beginnen weer”);

of voor

 • culturele reclame: een openbare aanprijzing van kunstzinnige evenementen, culturele en kunstzinnige activiteiten (bijvoorbeeld ten behoeve van de Open Poortendag).

Handelsreclame is dus niet meer toegestaan voor sandwich- en/of driehoeksborden en voor spandoeken.

Ingangsdatum 1 januari 2018
De nieuwe regels treden in werking per 1 januari 2018. Zo hebben de reclamebureaus ruim de tijd om hun reclameactiviteiten hierop aan te passen.

Alternatieven
Er zijn voor reclamebureaus en adverteerders voldoende andere mogelijkheden voor het maken van handelsreclame. Bijvoorbeeld door advertenties in de huis-aan-huis bladen, reclamefolders, reclame via social media, reclame via de (lokale) tv-omroepen enzovoorts.

Toezicht en handhaving
Vanaf januari 2018 wordt toegezien op de naleving en worden zo nodig sandwich- en/of driehoeksborden en spandoeken verwijderd.


Leudal in cijfers:

Via Leudal in cijfers vindt u allerlei cijfers over bevolking, wonen, voorzieningen en criminaliteit in de gemeente Leudal. Ook kunt u vergelijken met andere gebieden in Nederland.


Kermissen in Leudal:

Gemeente Leudal heeft besloten om vanaf 2017 de organisatie van de kermis over te dragen aan de Stichting Traditionele Kermisorganisatie. Deze stichting heeft als doel om kermissen te behouden in gemeenten die dit zelf niet meer willen of kunnen organiseren. Het 7-koppig bestuur van de stichting bestaat uit kermisexploitanten die al jaren met hun attracties op de kermissen in Leudal staan.

Het stichting heeft de ambitie om aantrekkelijke, veilige en rendabele kermissen te organiseren in de kernen van gemeente Leudal. Zij benadrukt daarbij dat het noodzakelijk is dat er samengewerkt wordt met horeca, dorpsraden, kermiscomités etc. en roept iedereen op een impuls te geven aan de kermis.

Voor contactgegevens en meer informatie: www.stichtingtraditionelekermisorganisatie.nl


Snoeien van gemeente bomen:

Steeds meer krijgt de gemeente te maken met bewoners en ondernemers die snoeien aan bomen van de gemeente. 

Zelf snoeien
Het is niet toegestaan om zelf  te snoeien aan gemeentebomen. Dit geldt ook als iemand gemeentegrond in gebruik heeft waar een boom op staat. Soms worden bomen waarvan hinder wordt ervaren door bijvoorbeeld schaduwwerking of overhangende takken, zelfs rigoureus gesnoeid.

Hierdoor kan een boom ernstige en onherstelbare schade oplopen. Ook kan de veiligheid in het gedrang komen wanneer bomen onstabiel worden of grote takken uitbreken.

Aangifte
Wanneer gemeentebomen worden vernield doet de gemeente aangifte bij de politie van vernieling van gemeente-eigendom en eventueel ontvreemding van gemeente-eigendom wanneer het tak- en stamhout ook wordt meegenomen. Ook kan er sprake zijn van overtreding van de Wet natuurbescherming. Alle kosten zoals onderzoek, herstelwerkzaamheden, kappen en herplant, worden verhaald op de dader.

Hinder?
Wanneer u hinder ondervindt van gemeentebomen neem dan contact op met de gemeente via het algemene telefoonnummer (0475) 85 90 00. De gemeente kan dan actie ondernemen en de bomen op een juiste wijze snoeien.  


Gemeente neemt nieuw online afsprakenportaal in gebruik.

Voor het maken van een afspraak voor het aanvragen van een paspoort of een identiteitskaart maken inwoners van Leudal al jaren gebruik van het online afsprakenportaal op de website van de gemeente. Met de ingebruikname van een nieuw afsprakenportaal wordt het maken van een afspraak nu nog gemakkelijker.

Het nieuwe afsprakenportaal is sinds vrijdag 23 september beschikbaar. Een nieuwe, overzichtelijke indeling biedt in één oogopslag alle beschikbare informatie.

Stapsgewijs wordt u meegenomen door de afsprakenmodule. En natuurlijk ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw afspraak. Vult u uw 06-nummer in, dan ontvangt u bovendien tijdig een handige reminder per SMS.

Ook een afspraak maken? Probeer het nieuwe afsprakenportaal.


Identiteitsbewijs verloren of gestolen? Melden bij de gemeente!

Als uw Nederlandse rijbewijs, paspoort of identiteitskaart verloren of gestolen is, kunt u dit melden bij de gemeente. U hoeft vanaf 3 oktober 2016 niet meer eerst naar de politie om aangifte te doen. In plaats daarvan maakt u direct een afspraak met de gemeente voor het aanvragen van een nieuw rijbewijs, paspoort of identiteitskaart. Tijdens de afspraak moet u een formulier invullen, waarin u uitlegt op welke wijze u het oude document bent kwijtgeraakt.

Neem voor het aanvragen uw eventuele andere identiteitsdocumenten (Nederlands rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) mee. Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en andere misdrijven is het verstandig om ook aangifte van dit misdrijf te doen bij de politie.

Fraude streng aangepakt
Misbruik van identiteitsdocumenten is verboden. Soms wordt een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart onterecht als vermist of gestolen opgegeven. Mensen gebruiken deze documenten om zich als een ander voor te doen. Dit is een misdrijf. Om fraude te voorkomen controleert de medewerker van de gemeente uw melding van vermissing of diefstal. Bij vermoeden van misbruik of fraude zal de gemeente u doorverwijzen naar de politie voor nader onderzoek.

Meer informatie over het aanvragen van een nieuw document vindt u hier.


Extra geld voor onderhoud openbaar groen.

In 2015 is er bezuinigd op plantsoenen, bermen en ander openbaar groen. Er werd minder onderhoud uitgevoerd en enkele plantsoenen werden vervangen voor gras. Dat was nodig om de begroting van de gemeente op orde te krijgen. De bezuiniging voor 2015 is behaald, er was zelfs wat geld over. Tijdens de extra raadsvergadering op 2 augustus 2016 heeft de gemeenteraad besloten om extra geld beschikbaar te stellen voor het onderhoud van het openbaar groen.

De gemeenteraad vindt het belangrijkste dat openbaar groen wordt aangepakt dat mogelijk verkeersonveilige situaties oplevert. Daarnaast gaat de aandacht naar het groen rondom seniorenwoningen en toeristische plaatsen. De gemeente heeft al eerder aangegeven dat, zodra er financiële ruimte ontstaat, de scherpe kantjes van de bezuinigingsmaatregelen worden gehaald.

PrioVerve voert onderhoud uit
Inmiddels is PrioVerve, de aannemer die het groenonderhoud uitvoert voor de gemeente, aan de slag gegaan om alle plantsoenen weer intensiever te gaan onderhouden. De plantsoenen worden weer geschoffeld. PrioVerve is ontstaan uit een samenwerking tussen de sociale werkvoorzieningen Westrom uit Roermond en Risse uit Weert en Vebego. Door PrioVerve is extra capaciteit ingehuurd om de plantsoenen zo snel mogelijk op het gewenste onderhoudsniveau te brengen. Daarnaast zijn een aantal mensen langdurig werklozen aan de slag gegaan bij PrioVerve om ook mee te helpen. De plantsoenen kunnen niet allemaal gelijktijdig onderhouden worden en het wegwerken van de achterstand kost enige tijd. Hiervoor vragen we uw begrip.

Maaien van bermen
Naast het onderhoud van de plantsoenen is het onderhoud van de bermen afgelopen 1,5 jaar ook versoberd. Dit jaar worden de bermen maar 1 keer gemaaid, in het najaar. In de zomer is een gedeelte van de bermen extra gemaaid in verband met de verkeersveiligheid. De sloten worden dit jaar allemaal gemaaid. Voor volgend jaar streeft de gemeente ernaar om in mei/juni alle bermen 1 werkbreedte te maaien en daarnaast ook een gedeelte ecologisch bermbeheer toe te passen. Hierbij wordt het maaisel direct afgevoerd, waardoor er uiteindelijk meer kruidenrijkere bermen kunnen ontstaan. Vanaf september wordt de gehele breedte van de bermen gemaaid.

Afgeronde veranderingen en  burgerparticipatie
Inmiddels zijn een groot deel van de omvormingen van het openbaar groen al gerealiseerd. In september worden nog een aantal plantsoenen, in overleg met omwonenden, omgevormd of heringericht. Daarnaast zijn ook veel burgers en bedrijven zelf aan de slag gegaan om een stukje openbaar groen te onderhouden voor de gemeente. Hiervan plukt iedereen de vruchten. Het algemene straatbeeld wordt fraaier, de betrokkenheid wordt groter en de gemeente bespaart daarnaast op de onderhoudskosten.

Laatste bewonersavond
De meeste bewonersavonden over burgerparticipatie en het openbaar groen zijn inmiddels geweest. Op 22 september 2016 is de laatste, voor de inwoners van Heibloem. Naar aanleiding van de deze bijeenkomsten over burgerparticipatie en het openbaar groen zijn verschillende leuke initiatieven ontstaan. Ook hebben verschillende inwoners aangegeven graag een stukje gemeenteplantsoen te willen onderhouden.

Helpt u het gemeenteplantsoen onderhouden?
De gemeente blijft graag in contact met inwoners over de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte. Houdt u nu al een stukje gemeenteplantsoen bij? Maak dit dan kenbaar bij de gemeente zodat we hiermee rekening kunnen houden. Wanneer inwoners zelf een stukje openbaar groen willen onderhouden, kan dit uit het onderhoudsplan van  de aannemer en hoeft de gemeenschap hiervoor niet meer te betalen.

Vragen?
Heeft u vragen, opmerkingen, wilt u een stukje gemeenteplantsoen in gebruik nemen of onderhouden, of heeft een goede suggestie, neem dan contact op met de gemeente Leudal. Op www.leudal.nl/groenbeheer vindt u meer informatie en de contactgegevens van de groenbeheerders.


Partijen slaan handen ineen voor aanpak van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren:

Uit cijfers en uit de praktijk blijkt dat het alcohol- en drugsgebruik door jongeren in de gemeente Leudal erg hoog is. Daarom is het Programma Alcohol en Drugs van start gegaan. Met dit programma wil de gemeente Leudal samen met verschillende partners bijdragen aan de vermindering van alcohol- en drugsgebruik door jongeren. Op 21 april jl. hebben bestuurders van alle partijen hun bijdrage in de samenwerking toegezegd.

“Ik maak me ernstig zorgen over het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren in onze gemeente. Ik ben blij dat we gezamenlijk aan de slag gaan om het gebruik terug te dringen en daarmee bij te dragen aan een gezonde ontwikkeling voor onze jeugd”, aldus wethouder Richard Verheul.

Programma alcohol en drugs, Leudal
Het Programma Alcohol en Drugs richt zich op jongeren zelf en hun omgeving, als ouders, scholen, (buurt-/sport)verenigingen, supermarkten, horeca etc. Uit onderzoek blijkt namelijk dat jongeren gemakkelijk alcohol verkrijgen vanuit hun sociale omgeving. Samen met onder andere jongeren, ouders en bijvoorbeeld ook sportkantines en dorpsraden worden activiteiten opgezet die bijdragen aan het voorkomen van alcohol- en drugsgebruik en zo een open en alerte omgeving te realiseren. In het programma staan de activiteiten waarmee de verschillende partners aan de slag gaan beschreven. Voorbeelden van activiteiten zijn het structureel trainen van personeel in het onderwijs, meer voorlichting en het actief uitdragen van de NIX18 campagne.

Samen aanpakken
Bij de uitvoering van het Programma Alcohol en Drugs zijn veel organisaties betrokken. Dit zijn: Stichting Primair Onderwijs Leudal en Thornerkwartier (SPOLT), Scholengemeenschap Sint Ursula Heythuysen en Horn, Aloysius stichting (scholen voor speciaal onderwijs), het Centrum voor Jeugd en Gezin, Vincent van Gogh, de GGD, Stichting Halt, de politie, welzijnsorganisatie Synthese en de gemeente Leudal. De organisaties hebben gezamenlijk vorm gegeven aan het programma door doelen en activiteiten te beschrijven en afspraken te maken over de samenwerking en de uitvoering.


Maak het inbrekers niet te makkelijk:

Gemeente Leudal wil het aantal woninginbraken in Leudal terugdringen. De vakantie staat weer voor de deur. In deze periode slaan veel inbrekers toe omdat ze weten dat bewoners even van huis zijn of een raam open zien staan. Het is voor een inbreker ook eenvoudig de woningen eruit te pikken waarvan de bewoners langere tijd weg zijn: uitpuilende brievenbussen, gordijnen die continu gesloten zijn, nooit een lampje aan.

Wat kunt ú doen tegen woninginbraken?

Wacht niet tot het te laat is, maar volg deze tips op:

 • Op vakantie? Licht de buren in
  Vertel uw vertrouwde buren over uw vakantieplannen. Zij kunnen op uw woning letten en deze een bewoonde indruk geven. Dit door de post weg te halen, de plantjes water te geven (niet alle planten op 1 tafel – dit maakt zichtbaar dat u met vakantie bent), de auto af en toe eens op uw oprit te zetten en af en toe een gordijn open of dicht te doen.
 • Dagje weg? Deur op slot!
  Ramen en deuren staan vaker open met het mooie weer. Een insluiper kan dan zonder in te breken uw woning binnenkomen en er binnen enkele minuten met uw spullen vandoor gaan. Doe uw deuren en ramen op slot; ook al gaat u even naar de buren of boodschappen doen. Wees u ervan bewust dat als u boven bent, men zo binnen kan wandelen. Leg geen kostbare spullen in het zicht.
 • Bel 112 bij verdachte situaties
  Vertel uw buren dat ze bij een verdachte situatie (bijvoorbeeld glasgerinkel/gestommel in uw huis terwijl u er niet bent of onbekende personen bij uw huis) direct de politie via 112, het nummer voor spoed, moeten bellen. Snel alarm slaan betekent een grotere kans om de inbrekers te pakken.

Ga dus zelf aan de slag met veilig wonen. Want een goed beveiligde woning én uw oplettende gedrag zorgt voor maximaal 90 procent minder kans op een inbraak. Kijk voor meer preventietips op http://www.politiekeurmerk.nl/bewoners/wat-kan-ik-zelf-doen/preventietips/.


Nachtvergunning!?

Aan Burgemeester Verhoeven van Leudal

Betreft: Verzoek Raadsbespreking van uw besluit tot verlening van een nachtvergunning aan de exploitant van Gemeenschapscentrum de Postkoets te Horn

Leudal 24 juni 2016

Geachte Burgemeester,

Met ontstemming vernam ik gisteren bij toeval dat door u begin juni is besloten een permanente nachtvergunning af te geven aan de exploitant van de Postkoets te Horn waar deze gedurende zes maanden gebruik van mag maken. Ik vind uw handelwijze onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. Ter toelichting het volgende.  

Afgelopen periode heb ik meerdere malen aandacht gevraagd voor problemen rond de exploitatie van de Postkoets te Horn. Daarbij is ook steeds gemeld dat verenigingen en gebruikers klagen dat er door de exploitant voorrang wordt gegeven aan commerciële activiteiten die ten koste gaan van de gemeenschapsfunctie van de Postkoets. Ik verwijs kortheidshalve naar de bijeenkomst in Horn in december jl. waar door een brede kring gebruikers kritiek werd geuit over de exploitatie van de Postkoets. Inmiddels moet toch ook u bekend zijn hoe algemeen de onvrede onder gebruikers is en dat het beeld dat er slechts sprake zou zijn van een enkel incident geheel onjuist is. 

Voorts is door omwonenden is regelmatig geklaagd over overlast als gevolg van nachtelijke activiteiten. Een meting in 2015 toonde aan dat normen werden overschreden. Alle bezwaren zijn door u terzijde geschoven.

Aan de voorzitter van het Dorpsoverleg Horn heeft u toegezegd, zo is bericht, dat er eerst overleg plaatsvindt alvorens verlening van een vergunning aan de orde zou zijn. Dat overleg is gepland voor eind deze maand. Niettemin heeft u begin juni besloten de nachtvergunning reeds te verlenen. U wacht het afgesproken overleg niet eens af. U handelt daarmee in strijd met toezeggingen aan burgers!  

Dan mij eigen ervaring. Ik heb u meerdere malen bericht dat het zeer ongewenst is wanneer door u een permanente nachtvergunning zou worden afgegeven aan de exploitant van de Postkoets. Ik heb u ook op 18 maart jl. aangegeven dat ik bespreking in de Gemeenteraad wens wanneer u ondanks alle bezwaren zou overwegen niettemin een nachtvergunning te verlenen.

U nam niet eens de moeite mij te informeren over uw recente besluit hoewel u dat meerdere malen was gevraagd. Naar ik verder verneem heeft u het besluit genomen zonder uw voornemen vooraf in het College te bespreken. Dat is temeer onbegrijpelijk aangezien de laatste maanden met grote inzet wordt gewerkt aan een nieuw accommodatiebeleid. Het is een lastig dossier. Terwijl beleid in voorbereiding is om bij gemeenschapshuizen voorrang te verlenen aan gemeenschapsactiviteiten boven commerciële activiteiten beslist u eigenstandig dat de exploitant gedurende zes maanden mag beschikken over een permanente nachtvergunning. Door gebrek aan informatie en overleg ontstaat zo het risico dat het ene collegelid beleid frustreert van een ander collegelid. Dat is temeer onbegrijpelijk aangezien uw functie als collegevoorzitter toch, zo meen ik, verplicht tot bevordering van interne coördinatie en goede onderlinge informatie.

Ik verzoek het besluit tot vergunningverlening te agenderen voor de Raadsvergadering van 5 juli as. of, als die dat de tijd ontbreekt, de zaak te bepreken in de Raadsvergadering van 12 juli as.

Ik verzoek voorts het complete dossier rond de Postkoets en nachtvergunning vanaf heden ter inzage te leggen voor alle raadsleden.

Met vriendelijke groet,
Thieu Wagemans, Raadslid Ronduit Open


Nieuwe aanpak onkruidbestrijding:

Het groeiseizoen is weer begonnen. De gemeente gaat vanaf half juni het onkruid tussen stoeptegels, wegen en andere verharde plekken in de openbare ruimte anders bestrijden dan voorheen. Hoe gaat de gemeente te werk? En wat betekent dit?

Vanaf dit jaar wordt door de gemeente Leudal op een milieuvriendelijke manier de onkruidbestrijding op verhardingen uitgevoerd. Voorheen gebeurde dit op een chemische manier. Aanleiding is een recente wetswijziging van het Rijk die oplegt dat er geen gebruik meer gemaakt mag worden van chemische bestrijdingsmiddelen. Het landelijk verbod op chemische middelen is per 31 maart ingegaan. Het is vanaf die datum niet meer toegestaan om chemische gewasbeschermingsmiddelen op verharde terreinen te gebruiken. 

Hete lucht
De onkruidbestrijding op verhardingen wordt uitgevoerd met behulp van hete lucht. De machine die ingezet wordt heeft een heteluchtbrander die de lucht opwarmt tot meer dan 360 graden. Daardoor is er géén open vuur. Schade aan planten in particuliere tuinen, hagen of bijvoorbeeld uw auto wordt dan voorkomen. Door het contact van onkruid met de hete lucht sterven bovengrondse delen van de plant af en na elke behandeling raken ook de onkruidwortels verder uitgeput.

Dit seizoen testen we of deze aanpak ook daadwerkelijk het gewenste resultaat heeft. De gemeente zal u regelmatig informeren over de voortgang en de resultaten. De werkzaamheden zijn van start gegaan in week 24.

De onkruidbestrijding richt zich met name op de goten en de trottoirs. Daar groeit het meeste onkruid. Onkruid in goten kan de waterafvoer belemmeren. De straten worden met veegmachines regelmatig geveegd. De veegrondes worden voor zover mogelijk afgestemd op de onkruidbestrijding op verhardingen om zoveel mogelijk onkruidresten en zaden te verwijderen.

Het wordt groener
De gemeente Leudal streeft ernaar dat de wegen en trottoirs er even netjes en verzorgd uitzien als u van ons gewend bent. Omdat alle alternatieve onkruidbestrijdingsmethoden uitgaan van het uitputten van onkruid zijn er meer bestrijdingsbeurten noodzakelijk om de zelfde kwaliteit te behalen. Met de chemische bestrijding werd het onkruid gedood. Door deze nieuwe aanpak kan het voorkomen dat er tijdelijk wat meer onkruid groeit op bijvoorbeeld trottoirs. Onkruidvrije straten is geen vanzelfsprekendheid meer. Bij aanvang van het onderhoudswerk kan het straatbeeld een wat groenere aanblik opleveren. Maar naar verloop van tijd wordt dat beter.

Wat kunt u zelf doen?
Gedurende het groeiseizoen wordt de onkruidbestrijding met hete lucht uitgevoerd. Wanneer dat precies is, kan de gemeente helaas niet aangeven. Dit is erg afhankelijk van de weersomstandigheden en de onkruidgroei. Als u de medewerkers die de bestrijding uitvoeren ziet, wilt u dan behulpzaam zijn om uw auto te verplaatsen zodat de parkeerplaats ook een behandeling kan krijgen? De gemeente verwacht dat inwoners ook hun bijdrage leveren om het trottoir bij hun woning schoon te houden. Een leefbare gemeente maken we samen!                                                                                                            


Afschaffing van de melding voor kleine evenementen:

Jaarlijks vinden in onze gemeente verschillende evenementen plaats zoals onder andere braderieën, feestavonden met muziek, buurtfeesten, sporttoernooien.

Tot voor kort kon voor een aantal kleine evenementen volstaan worden met melding. Een evenementenvergunning was hiervoor niet nodig. De gemeenteraad heeft besloten de melding voor de kleine evenementen af te schaffen. Dit bekent dat voor bepaalde kleine evenementen volgens de Algemene plaatselijke verordening (APV) geen vergunning en ook geen melding meer nodig is.

Wanneer u wilt weten of u wel/ niet evenementenvergunning nodig is dan kunt u hiervoor een checklist invullen.

Er is geen evenementenvergunning meer nodig wanneer het aan de volgende voorwaarden voldoet:

 1. het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 100 personen;
 2. het evenement tussen 09:00 uur en 24:00 uur plaats vindt;
 3. geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 09:00 uur of na 24:00 uur;
 4. er geen tijdelijke verkeersmaatregel nodig is;
 5. er geen verkeersregelaar(s) nodig is/zijn;
 6. slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van in totaal maximaal 50m2;
 7. er geen gemeentelijke materialen nodig zijn en/of door tussenkomst van de gemeente geen water en/of elektriciteit nodig is/zijn:
 8. er een organisator is of iemand die feitelijk leiding heeft, die verantwoordelijk is voor het veilig laten verlopen van het evenement.

Bij dergelijke evenementen die zonder melding en vergunning kunnen plaatsvinden zijn wel een aantal algemene (spel)regels welke nageleefd dienen te worden.

Algemene (spel)regels voor kleine evenementen

 • De organisator of degene die feitelijk leiding heeft over het evenement wordt geadviseerd na te gaan of er sprake is van een goede verzekering tegen eventuele schade als gevolg van het evenement;
 • de organisator is verplicht om eventueel aangerichte schade aan gemeente-eigendommen te vergoeden;
 • de veiligheid van deelnemers en bezoekers moet gegarandeerd zijn;
 • omwonenden moeten tijdig vooraf geïnformeerd worden over het evenement;
 • er mag geen overlast voor omwonenden en de omgeving worden veroorzaakt;
 • omwonenden moeten voor het evenement op de hoogte worden gebracht van het mobiele telefoonnummer van de organisator of degene die de feitelijke leiding heef. Dit om eventuele overlast door te kunnen geven;
 • voor het inzamelen van afval moeten op het terrein voldoende voorzieningen getroffen worden;
 • na afloop van de activiteiten moet het gebruikte terrein en de directe omgeving schoon en in de oorspronkelijke staat achter gelaten worden;
 • eventuele aanwijzingen van met toezicht en/of opsporing belaste personen moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd.

Burgemeester kan evenement verbieden
De burgemeester kan besluiten een evenement te verbieden, als er aanleiding is te vermoeden dat daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

Voor grotere evenementen is altijd een evenementenvergunning vereist
Voor de grotere evenementen blijft te allen tijde een evenementenvergunning nodig. Het kan zijn dat er voor de grotere evenementen meer informatie in het kader van de veiligheid  wordt gevraagd dan in het verleden. Zo wordt bij meer risicovolle evenementen een Veiligheidsplan geëist. Wij beseffen dat dit extra werk voor u betekend. Echter de waarborging van de veiligheid dient bij een evenement altijd voorop te staan.

Vragen
Heeft u vragen naar aanleiding over deze publicatie, stel ze gerust. U kunt ons bereiken via (0475) 85 90 00.


Op vertrouwen een toekomst bouwen:

De partijen onderkennen dat de bestuurlijke en politieke verhoudingen in Leudal beter moeten en willen daarin investeren, zo lieten zij vandaag in een persbericht weten.

Inhoudelijk scherp De nieuwe coalitie zegt te kiezen voor een bestuurscultuur waarin er ruimte is om het debat in openheid en op inhoudelijk niveau scherp te voeren. ‘Dat betekent ook ruimte voor inbreng van partijen die niet in het college zijn vertegenwoordigd. Tegelijkertijd nemen onze partijen afstand van een cultuur waarin inhoudelijke argumenten zodanig worden verwoord, dat deze personen en politieke partijen beschadigen’, zo liet men weten.

Het volledige coalitieakkoord kan hier worden ingezien.

Tekst: Leudal.nieuws.nl


Het nieuwe live bekijken en beluisteren van raadsvergaderingen:

Per 1 februari 2016 is er iets gewijzigd. Wat blijft is dat u raadsvergaderingen kunt bijwonen in de raadzaal en live op de lokale tv kunt bekijken en beluisteren via de zender van omroep 3ML.

Nieuw is dat u via internet, waar ook ter wereld, de raadsvergadering kunt bekijken. Ook is het mogelijk een een bepaald agendapunt te volgen. Hiervoor kunt u zich aanmelden (klik op blauwe tekst met raadsvergadering en volg de aanwijzigingen op het scherm) en zodra het agendapunt begint ontvangt u een e-mailbericht. 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de raadsgriffie onder telefoon (0475)-85 90 00


Communicatie over werkzaamheden in de openbare ruimte:

Geacht college,

We krijgen klachten van burgers die zeggen dat er vooraf slecht en niet rechtstreeks gecommuniceerd wordt over werkzaamheden in de openbare ruimte. We zien wel algemene publicaties, maar als het een specifieke straat betreft, krijgen burgers dan ook persoonlijk bericht? Op diverse plaatsen wordt op dit moment gewerkt aan de riolering. Onder andere in de Graaf Jacobstraat Horn. Daar is zelfs de weg afgesloten zonder hierover de burgers vooraf te informeren. Nog niet zolang geleden heeft de raad een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen beter te communiceren met de burgers.

Daarom hebben we de volgende vragen:

1. Op welke wijze communiceert u tijdig, rechtsreeks  en vooraf met de burgers als u aan het werk gaat in de openbare ruimte, en waar mogelijk overlast voor de burgers ontstaat.
2. Op welke wijze heef u tijdig, rechtstreeks  en vooraf gecommuniceerd met de burgers in de Graaf Jacobstraat in Horn over uw voornemen om daar aan het riool te werken?

Stan Backus
Fractievoorzitter Ronduit Open


Korting/ bezuinigingen subsidies alle verenigingen terugdraaien:

De oppositiefracties Ronduit Open, D66 en de  VVD gaan  op 16 februari voorstellen om de korting op subsidies voor ALLE verenigingen in Leudal terug te draaien. Hiervoor is een amendement opgesteld.

 

Achtergrond

Op 19 januari heeft het college besloten om achter de rug om van de raad de MUZIEKverenigingen meer subsidie te verstrekken dan waar ze recht op hadden. Een meerderheid van de raad onder aanvoering van Samen Verder en het CDA had immers eerder besloten alle verenigingen 50% minder subsidie te geven. De oppositiepartijen zijn daar altijd fel tegen geweest. Nu is gebleken dat het college een uitzondering heeft gemaakt voor alleen de muziekverenigingen, vinden wij dat er sprake van ongelijke behandeling is: “gelijke monniken gelijke kappen”. Daarom stellen we voor om de korting niet toe te passen op alle verenigingen in Leudal en niet alleen voor de muziekverenigingen. Op 16 februari zullen we dit voorstel indienen tijdens de raadsvergadering.


Leudal erkent fout met subsidies:

Er is in Leudal iets grondig mis gegaan bij het toekennen van de subsidies aan verenigingen.

Dit erkent het gemeentebestuur van Leudal, dat vrijdag in een extra crisisberaad over de kwestie bij elkaar komt.

Bezuinigingen
De gemeenteraad besloot eerder dat alle verenigingen vanwege bezuinigingen de helft van hun subsidie moeten inleveren. Deze week bleek echter dat het college van b en w voor muziekverenigingen een uitzondering heeft gemaakt. De oppositie eiste direct opheldering omdat het college niet bevoegd is om zo'n uitzondering te maken en er helemaal geen reden is om deze verenigingen te ontzien.

Fouten
In een reactie erkent burgemeester Arno Verhoeven nu dat er fouten zijn gemaakt en dat er maatregelen zullen volgen. Hij wil pas vrijdag, wanneer er een extra collegevergadering plaatsvindt, in detail treden. Wel zegt hij dat het niet terecht is om wethouder John van den Beuken als schuldige aan te wijzen omdat 'zowel ambtelijk, als in de afstemming tussen ambtenaren en bestuurders zaken niet zijn gelopen zoals dat zou moeten'.

Tekst: 1limburg.nl


Burgemeester kort maar krachtig: geen lid van een andere partij:

Burgemeester Arno Verhoeven heeft kort maar krachtig gereageerd op de vraag van raadslid Mathieu Wagemans (Ronduit Open), of hij na het verlaten van de PvdA lid is geworden of geweest van een andere politieke partij.

‘Geachte heer Wagemans, ik ben geen lid van enige andere partij geweest of geworden’, luidde het antwoord van de burgemeester per e-mail.

N280
Het raadslid had om die informatie gevraagd, in verband met de besluitvorming rondom de N280, waarbij de stem van de burgemeester van doorslaggevende betekenis was voor het collegevoorstel uit de koker van CDA-wethouder Vogels. Maar de burgemeester is dus geen CDA’er geworden. Hij is partijloos.

Speculaties
Wagemans is verbaasd. Voor hem resteert de vraag waarom er zoveel energie nodig was, afgelopen najaar in het presidium en recent, om deze informatie te delen. ‘Juist een weigering om deze informatie publiek te maken was reeds zowel in de bibliotheekzaak rond wethouder Van Beuken, als recent met betrekking tot de N280 aanleiding voor allerlei speculaties van burgers die de ronde deden. Dat had, dunkt mij, eenvoudig door u voorkomen kunnen worden’ aldus Wagemans die wel positief afsluit in zijn reactie: ‘Heel goed dat u thans klaarheid heeft geschapen.’

Tekst: leudal.nieuws.nl