Gemeentenieuws

Op deze pagina vindt u een selectie van nieuws met betrekking tot de gemeente Leudal.

 

Basisregistratie Personen (BRP) en geheimhouding van persoonsgegevens:

De persoonsgegevens van alle inwoners van Nederland worden bijgehouden in de Basisregistratie personen (BRP). Het gaat hierbij niet alleen om adresgegevens, maar ook om gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, nationaliteit, ouders en kinderen.

Met de persoonsgegevens wordt zorgvuldig omgegaan. Niet iedereen kan zomaar uw persoonsgegevens bij de gemeente opvragen.

Aan een aantal instanties of personen geeft de gemeente wel uw gegevens uit de BRP.

Dit zijn:

Overheidsorganen

Persoonsgegevens mogen worden verstrekt aan overheidsinstanties, zoals de belastingdienst, politie en UWV. De gemeente verstrekt aan overheidsinstellingen alleen die gegevens uit de BRP, die nodig zijn voor de uitvoering van hun wettelijke taak.

Derden

Naast overheidsorganen zijn er meer instanties of personen (z.g. derden) die gegevens uit de BRP bij de gemeente mogen opvragen:

 • Personen die beroepsmatig gerechtelijke werkzaamheden uitvoeren, zoals advocaten of faillissementscuratoren.
 • De Stichting Interkerkelijke Leden Administratie (SILA), enkele pensioenfondsen, verzekeraars, spaarfondsen en bepaalde financiële instellingen die uitkeringen verzorgen.
 • Niet-commerciële instellingen en particulieren die werkzaamheden van maatschappelijk belang vervullen. In de gemeente Leudal zijn dat onder andere Bureau voor Jeugdzorg, woningbouwverenigingen en woningcorporaties.

Instellingen die werkzaam zijn op het gebied van de gezondheidszorg, maatschappelijke of sociale dienstverlening.

Het verstrekken van persoonsgegevens voor commerciële doeleinden of het werven van leden of fondsen is verboden.

Welke gegevensverstrekkingen kunt u voorkomen?

De verstrekking van gegevens aan overheidsinstellingen kunt u niet tegengaan. U kunt wel verzoeken om uw gegevens geheim te houden en daarmee geen gegevens te verstrekken aan derden zoals de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie en derden die werkzaamheden van maatschappelijk belang voor de gemeente uitvoeren. Wanneer de gemeente een verzoek van een particulier ontvangt om uw gegevens te verstrekken, vragen wij voorafgaand om uw goedkeuring.

U kunt uw verzoek om geheimhouding (verstrekkingsbeperking genoemd) digitaal (met uw DigiD) indienen via www.leudal.nl/geheimhouding-persoonsgegevens                                        

Let wel:
Een verzoek om geen gegevens meer te verstrekken aan de SILA betekent niet dat de inschrijving in het register van de SILA automatisch wordt beëindigd. Hiervoor moet u zelf contact op nemen met het kerkgenootschap met het verzoek uw persoonsgegevens uit het bestand van de SILA te laten verwijderen.

Wie heeft mijn gegevens gevraagd?

Wilt u weten aan wie in de afgelopen periode uw gegevens zijn verstrekt? Dan kunt u daarvan kosteloos een overzicht opvragen. Dit kunt u schriftelijk doen t.a.v. Gemeente Leudal, team Burgerbedrijvenplein, Burgerzaken, Postbus 3008, 6093 ZG Heythuysen. Vergeet hierbij niet een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen.

Zijn mijn gegevens actueel?

Het is van groot belang dat uw gegevens in de BRP juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan, neem dan contact op met het Burgerbedrijvenplein tel:(0475) 85 90 00.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de BRP, de verstrekkingen daaruit en mogelijkheden tot beperking daarvan kunt u ook terecht bij het Burgerbedrijvenplein tel:(0475) 85 90 00. Bent u nieuwsgierig welke overheidsorganen wettelijk recht hebben op uw persoonsgegevens, kijk dan op de website http://www.wiekrijgtmijngegevens.nl/.


 

Aanvraag Koninklijke Onderscheiding indienen voor 1 juli:

Kent u iemand die een lintje verdient? Bijna iedereen zal deze vraag met “ja” beantwoorden, want overal in Nederland zetten mensen zich voor vele doelen in, zonder eigenbelang, in alle bescheidenheid.

Net als ieder ander met bijzondere verdiensten voor de samenleving, komen ook deze mensen in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding. Daarvoor moeten ze dan wel eerst worden voorgedragen. U kunt daarvoor zorgen.

Wat moet u doen als u iemand voor een onderscheiding wilt voordragen?
U kunt contact opnemen met de medewerker Kabinetszaken in de gemeente van degene die u wilt voordragen. Deze kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Ook wordt uitgelegd hoe u te werk moet gaan.

Aanvragen voor inwoners uit onze gemeente kunnen vertrouwelijk worden gericht aan het Kabinet van de burgemeester gemeente Leudal, Postbus 3008, 6093 ZG Heythuysen.

Termijnen
De behandeling van een voorstel kost behoorlijk wat tijd. Daarom is het belangrijk tijdig in actie te komen.
Aanvragen voor de “Lintjesregen 2019” dienen vóór 1 juli 2018 bij de burgemeester te zijn ingediend.
Als u een Koninklijke onderscheiding aan wilt vragen voor een andere gelegenheid, dan is moet u het complete voorstel minimaal 5 maanden voor de beoogde uitreikingsdatum bij de burgemeester indienen.

Meer informatie
Voor het indienen van uw voorstel of vragen daarover verwijzen wij u naar het Kabinet van de burgemeester, tel. (0475) 85 90 00 of naar www.lintjes.nl en http://www.kanselarij.nl.

Ook kunt u hier het voorstelformulier en diverse brochures downloaden.


Samen Verder, Ronduit Open en D66 bereiken akkoord:

Samen Verder, Ronduit Open en D66 zijn tot een coalitieakkoord gekomen. De afgelopen week heeft de ambtelijke organisatie de eindredactie en vormgeving van het akkoord voor rekening genomen.

Op 23 mei werd het akkoord openbaar gemaakt en tijdens de raadsvergadering van 29 mei wordt het akkoord besproken in de raad. Aansluitend staat de benoeming van de wethouders op de agenda, en vervolgens komt de invulling van de vrijgekomen raadszetels bij Samen Verder, Ronduit Open en D66aan de orde.

De nieuwe coalitie zal bestaan uit vijf wethouders (4,25 fte), en hiervoor zijn de volgende personen kandidaat gesteld:

 • Arno Walraven                  Samen Verder   (1 fte)
 • Piet Verlinden                    Samen Verder   (0,75 fte)
 • Stan Backus                       Ronduit Open   (1 fte)
 • Mart Janssen                     Ronduit Open   (0,7 fte)
 • Robert Martens                 D66   (0,8 fte)

Na de benoeming op 29 mei gaat het nieuwe college samen met de burgemeester aan de slag met de portefeuilleverdeling.

We willen onze dank uitspreken aan de ambtenaren die ons prima geïnformeerd en ondersteund hebben bij de totstandkoming van het akkoord.

Namens Ronduit Open, D66 en Samen Verder

Michel Graef
Coördinator onderhandelingen


Meer reclamemogelijkheden voor verenigingen:

Per 1 januari 2018 gelden er nieuwe regels voor plaatsing van sandwich- en/of driehoeksborden en spandoeken. Voor plaatsing van genoemde borden is geen vergunning of melding meer nodig. De mogelijkheid tot plaatsing wordt wel beperkt.

Sandwich- en/of driehoeksborden mogen worden geplaatst voor:

 • reclame voor een evenement: op grond van artikel 2:24 Algemene plaatselijke verordening;
 • educatieve reclame: een openbare aanprijzing van open dagen van educatieve instellingen zoals middelbare scholen, MBO-, HBO-, Universitaire onderwijsinstellingen, volwassenonderwijs of onderwijs voor muziekscholen;
 • ideële reclame: iedere openbare aanprijzing waarmee een algemeen maatschappelijk belang wordt gediend (bijvoorbeeld voor:- een landelijke of plaatselijke collecte-instelling; - de plaatselijke goede doelen week; - de actie “Wij gaan weer naar school” of  “De scholen beginnen weer”);
 • culturele reclame: een openbare aanprijzing van kunstzinnige evenementen, culturele en kunstzinnige activiteiten, bijvoorbeeld ten behoeve van de Open Poortendag.

Spandoeken, mogen in de toekomst zonder vergunning worden opgehangen voor:

 • ideële reclame: iedere openbare aanprijzing waarmee een algemeen maatschappelijk belang wordt gediend;
 • culturele reclame: een openbare aanprijzing van kunstzinnige evenementen, culturele en kunstzinnige activiteiten

Handelsreclame  is dus niet meer toegestaan voor sandwich- en/of driehoeksborden en voor spandoeken.

Toezicht en handhaving

Vanaf januari 2018 wordt toegezien op de naleving en worden zo nodig sandwich- en/of driehoeksborden en spandoeken verwijderd.


Huistest voor iedereen in de gemeente Leudal:

De gemeente Leudal biedt aan alle inwoners van Gemeente Leudal de Huistest aan. Dit gebeurt in samenwerking met Stichting Wonen Leudal, de wooncorporaties en Synthese (welzijnsorganisatie). De Huistest van Mijn Huis Op Maat is bruikbaar voor een ieder die zijn of haar huis veilig, comfortabel  en duurzaam wil maken. Met deze test kan u uw woning nalopen op mogelijke verbeterpunten om daar zo lang mogelijk te blijven wonen.

De test kan online op www.mijnhuisopmaat.nl worden ingevuld of samen met een vrijwilliger via een huisbezoek. Na het invullen van de test krijgt de bewoner een woonadviesrapport met alle verbeterpunten en concrete oplossingen op een rijtje. Daarmee kan hij of zij concreet aan de slag gaan.


Openbare uitslagenavond gemeenteraadsverkiezingen:

Op woensdag 21 maart 2018 vinden er van 07.30 tot 21.00 uur verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. Alle kiesgerechtigde inwoners van de gemeente Leudal hebben inmiddels hun stempas thuisbezorgd gekregen + een papier waarop alle 125 kandidaten staan vermeld van zes politieke groeperingen. Om 21.00 uur sluiten de stembureaus en worden de stemmen geteld.

In gemeenschapshuis De Bombardon, aan de St. Antoniusstraat 2 in Heythuysen zal burgemeester A. Verhoeven, tussen 22.30 uur en 00.30 uur, de uitslag van elk van de 23 stembureaus voorlopig bekend maken. De uitslagen van de kleine stembureaus  (zoals uit Haler, Nunhem, Heibloem, Buggenum en Hunsel) zijn rond 22.30 uur te verwachten, de uitslagen van de grote stembureaus (zoals uit Baexem, Heythuysen, Haelen, Roggel, Neer en Horn) zullen rond middernacht bekend worden. Zodra de burgemeester van 5 stembureaus een uitslag binnen heeft gekregen dan maakt hij die in de grote zaal bekend. Op een groot scherm worden de uitslagen getoond + worden ze doorgerekend naar een (tussentijdse) uitslag van de zetelverdeling.

Iedereen die belangstelling heeft om deze bekendmaking bij te wonen is van harte welkom. Vele (kandidaat)raadsleden zullen er, met de nodige spanning, ook bij zijn. Regio Leudal TV heeft openbaar aangekondigd vanuit de zaal live verslag te zullen doen, maar ook andere media zullen ongetwijfeld het nieuws van daaruit wereldkundig maken.

De grote zaal is vanaf 21.00 geopend en sluit rond 01.00 uur.

Heeft u vragen over deze avond? E-mail die naar raadsgriffie@leudal.nl


Afhaalkalender 2018 ook digitaal:

In de laatste twee weken voor kerst zijn/worden de afvalkalenders 2018 verspreid. U ontvangt dit jaar weer een persoonlijk geadresseerde afvalwijzer via PostNL, waarop de afvalinzameldata voor uw eigen adres staan vermeld. En mocht u de afvalkalender toch missen, dan kunt u uw afvalkalender ook inzien en printen via www.mijnafvalwijzer.nl. Of download de gratis app Afvalwijzer (beschikbaar voor iOs, Android en Windows). U heeft uw afvalinformatie dan altijd bij de hand en kunt zelfs een herinnering krijgen wanneer u welk afval aan de straat moet zetten.


VVD Leudal:

Ad Thomassen werd vrijdag 01 dec. 2017 tijdens de algemene leden vergadering verkozen tot lijsttrekker van de VVD Leudal voor de komde gemeenteraadsverkiezingen.

Ad Thomassen.JPG


Ronduit Open:

Stan Backus is bij Ronduit Open verkozen tot de lijsttrekker van de gemeenteraadsverkieziengen volgend jaar 21 maart.

 stan[1].jpg


GEZOCHT: Stembureauleden voor onze gemeenteraadsverkiezing:

Op woensdag 21 maart 2018 worden de leden van onze gemeenteraad gekozen. Voor deze dag zijn wij op zoek naar stembureauleden (voorzitters, leden, reserveleden en tellers).

Wat verwachten wij van onze stembureauleden?

 • U bent 18 jaar of ouder, secuur, flexibel inzetbaar en u heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel;
 • U bent bereikbaar via e-mail;
 • U bent woensdag 21 maart 2018 de gehele dag beschikbaar;
 • U stelt gezamenlijk, na 21.00 uur, onder leiding van de voorzitter de uitslag vast.
 • U scoort positief op de verplichte digitale instructie, inclusief toets;
 • U beschikt over eigen vervoer en bent in alle kernen van gemeente Leudal inzetbaar. We kunnen niet garanderen dat u in uw eigen woonplaats wordt ingedeeld.

Alleen tellen?
Bent u alleen beschikbaar in de avonduren? Dan kunt u als teller aan de slag. Vanaf 21.00 uur worden de stembiljetten per stembureau handmatig geteld. Ook hiervoor moet u een digitale instructie, inclusief toets volgen.

Vermelding op een kandidatenlijst
Staat u vermeld op één van de kandidatenlijsten? Dan komt u voor deze verkiezing niet in aanmerking voor plaatsing op een stembureau.

De vergoeding bedraagt:

Voorzitter en plv voorzitter €  175,-.
Stembureauleden    €  125,-
Plv (reserve)leden €   40,-
Tellers   €   40,-

U kunt de vergoeding privé ontvangen. Voorwaarde is dat u in de gemeente Leudal woont. U kunt ook de vergoeding schenken aan een vereniging binnen de gemeente Leudal of een erkende liefdadigheidsinstelling. Uw keuze is éénmalig voor de gehele vergoeding.

Doet u mee?
Bent u bereid om ons te helpen, meldt u zich hier aan.

Aanmelden kan tot 15 december 2017.

Vragen
Stel uw vraag via verkiezingen@leudal.nl of neem contact op met team verkiezingen telefoonnummer (0475) 85 90 00.


Resultaten milieueffectanalyse bedrijventerrein Zevenellen bekend:

Op 17 oktober 2017 hield de gemeente Leudal een informatiebijeenkomst over de milieueffectanalyse (MEA) die voor bedrijventerrein Zevenellen is uitgevoerd. In gemeenschapshuis de Roffert in Buggenum zijn de resultaten van dit onderzoek met omwonenden, grondeigenaren, ondernemers, politici en belanghebbenden gedeeld en toegelicht.

Conclusie van het onderzoek:

Op basis van het huidige bestemmingsplan vormen de milieuaspecten luchtkwaliteit en geluid geen probleem. En alleen in een zeer uitzonderlijke situatie zou geuroverlast kunnen optreden.

Om toch grip te houden op het geuraspect en daarmee het woon- en leefklimaat te bewaken, stelt het college van B&W de gemeenteraad voor om in te stemmen met maken van een lokale industrieel geurbeleid. De gemeenteraad neemt daarover 14 november een besluit.

De presentatie en de onderzoeksresultaten zijn hieronder te downloaden.


Aanmelding kampioenen en bijzondere prestaties 2017:

Als gemeente zijn we trots op onze (sport) kampioenen en op de mensen die op een of andere manier in 2017 een bijzondere prestatie hebben geleverd.

Het gemeentebestuur wil hier graag aandacht aan besteden door deze mensen tijdens de nieuwjaarsreceptie op 3 januari 2018  te huldigen.

Ook worden zij bijgeschreven in het boek van bijzondere prestaties gemeente Leudal.

Ken jij een kampioen, een kampioensteam of iemand die een bijzondere prestatie heeft geleverd, laat het ons weten.

Voorwaarden waaraan moet worden voldaan
De kampioen(en) moet(en):

 • woonachtig zijn in Leudal
 • een 1ste plaats op Nationaal niveau,
 • een 1e, 2e of 3e plaats op Europees- of Wereldniveau of
 • een 1e, 2e of 3e plaats bij de Paralympics hebben behaald of
 • een bijzondere prestatie hebben geleverd (bijv. winnaar bijzondere titel zoals beste bakker van Nederland)

Aanmelden
U kunt de kampioenen en degene die een bijzondere prestatie hebben geleverd  eenvoudig aan ons melden via www.leudal.nl/kampioen. Graag vóór 1 december.

Vragen?
Neem dan gerust contact op met kabinetzaken  tel. (0475) 85 90 00.


Samen Verder:

Michel Graef wordt de nieuwe lijsttrekker van Samen Verder en Arno Walraven wil nog één keer wethouder worden in Leudal! Dat is woensdagavond bekend gemaakt op de algemene leden vergadering in De Postkoets te Horn.

Lees hier het persbericht van Samen Verder.

Arno en Michel.JPG


Kleurrijk Leudal Festijn, Fotowedstrijd, Open Podium en Leudalloop:

In september en oktober zijn er veel activiteiten en initiatieven in het kader van 10 jaar Leudal.

Kleurrijk Leudal Festijn

Marleen Rutten zingt Leudallied tijdens Kleurrijk Leudal Festijn


Zondag 24 september is er van 10:00-17:00 uur het Kleurrijk Leudal Festijn. Een dag voor iedereen waarop we laten zien hoe mooi, divers en kleurrijk Leudal is op allerlei gebied. Deze dag staat bol van activiteiten in en om het gemeentehuis. Denk hierbij aan: spectaculaire brandweer- en politiedemonstraties, optredens van Marleen Rutten, Fresh Label Studios (Streetdance), Straattheatergroep Teatro Pavana, Big Band Xpero, Piper society (doedelzak-ensembles) Pipers D’Aldenghoor samen met Piper society Anam Cara. Ook veel demonstraties van bedrijven, een schietboom waarbij u op de bekende bölkes kunt schieten, een kleurrijke markt, een rondleiding door het gemeentehuis en ludieke huwelijken voor spek en bonen. Het programma vindt u op deze website onder de button 10 jaar Leudal.

Fotowedstrijd
Vrijdag 1 september is in De Bombardon de feestelijke opening van de fototentoonstelling “Hoe mooi ons kleurrijk Leudal is". De fotowedstrijd en tentoonstelling is in samenwerking georganiseerd met CP De Bombardon, Fotoclub Leudal en Stichting Kunst en Cultuur. Tot 22 september hangen de genomineerde foto’s in de Bombardon. Een jury zal 5 prijswinnaars bepalen. De bezoekers kunnen stemmen op hun favoriete foto voor de publieksprijs. De prijsuitreiking van de fotowedstrijd vindt plaats op 24 september bij het Kleurrijk Leudal Festijn.

Open Podium
Zondag 1 oktober om 14:30 uur vindt in de Mortel in Ittervoort het Open Podium plaats. Dit is een talentenjacht waar je mag optreden als entertainer, goochelaar, muzikant, rapper, dichter, zanger enz.

Aanmelden kan tot 31 augustus. Voor informatie zie deze website onder de button 10 jaar Leudal of via facebook: Open Podium Leudal.

Leudalloop
Woensdag 27 september vanaf 13:30 uur is de Leudalloop. Een sportief jubileumevenement op de atletiekbaan in Heythuysen, voor basisschoolleerlingen en scholieren van St. Ursula.

Er worden diverse afstanden gelopen voorafgegaan door een speciale warming-up.

Een leuke middag waarbij iedereen de kinderen/jongeren mag komen aanmoedigen.


Robert Martens lijsttrekker D66 Leudal:

De leden van D66 Leudal hebben Robert Martens (1962, Haelen) gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Hij won de verkiezing van Leo Schouten. Het bestuur heeft er vertrouwen in dat met Martens de afdeling Leudal kan doorgroeien naar volwassenheid.

Sinds de entree van D66 in de gemeenteraad van Leudal in 2014 heeft de afdeling veel geleerd. Politiek gezien heeft de partij zich een plaats verworven als kritische en constructieve oppositiepartij. Vooral op onderwerpen als de bibliotheek, de N280 en het subsidie- en accommodatiebeleid heeft D66 zich onderscheiden van de andere partijen. Daarnaast is het Rens Raemakers (Neer) gelukt om in korte tijd in de Tweede Kamer te komen en heeft de afdeling Leudal ook Wilma van Dommelen (Horn) in de Provinciale Staten zitten. Het aantal leden is de afgelopen jaren flink gegroeid en dat wil het bestuur omzetten in resultaten: meer invloed op het gemeentebestuur en de politieke agenda. Kortom, D66 Leudal wil de coalitie in!

Robert Martens is jurist, lid van de Commissie Fysiek van de gemeente Leudal, voorzitter van het ondernemers kontakt Leudal (LEU-K) en het Dorpsradenoverleg van de gemeente Leudal. Daarnaast is hij al jaren actief voor onder andere de Dorpsraad Haelen, de werkgroep Stations Leudal en hij begeleid studenten van de Fontys Hogeschool. Martens: “Leudal bestaat 10 jaar maar het wordt tijd dat de  gemeenteraad en burgemeester en wethouders door samenwerking en met echte inspraak van burgers er voor zorgen dat het een echte gemeenschap wordt.

Het bestuur heeft er vertrouwen in dat Robert Martens het sociaal liberale gedachtegoed van D66 duidelijk kan overbrengen naar de inwoners van Leudal. Daarnaast wil hij de leden alle gelegenheid geven om bij te dragen aan het verkiezingsprogramma waarna hij met deze standpunten de verkiezingen zal ingaan. De komende periode zal gebruikt worden om het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen door te ontwikkelen. De kandidaten voor de overige plaatsen op de lijst kunnen zich kandidaatstellen van 5 augustus tot en met 20 september.

 Robert Martens.jpg


10 jaar Leudal - Zondag 24 september Kleurrijk Leudal Festijn:

Op zondag 24 september is er in en om het gemeentehuis het Kleurrijk Leudal Festijn. Deze dag staat bol van activiteiten, demonstraties en presentaties door en voor burgers van Leudal en omstreken. Op deze dag leggen we verbindingen en laten we zien hoe kleurrijk Leudal is op het gebied van kunst, cultuur, muziek, bedrijven en verenigingen.

Buiten:
Buiten het gemeentehuis zijn er interessante zaken te zien en te beleven. Denk hierbij aan machines en demonstraties van bedrijven, serviceteam en buitendienst. Politie en brandweer geven informatie en verzorgen demonstraties.

Ook zal er een politiehondendemonstratie zijn.

Binnen:
In het gemeentehuis zijn er rondleidingen met diverse stops. Tijdens de rondleiding worden interessante onderwerpen belicht o.a.: politie over inbraak en ondermijning, Graafschapsfeesten Horn 2018, de nieuwe meldingen-app, duurzame energie, en het belang van bijen. De mooiste foto`s van de fotowedstrijd zijn ten toon gesteld en in de raadszaal zijn ludieke huwelijken voor spek en bonen. Voor jongeren die voor het eerst mogen stemmen is een leuk programma samengesteld.

Sfeer:
Het binnenplein wordt leuk ingericht en hier zijn diverse optredens, workshops en muzikale hoogtepunten. Er zijn promoties van Graafschapsfeesten Horn 2018 en Europees Schutterstreffen in Neer 2018, Straattheater-act ism Limburg Festival, muziek, demonstraties hip hop en Streetdance door WK-teams Fresh label Studios, ballonnenwedstrijd, kleurrijk schminken en de eerste uitvoering van het Leudallied.

Leudallied:
De heren Theo Peeters (Horn) en Frits Criens (Haelen) hebben het Leudallied gecomponeerd en tijdens het Kleurrijk Leudal Festijn wordt dit lied voor de eerste keer ten gehore gebracht. Het wordt gezongen door niemand minder dan Marleen Rutten uit Hunsel.

Zondag 24 september, een kleurrijke dag voor jong en oud om alvast te noteren.


Meer reclamemogelijkheden voor verenigingen:

De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders er op geattendeerd dat de beleidsregels voor het plaatsen van sandwich- en/of driehoeksborden in de praktijk niet voldoen. Deze zijn met name bedoeld voor verenigingen om op een goedkope manier reclame te maken voor hun evenementen. 

De verenigingen hebben bijna geen kans om op deze wijze reclame te maken omdat de commerciële reclamebedrijven de lichtmasten doorlopend in gebruik hebben. Rondom de aangewezen lichtmasten staan vaak ijzeren driehoeksborden die constant blijven staan en waarin de advertentieteksten voortdurend worden gewisseld.

Nieuwe regels sandwich- en/of driehoeksborden en spandoeken:
Het college heeft daarom besloten de beleidsregels sandwich- en/ of driehoeksborden in te trekken en nieuwe regels vast te stellen voor de plaatsing van deze borden en ook voor het ophangen van spandoeken.

Voor plaatsing van sandwich- en/of driehoeksborden zijn wederom geen vergunningen of meldingen nodig. De mogelijkheid tot plaatsing wordt echter wel beperkt.

Sandwich- en/of driehoeksborden mogen enkel nog worden geplaatst voor:

 • reclame voor een evenement (op grond van artikel 2:24 Algemene plaatselijke verordening)

of voor

 • educatieve reclame (een openbare aanprijzing van open dagen van educatieve instellingen zoals middelbare scholen, MBO-, HBO-, Universitaire onderwijsinstellingen, volwassenonderwijs of onderwijs voor muziekscholen);

of voor

 • ideële reclame: iedere openbare aanprijzing waarmee een algemeen maatschappelijk belang wordt gediend (bijvoorbeeld voor:- een landelijke of plaatselijke collecte-instelling; - de plaatselijke goede doelen week; - de actie “Wij gaan weer naar school” of  “De scholen beginnen weer”);

of voor

 • culturele reclame: een openbare aanprijzing van kunstzinnige evenementen, culturele en kunstzinnige activiteiten (bijvoorbeeld ten behoeve van de Open Poortendag).

 

Spandoeken, mogen in de toekomst zonder vergunning worden opgehangen voor:

 • ideële reclame: iedere openbare aanprijzing waarmee een algemeen maatschappelijk belang wordt gediend (bijvoorbeeld voor: - een landelijke of plaatselijke collecte-instelling; - de plaatselijke goede doelen week; - de actie “Wij gaan weer naar school” of  “De scholen beginnen weer”);

of voor

 • culturele reclame: een openbare aanprijzing van kunstzinnige evenementen, culturele en kunstzinnige activiteiten (bijvoorbeeld ten behoeve van de Open Poortendag).

Handelsreclame is dus niet meer toegestaan voor sandwich- en/of driehoeksborden en voor spandoeken.

Ingangsdatum 1 januari 2018
De nieuwe regels treden in werking per 1 januari 2018. Zo hebben de reclamebureaus ruim de tijd om hun reclameactiviteiten hierop aan te passen.

Alternatieven
Er zijn voor reclamebureaus en adverteerders voldoende andere mogelijkheden voor het maken van handelsreclame. Bijvoorbeeld door advertenties in de huis-aan-huis bladen, reclamefolders, reclame via social media, reclame via de (lokale) tv-omroepen enzovoorts.

Toezicht en handhaving
Vanaf januari 2018 wordt toegezien op de naleving en worden zo nodig sandwich- en/of driehoeksborden en spandoeken verwijderd.


Leudal in cijfers:

Via Leudal in cijfers vindt u allerlei cijfers over bevolking, wonen, voorzieningen en criminaliteit in de gemeente Leudal. Ook kunt u vergelijken met andere gebieden in Nederland.


Kermissen in Leudal:

Gemeente Leudal heeft besloten om vanaf 2017 de organisatie van de kermis over te dragen aan de Stichting Traditionele Kermisorganisatie. Deze stichting heeft als doel om kermissen te behouden in gemeenten die dit zelf niet meer willen of kunnen organiseren. Het 7-koppig bestuur van de stichting bestaat uit kermisexploitanten die al jaren met hun attracties op de kermissen in Leudal staan.

Het stichting heeft de ambitie om aantrekkelijke, veilige en rendabele kermissen te organiseren in de kernen van gemeente Leudal. Zij benadrukt daarbij dat het noodzakelijk is dat er samengewerkt wordt met horeca, dorpsraden, kermiscomités etc. en roept iedereen op een impuls te geven aan de kermis.

Voor contactgegevens en meer informatie: www.stichtingtraditionelekermisorganisatie.nl


Snoeien van gemeente bomen:

Steeds meer krijgt de gemeente te maken met bewoners en ondernemers die snoeien aan bomen van de gemeente. 

Zelf snoeien
Het is niet toegestaan om zelf  te snoeien aan gemeentebomen. Dit geldt ook als iemand gemeentegrond in gebruik heeft waar een boom op staat. Soms worden bomen waarvan hinder wordt ervaren door bijvoorbeeld schaduwwerking of overhangende takken, zelfs rigoureus gesnoeid.

Hierdoor kan een boom ernstige en onherstelbare schade oplopen. Ook kan de veiligheid in het gedrang komen wanneer bomen onstabiel worden of grote takken uitbreken.

Aangifte
Wanneer gemeentebomen worden vernield doet de gemeente aangifte bij de politie van vernieling van gemeente-eigendom en eventueel ontvreemding van gemeente-eigendom wanneer het tak- en stamhout ook wordt meegenomen. Ook kan er sprake zijn van overtreding van de Wet natuurbescherming. Alle kosten zoals onderzoek, herstelwerkzaamheden, kappen en herplant, worden verhaald op de dader.

Hinder?
Wanneer u hinder ondervindt van gemeentebomen neem dan contact op met de gemeente via het algemene telefoonnummer (0475) 85 90 00. De gemeente kan dan actie ondernemen en de bomen op een juiste wijze snoeien. 


Workshop: ‘ja, ik wil in de gemeenteraad’:

In maart 2018 wordt de nieuwe gemeenteraad gekozen. De gemeenteraad neemt belangrijke beslissingen over onder andere wonen, verkeer en welzijn in Leudal. Wilt u politiek actief worden? De griffies van de gemeenten Maasgouw en Leudal organiseren de workshop ‘Ja, ik wil in de gemeenteraad’.

Hoe kan ik politiek actief worden in mijn gemeente? Wil ik raadslid worden? Wat wordt verwacht van een raadslid? Allemaal vragen die aan de orde komen in de workshop. Om deel te nemen hoeft u geen lid te zijn van een politieke partij. Iedereen is van harte welkom.

Na afloop is er een “meet and greet” met enkele zittende raadsleden en leden van de politieke partijen.

Datum en locatie workshop
De workshop voor inwoners van Leudal is op dinsdag 21 februari om 19.30 uur in het gemeentehuis van Leudal. De workshop is van 19:30 – 21:30 uur en wordt gegeven door de raadsadviseur van de gemeente Leudal en de griffier van de gemeente Maasgouw. Deelname is gratis.

Indien u op 21 februari verhinderd bent, maar toch wil deelnemen, dan kan dit ook in de gemeente Maasgouw op 7 maart.

Redenen om raadslid/commissielid te worden

 • “Ik wil een steentje bijdragen aan de ontwikkeling van de samenleving van Leudal.”
 • “Ik denk dat het beter kan.”
 • “Ik wil nieuwe dingen leren, ik wil mezelf ontwikkelen.”
 • “Ik wil nieuwe mensen ontmoeten en mijn netwerk uitbreiden.”

Aanmelden en meer informatie
Aanmelden kan tot 19 februari 2017 bij raadsadviseur John Lommen, (0475) 85 90 22 of via e-mail raadsgriffie@leudal.nl Ook als u vragen heeft kunt u hier terecht.


Evenementen in Leudal in 2017 legesvrij:

Met ingang van 1 januari 2017 hoeven organisatoren van evenementen in Leudal geen legeskosten meer te betalen aan de gemeente. Een vergunning blijft natuurlijk verplicht, maar de kosten niet. In Leudal vinden jaarlijks vele evenementen plaats, georganiseerd door lokale verenigingen, stichtingen en ondernemers. Deze evenementen dragen op een belangrijke manier bij aan de leefbaarheid van de gemeente en haar dorpen.

Volmondig “ja” voor afschaffing legeskosten
Het organiseren van activiteiten wordt steeds lastiger. Hogere legeskosten, minder subsidiemogelijkheden en minder vrijwilligers maken het steeds moeilijker om succesvol een evenement te organiseren. De gemeenteraad van Leudal heeft dan ook tijdens de raadsvergadering van 8 november jl. volmondig “ja” gezegd tegen een voorstel van het college van burgemeester en wethouders om de legeskosten van evenementenvergunningen met ingang van 1 januari 2017 af te schaffen.

Om welke vergunningen gaat het dan precies?
Elk evenement is verschillend en dus zijn ook de vereiste vergunningen en ontheffingen wisselend. De vrijstelling van legesheffing is van toepassing op de veel voorkomende vergunningen en ontheffingen rond evenementen. Dit zijn:

 • Evenementenvergunning
 • Ontheffing kamperen/overnachten tijdens een evenement
 • Vergunning plaatsen spandoeken
 • Ontheffing geluid
 • Ontheffing Drank en Horecawet (tijdelijke tapontheffing)
 • Collecte/verkoopvergunning
 • Loterijvergunning
 • Verklaring van geen bezwaar/ontheffing Wegenverkeerswet

Moet ik wel nog een vergunning aanvragen?
Hoewel de legeskosten worden afgeschaft blijft de vergunningplicht bestaan. De gemeente is verplicht in het kader van de openbare orde en veiligheid te beoordelen of uw evenement voldoet aan wettelijke bepalingen en algemeen aanvaarde spelregels en normen. Denk hierbij aan veiligheid voor bezoekers, verkeersmaatregelen en overlast van omwonenden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chantalle Janssen, beleidsmedewerkster APV en Bijzondere Wetten via c.janssen@leudal.nl.


Rens naar Den Haag:

Rens Raemakers, de fractievoorzitter van D66 in de gemeente Leudal, heeft zich kandidaat gesteld voor de Tweede Kamer. Door de lijstadviescommissie van D66 is Rens Raemakers op een 17e plaats gezet van de advieslijst voor de Tweede Kamer. Gezien de huidige peilingen is dat een verkiesbare plaats.

Rens Raemakers, fractievoorzitter van D66 Leudal, staat op nummer 17 van de D66-advieslijst voor de Tweede Kamer.  Hij is hiermee de hoogst geplaatste Limburgse kandidaat en ook nog eens de jongste. Gezien de peilingen staat hij op een verkiesbare plaats.

Rens Raemakers werd in 2013 lijsttrekker voor D66 Leudal, en speelde een belangrijke rol bij de twee zetels die D66 in maart 2014 in de gemeenteraad van Leudal verwierf. Daarvoor was D66 niet vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Onder leiding van Rens Raemakers voert D66 een kritische maar constructieve oppositie. In verschillende dossiers, en met name dat van de bibliotheek, heeft hij misstanden aan het licht gebracht. Begin 2015 werd Raemakers uitgeroepen tot landelijk ‘Raadslid van de Week’ en medio 2016 verscheen een documentaire over zijn leven en de politiek.

Rens Raemakers: “Ik ben heel blij met deze hoge plek op de kandidatenlijst. Nadat we in Leudal hebben gezorgd voor verjonging, mag ik dat nu ook landelijk gaan doen. Hier wil ik ook een speerpunt van maken. Jongeren zijn de afgelopen jaren achtergesteld op de huizenmarkt, op de arbeidsmarkt en op sociaal-maatschappelijk vlak. Veel jongeren haken af nog voordat ze stemgerechtigd zijn, omdat de politiek niet met hen, maar over hen spreekt. Ik wil dat de politiek veel meer met jongeren in gesprek gaat.”

Leo Schouten, de afdelingsvoorzitter van D66-Leudal noemt Rens Raemakers een buitengewoon politiek talent. “Rens Raemakers heeft van D66 een factor van betekenis gemaakt in Leudal. Zijn bijdragen aan de debatten in de gemeenteraad zijn van een hoog niveau. Het is een grote eer voor de afdeling en voor Limburg, dat Rens zo hoog op de advieslijst is geplaatst. Al bijna twintig jaar heeft er geen Limburger voor D66 in de Tweede Kamer gezeten. Het wordt hoog tijd.”

De leden van D66 kunnen zich via een schriftelijke stemming uitspreken over de definitieve volgorde. De definitieve lijst wordt op 23 november bekend gemaakt.

Korte biografie:
Rens Raemakers (1991) is geboren en getogen in Neer (gem. Leudal). Na de middelbare school (St. Ursula te Horn) heeft hij de bachelor bestuurskunde gehaald  aan de Universiteit van Tilburg en de master Nederlands Recht aan de Universiteit van Maastricht. Sinds maart 2014 is hij fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad van Leudal. Sinds mei 2015 is hij bestuurslid (nu secretaris) van de D66-regio Limburg. In het dagelijks leven is hij juridisch medewerker bij de gemeente Brunssum.

Verkiezing tot raadslid van de Week: http://www.raadslid.nu/node/4857

Documentaire over het leven en de politiek van Rens Raemakers: https://www.youtube.com/watch?v=Ewao35ZG-D0


Gemeente neemt nieuw online afsprakenportaal in gebruik.

Voor het maken van een afspraak voor het aanvragen van een paspoort of een identiteitskaart maken inwoners van Leudal al jaren gebruik van het online afsprakenportaal op de website van de gemeente. Met de ingebruikname van een nieuw afsprakenportaal wordt het maken van een afspraak nu nog gemakkelijker.

Het nieuwe afsprakenportaal is sinds vrijdag 23 september beschikbaar. Een nieuwe, overzichtelijke indeling biedt in één oogopslag alle beschikbare informatie.

Stapsgewijs wordt u meegenomen door de afsprakenmodule. En natuurlijk ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw afspraak. Vult u uw 06-nummer in, dan ontvangt u bovendien tijdig een handige reminder per SMS.

Ook een afspraak maken? Probeer het nieuwe afsprakenportaal.


Identiteitsbewijs verloren of gestolen? Melden bij de gemeente!

Als uw Nederlandse rijbewijs, paspoort of identiteitskaart verloren of gestolen is, kunt u dit melden bij de gemeente. U hoeft vanaf 3 oktober 2016 niet meer eerst naar de politie om aangifte te doen. In plaats daarvan maakt u direct een afspraak met de gemeente voor het aanvragen van een nieuw rijbewijs, paspoort of identiteitskaart. Tijdens de afspraak moet u een formulier invullen, waarin u uitlegt op welke wijze u het oude document bent kwijtgeraakt.

Neem voor het aanvragen uw eventuele andere identiteitsdocumenten (Nederlands rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) mee. Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en andere misdrijven is het verstandig om ook aangifte van dit misdrijf te doen bij de politie.

Fraude streng aangepakt
Misbruik van identiteitsdocumenten is verboden. Soms wordt een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart onterecht als vermist of gestolen opgegeven. Mensen gebruiken deze documenten om zich als een ander voor te doen. Dit is een misdrijf. Om fraude te voorkomen controleert de medewerker van de gemeente uw melding van vermissing of diefstal. Bij vermoeden van misbruik of fraude zal de gemeente u doorverwijzen naar de politie voor nader onderzoek.

Meer informatie over het aanvragen van een nieuw document vindt u hier.


Extra geld voor onderhoud openbaar groen.

In 2015 is er bezuinigd op plantsoenen, bermen en ander openbaar groen. Er werd minder onderhoud uitgevoerd en enkele plantsoenen werden vervangen voor gras. Dat was nodig om de begroting van de gemeente op orde te krijgen. De bezuiniging voor 2015 is behaald, er was zelfs wat geld over. Tijdens de extra raadsvergadering op 2 augustus 2016 heeft de gemeenteraad besloten om extra geld beschikbaar te stellen voor het onderhoud van het openbaar groen.

De gemeenteraad vindt het belangrijkste dat openbaar groen wordt aangepakt dat mogelijk verkeersonveilige situaties oplevert. Daarnaast gaat de aandacht naar het groen rondom seniorenwoningen en toeristische plaatsen. De gemeente heeft al eerder aangegeven dat, zodra er financiële ruimte ontstaat, de scherpe kantjes van de bezuinigingsmaatregelen worden gehaald.

PrioVerve voert onderhoud uit
Inmiddels is PrioVerve, de aannemer die het groenonderhoud uitvoert voor de gemeente, aan de slag gegaan om alle plantsoenen weer intensiever te gaan onderhouden. De plantsoenen worden weer geschoffeld. PrioVerve is ontstaan uit een samenwerking tussen de sociale werkvoorzieningen Westrom uit Roermond en Risse uit Weert en Vebego. Door PrioVerve is extra capaciteit ingehuurd om de plantsoenen zo snel mogelijk op het gewenste onderhoudsniveau te brengen. Daarnaast zijn een aantal mensen langdurig werklozen aan de slag gegaan bij PrioVerve om ook mee te helpen. De plantsoenen kunnen niet allemaal gelijktijdig onderhouden worden en het wegwerken van de achterstand kost enige tijd. Hiervoor vragen we uw begrip.

Maaien van bermen
Naast het onderhoud van de plantsoenen is het onderhoud van de bermen afgelopen 1,5 jaar ook versoberd. Dit jaar worden de bermen maar 1 keer gemaaid, in het najaar. In de zomer is een gedeelte van de bermen extra gemaaid in verband met de verkeersveiligheid. De sloten worden dit jaar allemaal gemaaid. Voor volgend jaar streeft de gemeente ernaar om in mei/juni alle bermen 1 werkbreedte te maaien en daarnaast ook een gedeelte ecologisch bermbeheer toe te passen. Hierbij wordt het maaisel direct afgevoerd, waardoor er uiteindelijk meer kruidenrijkere bermen kunnen ontstaan. Vanaf september wordt de gehele breedte van de bermen gemaaid.

Afgeronde veranderingen en  burgerparticipatie
Inmiddels zijn een groot deel van de omvormingen van het openbaar groen al gerealiseerd. In september worden nog een aantal plantsoenen, in overleg met omwonenden, omgevormd of heringericht. Daarnaast zijn ook veel burgers en bedrijven zelf aan de slag gegaan om een stukje openbaar groen te onderhouden voor de gemeente. Hiervan plukt iedereen de vruchten. Het algemene straatbeeld wordt fraaier, de betrokkenheid wordt groter en de gemeente bespaart daarnaast op de onderhoudskosten.

Laatste bewonersavond
De meeste bewonersavonden over burgerparticipatie en het openbaar groen zijn inmiddels geweest. Op 22 september 2016 is de laatste, voor de inwoners van Heibloem. Naar aanleiding van de deze bijeenkomsten over burgerparticipatie en het openbaar groen zijn verschillende leuke initiatieven ontstaan. Ook hebben verschillende inwoners aangegeven graag een stukje gemeenteplantsoen te willen onderhouden.

Helpt u het gemeenteplantsoen onderhouden?
De gemeente blijft graag in contact met inwoners over de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte. Houdt u nu al een stukje gemeenteplantsoen bij? Maak dit dan kenbaar bij de gemeente zodat we hiermee rekening kunnen houden. Wanneer inwoners zelf een stukje openbaar groen willen onderhouden, kan dit uit het onderhoudsplan van  de aannemer en hoeft de gemeenschap hiervoor niet meer te betalen.

Vragen?
Heeft u vragen, opmerkingen, wilt u een stukje gemeenteplantsoen in gebruik nemen of onderhouden, of heeft een goede suggestie, neem dan contact op met de gemeente Leudal. Op www.leudal.nl/groenbeheer vindt u meer informatie en de contactgegevens van de groenbeheerders.


Partijen slaan handen ineen voor aanpak van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren:

Uit cijfers en uit de praktijk blijkt dat het alcohol- en drugsgebruik door jongeren in de gemeente Leudal erg hoog is. Daarom is het Programma Alcohol en Drugs van start gegaan. Met dit programma wil de gemeente Leudal samen met verschillende partners bijdragen aan de vermindering van alcohol- en drugsgebruik door jongeren. Op 21 april jl. hebben bestuurders van alle partijen hun bijdrage in de samenwerking toegezegd.

“Ik maak me ernstig zorgen over het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren in onze gemeente. Ik ben blij dat we gezamenlijk aan de slag gaan om het gebruik terug te dringen en daarmee bij te dragen aan een gezonde ontwikkeling voor onze jeugd”, aldus wethouder Richard Verheul.

Programma alcohol en drugs, Leudal
Het Programma Alcohol en Drugs richt zich op jongeren zelf en hun omgeving, als ouders, scholen, (buurt-/sport)verenigingen, supermarkten, horeca etc. Uit onderzoek blijkt namelijk dat jongeren gemakkelijk alcohol verkrijgen vanuit hun sociale omgeving. Samen met onder andere jongeren, ouders en bijvoorbeeld ook sportkantines en dorpsraden worden activiteiten opgezet die bijdragen aan het voorkomen van alcohol- en drugsgebruik en zo een open en alerte omgeving te realiseren. In het programma staan de activiteiten waarmee de verschillende partners aan de slag gaan beschreven. Voorbeelden van activiteiten zijn het structureel trainen van personeel in het onderwijs, meer voorlichting en het actief uitdragen van de NIX18 campagne.

Samen aanpakken
Bij de uitvoering van het Programma Alcohol en Drugs zijn veel organisaties betrokken. Dit zijn: Stichting Primair Onderwijs Leudal en Thornerkwartier (SPOLT), Scholengemeenschap Sint Ursula Heythuysen en Horn, Aloysius stichting (scholen voor speciaal onderwijs), het Centrum voor Jeugd en Gezin, Vincent van Gogh, de GGD, Stichting Halt, de politie, welzijnsorganisatie Synthese en de gemeente Leudal. De organisaties hebben gezamenlijk vorm gegeven aan het programma door doelen en activiteiten te beschrijven en afspraken te maken over de samenwerking en de uitvoering.


Maak het inbrekers niet te makkelijk:

Gemeente Leudal wil het aantal woninginbraken in Leudal terugdringen. De vakantie staat weer voor de deur. In deze periode slaan veel inbrekers toe omdat ze weten dat bewoners even van huis zijn of een raam open zien staan. Het is voor een inbreker ook eenvoudig de woningen eruit te pikken waarvan de bewoners langere tijd weg zijn: uitpuilende brievenbussen, gordijnen die continu gesloten zijn, nooit een lampje aan.

Wat kunt ú doen tegen woninginbraken?

Wacht niet tot het te laat is, maar volg deze tips op:

 • Op vakantie? Licht de buren in
  Vertel uw vertrouwde buren over uw vakantieplannen. Zij kunnen op uw woning letten en deze een bewoonde indruk geven. Dit door de post weg te halen, de plantjes water te geven (niet alle planten op 1 tafel – dit maakt zichtbaar dat u met vakantie bent), de auto af en toe eens op uw oprit te zetten en af en toe een gordijn open of dicht te doen.
 • Dagje weg? Deur op slot!
  Ramen en deuren staan vaker open met het mooie weer. Een insluiper kan dan zonder in te breken uw woning binnenkomen en er binnen enkele minuten met uw spullen vandoor gaan. Doe uw deuren en ramen op slot; ook al gaat u even naar de buren of boodschappen doen. Wees u ervan bewust dat als u boven bent, men zo binnen kan wandelen. Leg geen kostbare spullen in het zicht.
 • Bel 112 bij verdachte situaties
  Vertel uw buren dat ze bij een verdachte situatie (bijvoorbeeld glasgerinkel/gestommel in uw huis terwijl u er niet bent of onbekende personen bij uw huis) direct de politie via 112, het nummer voor spoed, moeten bellen. Snel alarm slaan betekent een grotere kans om de inbrekers te pakken.

Ga dus zelf aan de slag met veilig wonen. Want een goed beveiligde woning én uw oplettende gedrag zorgt voor maximaal 90 procent minder kans op een inbraak. Kijk voor meer preventietips op http://www.politiekeurmerk.nl/bewoners/wat-kan-ik-zelf-doen/preventietips/.


Nachtvergunning!?

Aan Burgemeester Verhoeven van Leudal

Betreft: Verzoek Raadsbespreking van uw besluit tot verlening van een nachtvergunning aan de exploitant van Gemeenschapscentrum de Postkoets te Horn

Leudal 24 juni 2016

Geachte Burgemeester,

Met ontstemming vernam ik gisteren bij toeval dat door u begin juni is besloten een permanente nachtvergunning af te geven aan de exploitant van de Postkoets te Horn waar deze gedurende zes maanden gebruik van mag maken. Ik vind uw handelwijze onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. Ter toelichting het volgende.  

Afgelopen periode heb ik meerdere malen aandacht gevraagd voor problemen rond de exploitatie van de Postkoets te Horn. Daarbij is ook steeds gemeld dat verenigingen en gebruikers klagen dat er door de exploitant voorrang wordt gegeven aan commerciële activiteiten die ten koste gaan van de gemeenschapsfunctie van de Postkoets. Ik verwijs kortheidshalve naar de bijeenkomst in Horn in december jl. waar door een brede kring gebruikers kritiek werd geuit over de exploitatie van de Postkoets. Inmiddels moet toch ook u bekend zijn hoe algemeen de onvrede onder gebruikers is en dat het beeld dat er slechts sprake zou zijn van een enkel incident geheel onjuist is. 

Voorts is door omwonenden is regelmatig geklaagd over overlast als gevolg van nachtelijke activiteiten. Een meting in 2015 toonde aan dat normen werden overschreden. Alle bezwaren zijn door u terzijde geschoven.

Aan de voorzitter van het Dorpsoverleg Horn heeft u toegezegd, zo is bericht, dat er eerst overleg plaatsvindt alvorens verlening van een vergunning aan de orde zou zijn. Dat overleg is gepland voor eind deze maand. Niettemin heeft u begin juni besloten de nachtvergunning reeds te verlenen. U wacht het afgesproken overleg niet eens af. U handelt daarmee in strijd met toezeggingen aan burgers!  

Dan mij eigen ervaring. Ik heb u meerdere malen bericht dat het zeer ongewenst is wanneer door u een permanente nachtvergunning zou worden afgegeven aan de exploitant van de Postkoets. Ik heb u ook op 18 maart jl. aangegeven dat ik bespreking in de Gemeenteraad wens wanneer u ondanks alle bezwaren zou overwegen niettemin een nachtvergunning te verlenen.

U nam niet eens de moeite mij te informeren over uw recente besluit hoewel u dat meerdere malen was gevraagd. Naar ik verder verneem heeft u het besluit genomen zonder uw voornemen vooraf in het College te bespreken. Dat is temeer onbegrijpelijk aangezien de laatste maanden met grote inzet wordt gewerkt aan een nieuw accommodatiebeleid. Het is een lastig dossier. Terwijl beleid in voorbereiding is om bij gemeenschapshuizen voorrang te verlenen aan gemeenschapsactiviteiten boven commerciële activiteiten beslist u eigenstandig dat de exploitant gedurende zes maanden mag beschikken over een permanente nachtvergunning. Door gebrek aan informatie en overleg ontstaat zo het risico dat het ene collegelid beleid frustreert van een ander collegelid. Dat is temeer onbegrijpelijk aangezien uw functie als collegevoorzitter toch, zo meen ik, verplicht tot bevordering van interne coördinatie en goede onderlinge informatie.

Ik verzoek het besluit tot vergunningverlening te agenderen voor de Raadsvergadering van 5 juli as. of, als die dat de tijd ontbreekt, de zaak te bepreken in de Raadsvergadering van 12 juli as.

Ik verzoek voorts het complete dossier rond de Postkoets en nachtvergunning vanaf heden ter inzage te leggen voor alle raadsleden.

Met vriendelijke groet,
Thieu Wagemans, Raadslid Ronduit Open


Nieuwe aanpak onkruidbestrijding:

Het groeiseizoen is weer begonnen. De gemeente gaat vanaf half juni het onkruid tussen stoeptegels, wegen en andere verharde plekken in de openbare ruimte anders bestrijden dan voorheen. Hoe gaat de gemeente te werk? En wat betekent dit?

Vanaf dit jaar wordt door de gemeente Leudal op een milieuvriendelijke manier de onkruidbestrijding op verhardingen uitgevoerd. Voorheen gebeurde dit op een chemische manier. Aanleiding is een recente wetswijziging van het Rijk die oplegt dat er geen gebruik meer gemaakt mag worden van chemische bestrijdingsmiddelen. Het landelijk verbod op chemische middelen is per 31 maart ingegaan. Het is vanaf die datum niet meer toegestaan om chemische gewasbeschermingsmiddelen op verharde terreinen te gebruiken. 

Hete lucht
De onkruidbestrijding op verhardingen wordt uitgevoerd met behulp van hete lucht. De machine die ingezet wordt heeft een heteluchtbrander die de lucht opwarmt tot meer dan 360 graden. Daardoor is er géén open vuur. Schade aan planten in particuliere tuinen, hagen of bijvoorbeeld uw auto wordt dan voorkomen. Door het contact van onkruid met de hete lucht sterven bovengrondse delen van de plant af en na elke behandeling raken ook de onkruidwortels verder uitgeput.

Dit seizoen testen we of deze aanpak ook daadwerkelijk het gewenste resultaat heeft. De gemeente zal u regelmatig informeren over de voortgang en de resultaten. De werkzaamheden zijn van start gegaan in week 24.

De onkruidbestrijding richt zich met name op de goten en de trottoirs. Daar groeit het meeste onkruid. Onkruid in goten kan de waterafvoer belemmeren. De straten worden met veegmachines regelmatig geveegd. De veegrondes worden voor zover mogelijk afgestemd op de onkruidbestrijding op verhardingen om zoveel mogelijk onkruidresten en zaden te verwijderen.

Het wordt groener
De gemeente Leudal streeft ernaar dat de wegen en trottoirs er even netjes en verzorgd uitzien als u van ons gewend bent. Omdat alle alternatieve onkruidbestrijdingsmethoden uitgaan van het uitputten van onkruid zijn er meer bestrijdingsbeurten noodzakelijk om de zelfde kwaliteit te behalen. Met de chemische bestrijding werd het onkruid gedood. Door deze nieuwe aanpak kan het voorkomen dat er tijdelijk wat meer onkruid groeit op bijvoorbeeld trottoirs. Onkruidvrije straten is geen vanzelfsprekendheid meer. Bij aanvang van het onderhoudswerk kan het straatbeeld een wat groenere aanblik opleveren. Maar naar verloop van tijd wordt dat beter.

Wat kunt u zelf doen?
Gedurende het groeiseizoen wordt de onkruidbestrijding met hete lucht uitgevoerd. Wanneer dat precies is, kan de gemeente helaas niet aangeven. Dit is erg afhankelijk van de weersomstandigheden en de onkruidgroei. Als u de medewerkers die de bestrijding uitvoeren ziet, wilt u dan behulpzaam zijn om uw auto te verplaatsen zodat de parkeerplaats ook een behandeling kan krijgen? De gemeente verwacht dat inwoners ook hun bijdrage leveren om het trottoir bij hun woning schoon te houden. Een leefbare gemeente maken we samen!


Ronduit open stelt vragen over de WMO gelden:

Aan; Wethouder R. van der Heul

Betreft: WMO gelden.

Zoals ik het afgelopen jaar al vaker aangegeven heb blijkt het nu inderdaad zo te zijn dat de meeste gemeenten over het jaar 2015 geld overgehouden hebben op het WMO-budget. Landelijk heeft men het over een bedrag van minimaal 310 miljoen euro. 

Inmiddels is bevestigd geworden dat er binnen de gemeente Leudal ook sprake is van een budget dat overgehouden is over het jaar 2015.

De praktijk is dat bij veel kwetsbare ouderen in Leudal het zorgaanbod en uren zorg in de praktijk flink is afgenomen tot een minimaal aantal zorguren op het gebied van ondersteuning, huishoudelijke hulp en zorg. Op dit moment worden partners, familieleden en kennissen ingezet als mantelzorgers om de noodzakelijke hulp toch in te kunnen zetten. Veel van deze mantelzorgers worden overbelast en overvraagd en kunnen vaak onmogelijk voldoen aan de behoefte van de zorgvrager.

Ik heb in dat verband de volgende vragen:

 • Hoe hoog is het bedrag dat de gemeente Leudal overgehouden heeft op het WMO-budget in 2015.
 • Bent u bereid het overgehouden budget in te zetten voor zorgtaken om zo mantelzorgers te ontlasten die op dit moment overbelast worden?
 • Gaat u de komende periode opnieuw het WMO-budget in kaart brengen zodat er mogelijk binnen de gemeente Leudal meer zorg geboden kan worden aan ouderen en kwetsbare mensen die deze hulp hard nodig hebben om thuis en zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Graag ontvang ik van u een antwoord voor 19 mei 2016.

Ik zie uw beantwoording graag met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Rob Flinsenberg
Raadslid gemeente Leudal
Fractie Ronduit Open                                                                                                               


Samen verder wil bespreking afvalscheiding:

Samen Verder heeft bij monde van Michel Graef gevraagd om een brief van het ministerie met daarin de ambities voor afvalscheiding inhoudelijk te bespreken in de commissie. Uit de brief blijkt dat Leudal goed op weg is met het reduceren van het restafval - de gemeente staat daarmee op een twintigste plaats- maar dat er nog werk is om de ambities voor 2020 te gaan halen. Niet alleen milieutechnisch maar ook het uit het oogpunt van kostenbesparing valt hier nog genoeg te winnen. Initiatieven uit andere gemeenten kunnen daarbij goede voorbeelden zijn.


Notitie subsidie- en accommodatiebeleid:

D66 heeft een notitie gepubliceerd over het subsidie- en accommodatiebeleid in de gemeente Leudal, in het licht van de krimp.

De discussie over een nieuw subsidie- en accommodatiebeleid is immers losgebrand. Het nieuwe college is volgens D66 voortvarend aan de slag gegaan om kaders te vormen, die vanaf 2017 moeten gaan gelden.

Werkgroep Hierbij worden ook de dorpsraden, besturen van gemeenschapsvoorzieningen, verenigingen en politiek partijen betrokken. Een speciale werkgroep van de democraten heeft zich het afgelopen jaar ook met dit onderwerp bezig gehouden. De notitie die hieruit is voortgekomen moet als leidraad gaan dienen om de discussie aan te gaan.

Clusteren Als belangrijkste punten waar men op wil inzetten noemt de partij allereerst het clusteren van voorzieningen naar functie, door te focussen op de sterke punten van voorzieningen. Kwaliteit moet daarbij leidend zijn, geen ‘koehandel tussen kernen’. Verder zou men zich moeten richten op kernoverstijgende voorzieningen en verenigingen én de eigen kracht van verenigingen en maatschappij. D66 heeft de notitie aangeboden aan het college van B&W en de gemeenteraad, maar ook aan dorpsraden en verenigingen. De publicatie is hier in zijn volledigheid te vinden.

Tekst: leudal.nieuws.nl


Afschaffing van de melding voor kleine evenementen:

Jaarlijks vinden in onze gemeente verschillende evenementen plaats zoals onder andere braderieën, feestavonden met muziek, buurtfeesten, sporttoernooien.

Tot voor kort kon voor een aantal kleine evenementen volstaan worden met melding. Een evenementenvergunning was hiervoor niet nodig. De gemeenteraad heeft besloten de melding voor de kleine evenementen af te schaffen. Dit bekent dat voor bepaalde kleine evenementen volgens de Algemene plaatselijke verordening (APV) geen vergunning en ook geen melding meer nodig is.

Wanneer u wilt weten of u wel/ niet evenementenvergunning nodig is dan kunt u hiervoor een checklist invullen.

Er is geen evenementenvergunning meer nodig wanneer het aan de volgende voorwaarden voldoet:

 1. het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 100 personen;
 2. het evenement tussen 09:00 uur en 24:00 uur plaats vindt;
 3. geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 09:00 uur of na 24:00 uur;
 4. er geen tijdelijke verkeersmaatregel nodig is;
 5. er geen verkeersregelaar(s) nodig is/zijn;
 6. slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van in totaal maximaal 50m2;
 7. er geen gemeentelijke materialen nodig zijn en/of door tussenkomst van de gemeente geen water en/of elektriciteit nodig is/zijn:
 8. er een organisator is of iemand die feitelijk leiding heeft, die verantwoordelijk is voor het veilig laten verlopen van het evenement.

Bij dergelijke evenementen die zonder melding en vergunning kunnen plaatsvinden zijn wel een aantal algemene (spel)regels welke nageleefd dienen te worden.

Algemene (spel)regels voor kleine evenementen

 • De organisator of degene die feitelijk leiding heeft over het evenement wordt geadviseerd na te gaan of er sprake is van een goede verzekering tegen eventuele schade als gevolg van het evenement;
 • de organisator is verplicht om eventueel aangerichte schade aan gemeente-eigendommen te vergoeden;
 • de veiligheid van deelnemers en bezoekers moet gegarandeerd zijn;
 • omwonenden moeten tijdig vooraf geïnformeerd worden over het evenement;
 • er mag geen overlast voor omwonenden en de omgeving worden veroorzaakt;
 • omwonenden moeten voor het evenement op de hoogte worden gebracht van het mobiele telefoonnummer van de organisator of degene die de feitelijke leiding heef. Dit om eventuele overlast door te kunnen geven;
 • voor het inzamelen van afval moeten op het terrein voldoende voorzieningen getroffen worden;
 • na afloop van de activiteiten moet het gebruikte terrein en de directe omgeving schoon en in de oorspronkelijke staat achter gelaten worden;
 • eventuele aanwijzingen van met toezicht en/of opsporing belaste personen moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd.

Burgemeester kan evenement verbieden
De burgemeester kan besluiten een evenement te verbieden, als er aanleiding is te vermoeden dat daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

Voor grotere evenementen is altijd een evenementenvergunning vereist
Voor de grotere evenementen blijft te allen tijde een evenementenvergunning nodig. Het kan zijn dat er voor de grotere evenementen meer informatie in het kader van de veiligheid  wordt gevraagd dan in het verleden. Zo wordt bij meer risicovolle evenementen een Veiligheidsplan geëist. Wij beseffen dat dit extra werk voor u betekend. Echter de waarborging van de veiligheid dient bij een evenement altijd voorop te staan.

Vragen
Heeft u vragen naar aanleiding over deze publicatie, stel ze gerust. U kunt ons bereiken via (0475) 85 90 00.


Op vertrouwen een toekomst bouwen:

De partijen onderkennen dat de bestuurlijke en politieke verhoudingen in Leudal beter moeten en willen daarin investeren, zo lieten zij vandaag in een persbericht weten.

Inhoudelijk scherp De nieuwe coalitie zegt te kiezen voor een bestuurscultuur waarin er ruimte is om het debat in openheid en op inhoudelijk niveau scherp te voeren. ‘Dat betekent ook ruimte voor inbreng van partijen die niet in het college zijn vertegenwoordigd. Tegelijkertijd nemen onze partijen afstand van een cultuur waarin inhoudelijke argumenten zodanig worden verwoord, dat deze personen en politieke partijen beschadigen’, zo liet men weten.

Het volledige coalitieakkoord kan hier worden ingezien.

Tekst: Leudal.nieuws.nl


Het nieuwe live bekijken en beluisteren van raadsvergaderingen:

Per 1 februari 2016 is er iets gewijzigd. Wat blijft is dat u raadsvergaderingen kunt bijwonen in de raadzaal en live op de lokale tv kunt bekijken en beluisteren via de zender van omroep 3ML.

Nieuw is dat u via internet, waar ook ter wereld, de raadsvergadering kunt bekijken. Ook is het mogelijk een een bepaald agendapunt te volgen. Hiervoor kunt u zich aanmelden (klik op blauwe tekst met raadsvergadering en volg de aanwijzigingen op het scherm) en zodra het agendapunt begint ontvangt u een e-mailbericht. 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de raadsgriffie onder telefoon (0475)-85 90 00


Communicatie over werkzaamheden in de openbare ruimte:

Geacht college,

We krijgen klachten van burgers die zeggen dat er vooraf slecht en niet rechtstreeks gecommuniceerd wordt over werkzaamheden in de openbare ruimte. We zien wel algemene publicaties, maar als het een specifieke straat betreft, krijgen burgers dan ook persoonlijk bericht? Op diverse plaatsen wordt op dit moment gewerkt aan de riolering. Onder andere in de Graaf Jacobstraat Horn. Daar is zelfs de weg afgesloten zonder hierover de burgers vooraf te informeren. Nog niet zolang geleden heeft de raad een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen beter te communiceren met de burgers.

Daarom hebben we de volgende vragen:

1. Op welke wijze communiceert u tijdig, rechtsreeks  en vooraf met de burgers als u aan het werk gaat in de openbare ruimte, en waar mogelijk overlast voor de burgers ontstaat.
2. Op welke wijze heef u tijdig, rechtstreeks  en vooraf gecommuniceerd met de burgers in de Graaf Jacobstraat in Horn over uw voornemen om daar aan het riool te werken?

Stan Backus
Fractievoorzitter Ronduit Open


Landelijk adresonderzoek in gemeente Leudal van start:

De komende tijd onderzoeken medewerkers van de gemeente Leudal de juistheid van adresgegevens. Dit gebeurt in het kader van het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit, een samenwerkingsverband van de ministeries van Binnenlandse Zaken, Veiligheid en Justitie en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ook een aantal uitvoeringsorganisaties doen mee: dit zijn instanties die wettelijke taken van de overheid uitvoeren, bijvoorbeeld SVB, UWV, DUO, CJIB, Politie en Belastingdienst. De gemeente Leudal is enkele maanden geleden gestart met de onderzoeken. Het gaat om het doen van adresonderzoek op basis van signalen van de gemeente of van andere overheden, bijvoorbeeld bij een vermoeden van overbewoning. Dit levert een beperkt aantal adressen op, waar na onderzoek een huisbezoek aan gekoppeld kan worden.

Doel
Het doel van het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit is het verbeteren van de gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) en het voorkomen en terugdringen van adresgerelateerde fraude. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om fraude met belastingen, uitkeringen en toeslagen.

Adresonderzoek
In het onderzoek wordt gecontroleerd of de gegevens zoals deze zijn vastgelegd in de Basisregistratie personen overeenkomen met de werkelijkheid. Tijdens het uitvoeren van het onderzoek kan besloten worden dat een aanvullend huisbezoek nodig is. Bijvoorbeeld als er vragen zijn over de juistheid of volledigheid van uw adresinschrijving, uw inkomen of uw woonsituatie.

Andersom kunt u als bewoner aan de gemeente vragen om een adresonderzoek te starten. Bijvoorbeeld als op uw adres personen staan ingeschreven, die daar niet meer wonen, of omdat zij uw adres ongewenst gebruiken als postadres.

Legitimatie
Als de ambtenaren bij u aanbellen, moeten zij direct hun legitimatiebewijs aan u tonen. Als er mensen bij u aanbellen die dit niet direct doen, vraag er dan naar. Als zij zich niet legitimeren, laat hen dan ook niet binnen. Aan de voordeur vertellen de ambtenaren waarom zij langskomen en vragen u om uw medewerking bij het beantwoorden van enkele vragen. Dit vraaggesprek duurt ongeveer 20 minuten

Geen toestemming
Als u geen toestemming geeft, gaan de ambtenaren weg. Dit kan wel gevolgen voor u hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het onderzoek naar uw woonsituatie op een andere manier wordt voortgezet, of dat uw uitkering of toeslag wordt opgeschort of beëindigd. In sommige gevallen kan het voorkomen dat de ambtenaren een speciale machtiging hebben om binnen te treden, ook als u dat niet wilt. Die machtiging moet dan aan u worden getoond.

Informatie
Als u vragen hebt over het adresonderzoek of het huisbezoek, neemt u dan contact op met de gemeente. Wij zijn telefonisch bereikbaar op (0475) 85 90 00.


Amendement ‘gelijke monniken gelijke kappen’ aangenomen:

De korting op subsidies van verenigingen gaan -in 2016- niet door. De gemeenteraad nam dat besluit vanavond unaniem.

Het CDA wilde de kortingen liever tot 2018 van de baan, waardoor echter een probleem met de dekking zou ontstaan. Volgens wethouder Verlinden (Samen Verder) zou dat de gemeente feitelijk 310.000 euro kosten. Het alleen dit jaar schrappen van de kortingen komt neer op een kostenpost van 56.000 euro voor de gemeente. Burgemeester Verhoeven vond dat ‘te overzien’.

Te gortig
De rest van de raad vond het CDA amendement echt te gortig. Ook coalitiepartner Samen Verder steunde het CDA niet. Het ging er weer fel aan toe in de raadsvergadering, met name tussen Rens Raemakers (D66) en Tiny Reijnders (CDA). Raemakers had het over het uitdelen van presentjes vanaf een zinkend stoomschip. Stan Backus (Ronduit Open) stipte aan dat het CDA voorafgaand aan ‘subsidiegate’ steeds vóór de kortingen was. Reijnders stelde dat ‘gezien alle commotie’ rond de kortingen deze voor alle verenigingen geschrapt moesten worden. In 2018 (na de verkiezingen) zou er weer nagedacht moeten worden over bezuinigen. Raemakers noemde dat ‘populistisch’. Stan Backus riep het college nog op met een aangepaste subsidieverordening te komen om herhaling van de misére te voorkomen.

Tekst: Leudal.nieuws.nl


Korting/ bezuinigingen subsidies alle verenigingen terugdraaien:

De oppositiefracties Ronduit Open, D66 en de  VVD gaan  op 16 februari voorstellen om de korting op subsidies voor ALLE verenigingen in Leudal terug te draaien. Hiervoor is een amendement opgesteld.

 

Achtergrond

Op 19 januari heeft het college besloten om achter de rug om van de raad de MUZIEKverenigingen meer subsidie te verstrekken dan waar ze recht op hadden. Een meerderheid van de raad onder aanvoering van Samen Verder en het CDA had immers eerder besloten alle verenigingen 50% minder subsidie te geven. De oppositiepartijen zijn daar altijd fel tegen geweest. Nu is gebleken dat het college een uitzondering heeft gemaakt voor alleen de muziekverenigingen, vinden wij dat er sprake van ongelijke behandeling is: “gelijke monniken gelijke kappen”. Daarom stellen we voor om de korting niet toe te passen op alle verenigingen in Leudal en niet alleen voor de muziekverenigingen. Op 16 februari zullen we dit voorstel indienen tijdens de raadsvergadering.


Leudal erkent fout met subsidies:

Er is in Leudal iets grondig mis gegaan bij het toekennen van de subsidies aan verenigingen.

Dit erkent het gemeentebestuur van Leudal, dat vrijdag in een extra crisisberaad over de kwestie bij elkaar komt.

Bezuinigingen
De gemeenteraad besloot eerder dat alle verenigingen vanwege bezuinigingen de helft van hun subsidie moeten inleveren. Deze week bleek echter dat het college van b en w voor muziekverenigingen een uitzondering heeft gemaakt. De oppositie eiste direct opheldering omdat het college niet bevoegd is om zo'n uitzondering te maken en er helemaal geen reden is om deze verenigingen te ontzien.

Fouten
In een reactie erkent burgemeester Arno Verhoeven nu dat er fouten zijn gemaakt en dat er maatregelen zullen volgen. Hij wil pas vrijdag, wanneer er een extra collegevergadering plaatsvindt, in detail treden. Wel zegt hij dat het niet terecht is om wethouder John van den Beuken als schuldige aan te wijzen omdat 'zowel ambtelijk, als in de afstemming tussen ambtenaren en bestuurders zaken niet zijn gelopen zoals dat zou moeten'.

Tekst: 1limburg.nl


Burgemeester kort maar krachtig: geen lid van een andere partij:

Burgemeester Arno Verhoeven heeft kort maar krachtig gereageerd op de vraag van raadslid Mathieu Wagemans (Ronduit Open), of hij na het verlaten van de PvdA lid is geworden of geweest van een andere politieke partij.

‘Geachte heer Wagemans, ik ben geen lid van enige andere partij geweest of geworden’, luidde het antwoord van de burgemeester per e-mail.

N280
Het raadslid had om die informatie gevraagd, in verband met de besluitvorming rondom de N280, waarbij de stem van de burgemeester van doorslaggevende betekenis was voor het collegevoorstel uit de koker van CDA-wethouder Vogels. Maar de burgemeester is dus geen CDA’er geworden. Hij is partijloos.

Speculaties
Wagemans is verbaasd. Voor hem resteert de vraag waarom er zoveel energie nodig was, afgelopen najaar in het presidium en recent, om deze informatie te delen. ‘Juist een weigering om deze informatie publiek te maken was reeds zowel in de bibliotheekzaak rond wethouder Van Beuken, als recent met betrekking tot de N280 aanleiding voor allerlei speculaties van burgers die de ronde deden. Dat had, dunkt mij, eenvoudig door u voorkomen kunnen worden’ aldus Wagemans die wel positief afsluit in zijn reactie: ‘Heel goed dat u thans klaarheid heeft geschapen.’

Tekst: leudal.nieuws.nl


D66: alle wethouders moeten zich verantwoorden inzake Biebgate in Leudal.

D66 is geschrokken van de uitkomsten van het onderzoek naar de aanbesteding van het bibliotheekwerk. Uit het juridisch onderzoek blijkt dat de gemeente de ene na de andere fout heeft gemaakt, en dat de besluitvorming over toekomstig bibliotheekwerk uiteindelijk in de achterkamertjes heeft plaatsgevonden (de ‘Biebgate’). Dit had absoluut niet gemogen.

Verder staat het rapport en het dossier (meer dan 200 documenten) vol met nog meer ontluisterende details. In ieder geval blijkt dat alle bezwaren van de oppositiepartijen volledig gegrond zijn. Uit het dossier komen ook nog tal van nieuwe leugens naar boven, die de CDA-wethouders van den Beuken en Vogels tot nu toe altijd verzwegen of volledig anders voorstelden.

De gemeenteraad bespreekt de onderzoeksrapporten op 22 december. D66 vindt echter dat ieder lid van het college nu al verantwoording moet afleggen over hetgeen zo radicaal mis is gegaan. Wij willen vooral weten of dat het ontoelaatbare gedrag van de CDA-wethouders (het geheime onderhandelen) op goedkeuring van de wethouders van Samen Verder kon rekenen.


Uniek in Nederland: gaat Leudal een slaapforensenbelasting heffen?

Een slaapforensenbelasting: een belasting op het kosteloos overnachten van een forens die wél in de gemeente werkt, maar er niet vast woont. Een wat? Inderdaad, een slaapforensenbelasting. Dat is wat de gemeente Leudal volgens D66 volgende week wil gaan invoeren. Deze uitgestorven belastingvorm wordt al jarenlang nergens meer gehanteerd! Dit is uniek in Nederland!

Wat is er aan de hand? Het college verloor afgelopen maart een rechtszaak van een Leudalse tuinder. Deze tuinder had arbeidsmigranten op zijn erf gevestigd, maar omdat hij de arbeiders géén kosten in rekening bracht wilde hij ook geen toeristenbelasting betalen. De controleur van de gemeente vond dit onterecht (omdat de tuinder wel van de diensten van de arbeidsmigranten profiteerde) en bracht de belasting toch in rekening.

De tuinder was het daar op zijn beurt niet mee eens en stapte naar de rechter. Zowel de rechtbank Limburg als het Gerechtshof in Den Bosch gaven vervolgens de tuinder gelijk: Leudal mag op grond van de eigen verordening alléén toeristenbelasting heffen als bewezen kan worden dat er een vergoeding wordt betaald. Die eis van ‘een vergoeding in welke vorm dan ook’ geldt trouwens in (vrijwel?) alle gemeenten en wordt zelfs door de VNG geadviseerd. Maar Leudal kon een vergoeding in dit geval niet bewijzen … en dus, helaas: de belasting mag niet geheven worden!

Het college stelt de gemeenteraad nu voor om in de belastingverordening op te nemen dat ook toeristenbelasting kan worden geheven voor toeristen die geen vergoeding betalen, of: (en daar gaat het eigenlijk om) waarvan dit niet bewezen kan worden. Maar, ontdekte D66, zo’n belasting bestaat al lang: dat is een slaapforensenbelasting!

D66-fractievoorzitter Rens Raemakers heeft het college daarom vragen gesteld over deze zaak. Gaat het college daadwerkelijk voorstellen deze slaapforensenbelasting in te voeren? Waarom gaat de gemeente niet gewoon beter controleren of arbeidsmigranten een vergoeding hebben betaald? En wat gaat de gemeente doen met forensen die wel in Leudal slapen en werken, maar géén arbeidsmigrant zijn? Krijgen die ook een rekening? Wie gaat dat allemaal controleren?

Dinsdag vergadert de gemeenteraad over de nieuwe belastingverordening. De wethouders kunnen nog een paar nachtjes slapen om te bedenken of ze dit onzalige plan écht aan de gemeenteraad gaan voorleggen. Welterusten! Of in dit geval: goedemorgen, word eens wakker!


Leudal Energie start plaatsing zonnepaneelinstallaties op scholen:

Op donderdag 12 november aanstaande start Leudal Energie met de plaatsing van zonnepaneelinstallaties op de basisscholen in Leudal.
In de loop van de ochtend arriveert de vracht met panelen bij basisschool De Neerakker in Heythuysen. De Neerakker is daarmee de eerste school binnen de gemeente die voorzien wordt van duurzame en lokaal opgewekte stroom. Het bijzondere aan deze installatie is, is dat het de grootste  zonne-pv installatie op een Limburgse school is.
De financiering voor een vergelijkbare installatie voor basisschool de Leerlingst is eveneens rond. Ook hiervoor is de opdracht reeds verstrekt aan de installateur.

Om het gehele persbericht te lezen klik hier.


Wethouder van den Beuken wil verenigingen extra korten op subsidies:

In de raadsvergadering van 7 juli zijn door de meerderheid van raad de bezuinigingen op de subsidies aan de verenigingen voor 2016 vastgesteld. Ronduit Open is tegen het bezuinigen op de subsidies voor verenigingen. In de raadsvergadering van 7 juli werd door Ronduit Open de vraag gesteld of er ook gekort zou worden op de subsidies aan verenigingen wat betreft de bijdragen voor de huur van bijvoorbeeld een sporthal. Als dat namelijk het geval zou zijn, had Ronduit Open hier een amendement voor ingediend om dat te voorkomen. Maar eerst de wethouder en later de ook de burgemeester hebben toen uitdrukkelijk toegezegd NIET te zullen bezuinigen op de subsidies voor de huur van accommodaties.

Na de zomer kwamen er berichten dat wethouder van den Beuken zich niet wilde houden aan de toezeggingen en dus weigerde het raadsbesluit uit te voeren. Naar aanleiding van eerst vragen van Samen Verder en later ook van Ronduit Open bleek dat inderdaad het geval te zijn.  Wethouder van den Beuken zou geen gevolg geven aan het genomen raadsbesluit en interpreteerde het raadsbesluit op een volstrekt andere manier. Dat was aanleiding voor Stan Backus om de vraag voor te leggen aan de commissie Sociaal op maandag 2 november. En ook daar bleken vele commissieleden vraagtekens te zetten bij de uitleg van wethouder van den Beuken. In de commissievergadering werd de bal bij de burgemeester neergelegd. Hij zou samen met zijn ondersteuning het besluit zo uitgelegd hebben zoals wethouder van den Beuken het ging uitvoeren, in strijd dus met het raadsbesluit. Ronduit Open had al eerder de burgemeester aangesproken omdat ook hij had toegezegd dat er NIET bezuinigd zou worden op de subsidies voor de huur van accommodaties. Maar hij legde de bal weer vakkundig terug bij wethouder van den Beuken. En zo wordt er over de rug van de verenigingen geen uitvoering gegeven aan een raadsbesluit en spelen collegeleden elkaar de zwarte piet toe. Hoezo collegiaal bestuur?!

Wij hebben het college de kans willen geven om in de commissievergadering deze fout te herstellen en alsnog uitvoering te geven aan het raadsbesluit, maar daar zagen de wethouders Vogels en van den Beuken niet veel in. We moesten ons maar wenden tot de raadsvoorzitter. En dus zijn we nu weer genoodzaakt om in de komende raadsvergadering een motie vreemd aan de orde van de dag om een reeds genomen raadsbesluit door de raad te laten bekrachtigen en het college aan te spreken op haar handelen.  Het lijkt allemaal alleen maar in Leudal te kunnen.

Stan Backus

Fractievoorzitter Ronduit Open


D66: Herziening beleid supermarkten in Leudal nodig:

Geacht College van B en W,

Op 7 oktober stond in Dagblad de Limburger een artikel op de voorpagina genaamd 'Vestiging winkels in Limburg aan banden' met een vervolg op pagina B15 'Limburg heeft te veel van veel te veel'.

Uit de artikelen blijkt dat de provincie Limburg zich actiever gaat inzetten om te voorkomen dat er te veel winkels komen in de Limburgers gemeenten. Dit heeft onder meer gevolgen voor de leegstand, maar ook voor de concurrentiepositie van al gevestigde winkels (in de eigen gemeenten en in buurgemeenten). De gedeputeerde zegt in de krant zelfs juridische procedures mogelijk te achten indien gemeenten toch te veel winkels in hun grondgebied blijven toestaan.

Vragen:

1. Het college heeft nog altijd geen definitief besluit genomen inzake de verlening van een omgevingsvergunning voor vestiging van een Aldi aan de Leudalweg te Neer. Wat is de stand van zaken rondom deze procedure?

2. Neemt het college de blijkbaar nieuwe beleidslijn van de provincie mee in de definitieve besluitvorming?

3. En zo ja, zou dit kunnen betekenen dat het college de omgevingsvergunning alsnog - in strijd met het eerdere voornemen - gaat weigeren om zo (beter) te voldoen aan de nieuwe provinciale beleidslijn?

4. Waarom wel/niet?

5. Zijn er binnen de gemeente nog andere plannen voor nieuwe winkels (bijv. supermarkten maar ook andere grotere winkels), en zo ja welke? Graag een actueel en volledig overzicht van alle plannen die 'in de pijplijn' zitten.

Beantwoording:

 1. Op dit moment wordt door Aldi gewerkt aan een nieuwe aanvraag voor de vestiging in Neer. Zij zien kansen voor een verbeterde inpassing. Zodra deze nieuwe aanvraag formeel wordt ingediend zullen wij deze in behandeling nemen.
 2. De nieuwe beleidslijn van de provincie moet uiteraard worden meegenomen bij de definitieve besluitvorming over deze aanvraag.
 3. Wat de consequenties zijn van dat nieuwe beleid zal een belangrijk aspect zijn van de besluitvorming. In de toelichting op het nieuwe plan zal daaraan aandacht besteed moeten worden.
 4. Het is bestuurlijk niet wenselijk om een voorschot te nemen op de besluitvorming en de motivering daarvan.
 5. Er spelen op dit moment een beperkt aantal plannen. Naast de vestiging van de Aldi in Neer en de mogelijk daarmee samenhangende sluiting van de vestiging in Horn, betreft dit de uitbreiding van de bestaande supermarkt in Roggel en de mogelijke vestiging van een Aldi en een Jan Linders op een nieuw te ontwikkelen locatie in Ittervoort.

Oppositie Leudal: ernstige twijfels over onafhankelijkheid onderzoek ‘Biebgate’:

Ronduit Open, D66, VVD en Progressief Leudal hebben ernstige twijfels over het onderzoek dat de burgemeester laat instellen naar de aanbesteding van het bibliotheekwerk. Met name vrezen wij dat het onderzoek niet zal leiden tot een onafhankelijk oordeel. Burgemeester Verhoeven wil het eerste deel van het onderzoek intern laten uitvoeren, zo gaf hij te kennen in een bericht aan de fractievoorzitters. Externe deskundigheid wil hij hooguit inroepen “ter ondersteuning”. In de raadsvergadering is echter afgesproken dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen. Naast raadsvoorzitter is de burgemeester ook lid van het college, en daarmee dus mede belanghebbende. Om die reden zou zijn rol beperkt moeten blijven tot die van opdrachtgever. Ook stoort het ons dat de burgemeester niet met spoed een overleg van de fractievoorzitters bijeen riep toen wij daar tot tweemaal toe om vroegen. Pas ná 27 oktober worden wij verder geïnformeerd. Dat vinden wij te laat. Het gemeentebestuur van Leudal heeft baat bij een snelle en doortastende aanpak!


Gemeenteraad besluit tot extern onafhankelijk onderzoek naar ‘Biebgate’:

Er komt een extern onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken rondom ‘Biebgate’ en de integriteit van wethouder John van den Beuken. Dat is de voorlopige uitkomst na een fel debat in de gemeenteraad van Leudal.
De oppositie houdt de ingediende motie van wantrouwen tegen wethouder Van den Beuken aan, hangende dat onderzoek.

Pinokkio
D66-raadslid Rens Raemakers vergeleek Van den Beuken met Pinokkio. ‘Leudal staat weer eens voor schut. Als deze wethouder aanblijft gaat Leudal er nog meer nadeel van ondervinden’ zei de democraat. Hij vroeg de burgemeester om een extern onderzoek. ‘Doet u dat niet, dan beraden wij ons op juridische stappen’ liet Raemakers weten. Maar de burgemeester stemde daarmee dus in. Stan Backus van Ronduit Open sloot niet uit dat er sprake is van strafbare feiten. Er zijn regels geschonden met medeweten van Van den Beuken en later ook wethouder Vogels’ betoogde het raadslid. VVD’er Ad Thomassen wees er op dat de wethouder de raad heeft misleid. Ook Joost van der Stappen (Progressief Leudal) vond dat Van den Beuken onfatsoenlijk en onaanvaardbaar heeft gehandeld.

‘Mooi resultaat’
Dat de eigen CDA-fractie de wethouder niet zou laten vallen, was wellicht niet verwonderlijk. Hoewel fractievoorzitter Van Melick wel menigeen verbaasde door de aandacht te vestigen op het ‘mooie resultaat’: een bibliotheekvoorziening in alle scholen van Leudal. Maar in het proces waren volgens hem dan ook geen fouten gemaakt. De media waren volgens Van Melick weer eens misbruikt door de oppositie, met als oogmerk het beschadigen van Van den Beuken. Wel haalde hij een in Dagblad De Limburger geciteerde, gerenommeerde advocaat aan -een specialist in aanbestedingsrecht- die in de editie van afgelopen zaterdag verklaarde dat er niets onrechtmatigs gebeurd was. Raadslid Backus van Ronduit Open had dezelfde advocaat overigens ook nog even gebeld. Die bleek in dat telefoongesprek volgens Backus tot héél andere conclusies te komen en had zelfs het woord ‘doodzonde’ in de mond genomen.

Onhandig
Doodzonde of niet, een sleutelrol leek vooraf weggelegd voor coalitiepartner Samen Verder. Die partij koos bij monde van Hen Sleven woorden als ‘onhandig’ en ‘geen schoonheidsprijs’. Maar het werd duidelijk dat Samen Verder de motie niet zou steunen en dat die deze avond dus ook geen meerderheid zou hebben gehaald.

Gefocust
De wethouder zelf ging overigens nauwelijks in op de vele vragen en argumenten van de oppositie. ‘Mijn intenties zijn zuiver’ zei Van den Beuken. ‘Ik was wellicht te gefocust op het resultaat en heb onvoldoende rekening gehouden met de impact die mijn handelen heeft veroorzaakt.’ Hij nam afstand van de conclusies vandaag van Questum: ‘De brief van Questum is voor rekening van het bedrijf’. Een extern onderzoek zal zich nu gaan richten op de juridische procedure. Dat onderzoek moet er zo snel mogelijk komen, vond ook de burgemeester. Of er eventueel alsnog een politiek oordeel geveld zal worden, hangt dus af van de uitkomst daarvan. De raad kon zich daarin vinden.

Tekst: Leudal.nieuws.nl


Samen Verder akkoord met uitbreiding AZC:

De voorgestelde uitbreiding van het AZC te Baexem kan rekenen op de goedkeuring van Samen Verder. Eerder deed het COA een verzoek daartoe. Michel Graef: "Na de uitbreiding zal het aantal personen toenemen van 425 naar 600, voornamelijk gezinnen en mindervaliden, in dezelfde samenstelling die tot nu toe weinig tot geen incidenten met zich mee heeft gebracht. Buiten enkele technische aspecten kan het voorstel dan ook op onze goedkeuring rekenen". Hoewel de uitbreiding ook op de planning stond zonder de huidige vluchtelingenstroom geeft het volgens Graef wel een goed signaal af:"we geven hiermee als gemeente een signaal af, ook wij nemen onze verantwoordelijkheid. Ook omliggende gemeentes pakken daardoor de handschoen op".


Grotere rol basisscholen Leudal in het bibliotheekwerk:

Het college van Leudal is aan de slag gegaan met de uitvoering van een raadsopdracht waar al lange tijd veel om te doen was: uitvoering van bibliotheekwerk in Leudal.

D66 reageert hier op met een motie van vreugde, die in de raadsvergadering van vanavond wordt ingediend.

Samenwerking gecontinueerd
De raadsopdracht is door het college ‘opgepakt door middel van een aanbestedingstraject en een intensief overleg met alle betrokken partners’ zo meldt de gemeentelijke website. ‘Tijdens dit proces hebben wij geconstateerd dat wij voor Leudal een bibliotheekaanbod kunnen realiseren dat past binnen het door de gemeenteraad vastgestelde financiële kader, maar dat de focus op alleen dit financiële kader zou leiden tot nieuwe organisatorische problemen. Daarnaast hebben wij vastgesteld, dat er sprake is van ontwikkelingen met betrekking tot onze lokale en regionale samenwerkingspartners, die rechtvaardigen dat de samenwerking niet al aan het einde van dit jaar wordt beëindigd’, zo valt verder te lezen.

Bibliocenter
‘Zoals bekend zijn jeugd en school steeds centraal gesteld in de kaders. Vandaar dat er ook intensief overleg is gevoerd met de basisscholen (Spolt), met name om te bezien welke rol zij zouden kunnen spelen in het lokale bibliotheekwerk. Uiteindelijk hebben de inzichten die in dit hele proces zijn ontstaan ertoe geleid, dat de basisscholen een grotere rol gaan spelen in het bibliotheekwerk. En ook dat de ondersteuning bij de uitvoering van het bibliotheekwerk voorlopig bij Bibliocenter blijft’, zo laat het college weten.

Vreugde
Oppositiepartij D66 reageerde vandaag meteen met een motie van vreugde, waarvan de tekst luidt: ‘De raad van de gemeente Leudal, in vergadering bijeen op 8 september heeft kennisgenomen van de mededeling van het college en constateert dit dat een eerste stap is in de richting van een fatsoenlijk bibliotheekbeleid – waarbij er bijvoorbeeld op alle scholen een bibliotheekpunt kan blijven, maar de bibliotheek ook toegankelijk blijft voor volwassenen – en hoopt dat een en ander verder wordt uitgewerkt in duidelijke keuzes voor de komende begroting en spreekt over deze eerste stap vreugde uit.’ De motie draagt verder het college op om het volledige aanbestedingsdossier uiterlijk op 15 september aan de gemeenteraad ter beschikking te stellen en ook uiterlijk op die datum alle openstaande vragen van D66 schriftelijk te beantwoorden, voor zover dat niet in de raadsvergadering van vanavond zou gebeuren.

Tekst: www.leudal.nieuws.nl


Motie over aanbesteding bibliotheekwerk.

In de komende raadsvergadering (dinsdag 8 september) dient D66 een motie in over de voortgang van de aanbesteding bibliotheekwerk. De fractie heeft begin juli al meerdere raadsvragen over dit onderwerp gesteld, maar het College weigert al twee maanden lang inzage in het dossier en beantwoording van de vragen. Dit is in strijd met afspraken uit een eigen Collegevoorstel van maart j.l., waarin het College toezegde de raad ‘periodiek’ te informeren. Dit is in vijf maanden tijd nog nooit gebeurd. Om die reden ziet D66 zich nu genoodzaakt de kwestie aan de raad voor te leggen.

In de motie staat dat het College conform het eigen Collegevoorstel moet gaan handelen en de raad de informatie binnen een week moet geven. Ook wenst D66 beantwoording van raadsvragen die moeten uitsluiten dat er op onrechtmatige wijze criteria voor de aanbesteding gewijzigd zijn. Fractievoorzitter Rens Raemakers: ‘D66 wil graag dat de aanbesteding op een eerlijke en transparante wijze verloopt. En als het College liever van de huidige aanbesteding af wil en toch met Bibliocenter in zee gaat, moeten ze het traject volgens de formele regels stoppen en niet via een omweg de criteria verzwaren of veranderen. Zo weten we als raad nog steeds niet waarom de gunning eind juni voor nadere informatie is aangehouden en welke informatie toen gevraagd is.’

Bovendien maakt D66 zich zorgen over het trage tempo van de aanbesteding. Fractievoorzitter Rens Raemakers licht toe: ‘Vorig jaar stond het bibliotheekwerk in de begroting voor 665.000 euro. Het College wil dit vanaf 1 januari 2016 terugbrengen naar 165.000 euro. Dat is een bezuiniging van een half miljoen euro!’ D66 vraagt zich af of het überhaupt nog realistisch is deze bezuiniging voor die tijd te realiseren. Raemakers: ‘Het is al september, dus er zijn nog maar 4 maanden te gaan. Dat is onverantwoord.’ Volgens D66 is de beste oplossing om het huidige aanbestedingstraject te beëindigen en het contract met Bibliocenter een jaar te verlengen. Voor de jaren daarna zou de raad een nieuw besluit moeten nemen, dat wel voldoet aan de eisen van zorgvuldigheid en haalbaarheid.


D66 Leudal hoopvol: nieuwe cijfers ondersteunen belang van bibliotheken:

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat er in Nederland steeds meer jongeren lid zijn van een openbare bibliotheek. In 2005 waren nog 2 miljoen jongeren lid van de bibliotheek, terwijl dit aantal in 2013 gestegen was tot 2,2 miljoen leden. Deze trend blijkt ook in Leudal en de buurgemeenten te spelen: volgens Liesbeth Vogelaar, directeur van Bibliocenter, is het aantal jongeren dat lid is bij Bibliocenter namelijk gestegen van 2.900 naar maar liefst ruim 4.300.

Dit is volgens de fractie van D66 Leudal een zeer opvallende trend, omdat doorgaans wordt aangenomen dat jongeren minder lezen en dus ook minder behoefte aan een bibliotheek hebben. Dat blijkt dus helemaal niet waar. Hoewel het aantal boeken dat jongeren lenen volgens het CBS weliswaar afneemt, neemt juist de behoefte aan andere vormen van lees-en lesmateriaal toe. Denk daarbij niet alleen aan online boeken en e-readers, maar ook aan educatieve DVD’s en video’s of aan interactieve games waarmee kinderen hun spelling, woordkennis of topografie toetsen. Organisaties als Bibliocenter spelen juist in op deze trend en krijgen daarvoor regionale en landelijke waardering.

Tot slot is ook al vaker bewezen dat bibliotheken een grote sociale functie hebben: ze dienen bijvoorbeeld als ontmoetingsplaats voor ouderen of fungeren als online portaal voor diegenen die thuis geen pc tot hun beschikking hebben. Fractievoorzitter Rens Raemakers: ‘Deze cijfers en feiten maken eens te meer duidelijk dat de bibliotheek nog gewoon toekomst heeft. Óók in Leudal, getuige het grote aantal handtekeningen dat vorig jaar door Bibliocenter werd opgehaald. Wij houden daarom wederom een vurig betoog om het budget voor de bibliotheken substantieel te verhogen.’

Ondertussen heeft de fractie van D66 nog steeds geen antwoorden gekregen op de vragen over de lopende aanbesteding bibliotheken in Leudal. Dat vindt D66 zeer teleurstellend uit het oogpunt van openbaarheid van bestuur en het tijdig informeren van de raad. Toch ziet de fractie ook lichtpuntjes. Raemakers: ‘De coalitiepartijen hebben zich in de laatste twee raadsvergaderingen veel positiever dan voorheen uitgelaten over het belang van de bibliotheek, met name van het grote belang van een bibliotheek op elke school. Ook de wethouder vond dit ineens een belangrijk uitgangspunt, dat blijkbaar alsnog is meegenomen in de aanbesteding. Wij houden hoop, want ja: hoop doet leven!’


Privacybeleid Gemeente Leudal:

De essentie van privacy recht is de eerlijke behandeling van individuen. De gemeente heeft als gevolg van de decentralisatie in het kader van de Jeugdwet, WMO-2015 en de Participatiewet per 1 januari 2015 een belangrijke verantwoordelijkheid waar het gaat om de verwerking van persoonsgegevens van burgers. De complexiteit in het kader van de bescherming persoonsgegevens is toegenomen. Nog meer dan voorheen zullen burgers een beroep doen op ondersteuning en/of hulp door de gemeente. De gemeente zal door deze taakuitbreiding vaker dan vroeger het geval was, persoonsgegevens uitwisselen met instanties buiten de gemeentelijke organisatie.

Aangezien het een heel verhaal is adviseer ik u alvast twee koppen koffie te zetten. Het verhaal is te lang om op deze site te plaatsen. Wilt u het toch lezen dan kan dat door hier te klikken. Succes!


Project Waak voor inbraak:

Een inbraak in een woning brengt meestal veel teweeg voor mensen die het overkomt. Ook de invloed op het gevoel van veiligheid van mensen in de buurt en van bekenden van de slachtoffers is vaak heel groot. De afgelopen jaren is het aantal woninginbraken toegenomen. Dat moet gestopt worden. Sterker nog: we moeten het aantal woninginbraken samen verminderen.

Het project Waak voor inbraak is in mei 2008 van start gegaan in de Noord-Limburgse gemeenten Mook & Middelaar, Venray, Gennep, Bergen en Horst aan de Maas. Inmiddels is het in deze gemeenten een werkwijze geworden en ingebet in de inbraakpreventie-activiteiten.

In januari 2010 is het project gestart in de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roermond en Weert. Dit project heeft gelopen tot 2012, in enkele gemeenten langer. Ook de gemeente Sittard-Geleen is enige tijd aangesloten geweest bij het project.

Brede aanpak Het opmerkelijke van het project is, dat veel partijen samenwerken: bewoners, ondernemers, gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, provincie en diverse andere partners. Elke regio heeft haar eigen acties en aanpak, maar de doelstelling is voor alle regio's gelijk: het verminderen van het aantal woninginbraken.

Het beste resultaat wordt bereikt als de woninginbraken breed aangepakt worden: niet alleen door onderzoek en opsporing, maar ook door het voorkomen van inbraken en door het geven van nazorg aan slachtoffers en daders.

Zie voor meer info de website http://waakvoorinbraak.nl/.


Indicaties voor de AWBZ stoppen.

Aan; Wethouder van den Beuken, Commissie Sociaal.

Betreft:

Vanaf 1 januari 2016 zullen de indicaties voor de AWBZ,langdurige zorg eindigen. 2015 is een overgangsjaar waarin keukentafelgesprekken plaatsvinden waarbij de situatie van de hulpvrager opnieuw in kaart gebracht gaat worden.

Als Raadslid van Ronduit Open wil ik graag van u weten:

 • hoeveel keukentafelgesprekken hebben er plaatsgevonden en hoe zijn deze verlopen?
 • Graag wil ik van u weten hoe vaak een indicatie voor zorg in PGB en Zorg in Nutura is afgegeven en/of is geweigerd zowel bij de aanvragen van volwassen/ouders als kinderen.

Ik krijg vragen van burgers die zich zorgen beginnen te maken. De zomervakantie komt er aan. Daarna is het nog maar drie maanden voor het overgangsjaar voorbij is. Burgers willen graag weten wat er vanaf 1 januari 2016 in hun situatie gaat veranderen. Kunnen ze de zorg nog inkopen die ze nu hebben of moeten ze deze zorgcontracten stopzetten. En dan hoe verder …….

 • Krijgt u alle gesprekken afgerond binnen de gestelde termijn voor een de nieuwe indicties die uiterlijk in moeten gaan op 1 januari 2016.
 • Daarbij is het tot op heden nog onbekend wat denieuwe zorgtarieven gaan worden vanaf 2016. Graag ontvang ik van u de tarieven die ingaan op 1 januari 2016.

Graag ontvang ik van u een antwoord voor 15 juli 2016.

Ik zie uw beantwoording graag met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Rob Flinsenberg Raadslid gemeente Leudal Fractie Ronduit Open 


App voor o.a. raads- en commisiestukken:

Al enkele jaren worden de bij raads- en commissievergaderingen gebruikte documenten op de website van de gemeente Leudal geplaatst. Sinds kort beschikt de gemeente over een app waarmee iedereen de stukken ook via een tablet kan bekijken. Dit programma iBabs Pro is via de Appstore gratis te downloaden. Inloggen: Site: Leudal, E-mailadres: burger Wachtwoord: burger. Hierna heeft u ook toegang tot de stukken waarover de raadsleden beschikken (behalve de stukken waarop geheimhouding rust). Dit maakt het volgen van een raads- of commissievergadering en de  gemeentelijke politiek wat gemakkelijker. De videobeelden van de raadsvergadering zijn vooralsnog alleen nog toegankelijk via de website  van de gemeente en via uitzending  gemist op de website van 3ML.

Tekst: 3ML.


Vrijwilligers gevraagd voor groenonderhoud op de Algemene begraafplaats in Horn:

De gemeente Leudal is per direct op zoek naar vrijwilligers die de begraafplaats in Horn mee helpen te onderhouden.

Algemene begraafplaats een open en transparante omgeving

In 2013 heeft de gemeente Leudal de begraafplaats een nieuwe uitstraling gegeven waarbij rekening werd gehouden met de functie van de locatie.
Door Groenbeheer werd de begraafplaats geheel omgevormd. Het traditionele beeld van taxushagen en veel groenblijvers en coniferen werd losgelaten en er werd een open en transparante omgeving gecreëerd.
Bij de plantkeuze werd rekening gehouden met vogels, bijen en vlinders, door het planten van vele bloeiende heesters en toepassing en gebruik van vaste planten.
Het resultaat mocht er zijn. De gemeente kreeg veel complimenten over het nieuwe beeld  van de begraafplaats die door hoveniersbedrijf Joosten 2 jaar is onderhouden zodat het nieuwe groen zich goed kon ontwikkelen.

Groenonderhoud van A naar C/D kwaliteit

Nu in 2015 krijgt de gemeente Leudal met forse bezuinigingen te maken. Het groenonderhoud gaat in Leudal van een A-kwaliteit naar een C/D kwaliteit. Dit brengt overigens ook positieve zaken met zich mee. wordt een berm wat later gemaaid dan betekent dit dat er zich allerlei bloeiende bloemen vormen. Wat voor een fraai beeld zorgt.
Voor de begraafplaats in Horn is het een ander verhaal. Doordat het onderhoud wordt teruggebracht krijgt de begraafplaats een sobere en slordige uitstraling . Op deze locatie, waar mensen hun dierbaren herdenken en graven netjes verzorgen, moet geen bron van ergernis ontstaan door hoog opgeschoten gras en onkruidgroei.

Bent u de vrijwilliger die zich aanmeldt bij groenbeheer?

De gemeente is daarom op zoek naar 6 – 7 vrijwilligers die zich mee willen inzetten om de begraafplaats mee te onderhouden.
De vrijwilligers worden voorzien van alle benodigde materialen en gereedschappen en ook zal het groenafval na de onderhoudsbeurten door de gemeente worden opladen. In het najaar zal aan de vrijwilligersgroep een leuke “evaluatie-avond” worden aangeboden.

Wilt u iets betekenen voor de begraafplaats en de Hornse gemeenschap en deel uit maken van een enthousiaste groep vrijwilligers, meldt u zich dan bij Groenbeheer van de gemeente Leudal. Dit kan bij de heer Jacobs, e-mail:m.jacobs@leudal.nl of via 0475-859000. Ook voor vragen kunt u hier terecht.


BuitenBeter:

Zie je een probleem buiten op straat of in de buurt? Die lantaarnpaal nog steeds niet gerepareerd? Een vies bushokje, vuilniszakken ergens gedumpt of een fietspad met enorme gaten? Laat het snel en simpel weten met BuitenBeter.

Deze app helpt je om gemakkelijk problemen, irritaties en verbeteringen bekend te maken bij je gemeente. Gemeenten willen namelijk graag een schone, veilige en goede leefomgeving realiseren, voor jou. Daarvoor is jouw opmerkzaamheid en feedback zeer waardevol. Voorheen was het behoorlijk ingewikkeld om iets door te geven, maar daar is nu verandering in gekomen. BuitenBeter! Waar eerst alleen de echte volharder het meldpunt van de gemeente wist te vinden, ben jij nu aan zet. Binnen vier stappen en tellen heb je locatie, probleem en foto gemeld. Hoef jij je er geen zorgen meer over te maken. Als het nodig is vraagt de gemeente je extra duidelijkheid en natuurlijk, indien mogelijk wordt het opgelost.

Zo kan het dus ook: snel, makkelijk en meteen melden op de plek en het moment dat jij iets ziet wat niet deugt of beter kan. Ervaar het zelf:

 • Download nu op je smartphone! (iPhone, Android, Windows Phone, BlackBerry, Symbian of Windows Mobile).
 • Doe een proefmelding om de app te proberen.
 • Download hier de BuitenBeter app.

Extra huishoudelijke hulp tegen een gunstige prijs:

Goed nieuws voor alle 70-plussers die wonen in Leudal, Nederweert of Weert. Vanaf 1 juni kunnen deze inwoners gebruik maken van (extra) huishoudelijke hulp voor een gereduceerde prijs. Deze regeling geldt ook voor mensen die al hulp en ondersteuning uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) ontvangen en extra hulp willen inkopen.

De gemeenten Leudal, Nederweert en Weert hebben deze regeling samen met de vier aanbieders van huishoudelijke hulp vormgegeven.

Extra geld van het Rijk

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe taken op het gebied van Wmo. Daarbij kregen gemeenten minder geld voor de Wmo-taken, waaronder Hulp bij het huishouden. De Rijkoverheid heeft nu besloten dat gemeenten in 2015 en 2016 extra budget krijgen voor deze ondersteuning. Hiermee wil de overheid ervoor zorgen dat huishoudelijke hulpen hun baan zoveel mogelijk kunnen behouden. Daarnaast kunnen mensen die dat nodig hebben de huishoudelijke taken makkelijker zelf regelen en dus zelfredzaam blijven.

Wie komt in aanmerking voor de regeling

Iedereen die ouder is dan 70 jaar en woont in de gemeente Leudal, Nederweert of Weert kan gebruik maken van de huishoudelijke hulp-regeling. Ook mensen uit deze gemeenten die al een indicatie hebben op grond van de Wmo kunnen aanspraak maken op extra hulp tegen de gereduceerde prijs.

Hoe werkt de regeling

Mensen die in aanmerking komen voor de regeling kunnen extra huishoudelijke hulp inkopen voor een laag tarief. Namelijk 10 euro per uur in 2015, voor maximaal 100 uur per jaar. De prijs voor 2016 moet nog worden vastgesteld. Onder huishoudelijke hulp valt basis schoonmaakwerk, maar ook plusdiensten zoals ‘grote schoonmaak’, boodschappen doen, strijken, grotere opruimtaken of begeleiding ter ondersteuning van de zelfredzaamheid.

Waar kunt u terecht

Bent u 70 jaar of ouder en wilt u gebruik maken van de regeling voor huishoudelijke hulp?

Dan kunt u terecht bij een van de vier aanbieders van hulp bij het huishouden in de regio. U hoeft daarvoor geen contact op te nemen met uw gemeente. Ontvangt u al huishoudelijke hulp en wilt u extra hulp bijkopen? Dan kunt u terecht bij uw eigen aanbieder. Zij informeren u ook persoonlijk over de regeling.

 • Zorgcentrum Beek en Bos, tel. (0475) 39 17 00.
 • De Zorggroep/ Alphatrots, tel. (0475)  74 60 20 en email info@alphatrots.nl.
 • Stichting Land van Horne, tel. 0900 333 55 55 (op kantoordagen van 8.00 tot 18.00 uur).
 • Proteion Schoon, tel. (088) 850 31 42.

Meld uw ervaringen over het gesprek met de gemeente:

Mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben, zoals begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen, kunnen sinds dit jaar terecht bij hun gemeente. 

Als iemand zich meldt, dan zal de gemeente onderzoek doen naar de persoonlijke situatie van de aanvrager en met hem/haar in gesprek gaan.

Heeft u hier ook mee te maken? Doe dan tussen 2 april en 4 mei mee met de digitale raadpleging van de cliëntenorganisaties: Zorg naar gemeenten: het gesprek met uw gemeente.

Zo doet u mee

De raadpleging is bedoeld voor iedereen die met het gesprek te maken heeft. Dus cliënten, maar ook mantelzorgers.

 • Vul de vragenlijst in via www.zorgnaargemeenten.nl
 • Geen internet? Bel op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur naar 0900 235 67 80 (20 cent per gesprek).

Meer informatie vindt u in onderstaande flyer: 


Eigen bijdrage wordt hoger:

Voor diverse vormen van zorg en ondersteuning betaalt u zelf een deel van de kosten, de eigen bijdrage. Het Rijk compenseerde 33% van de eigen bijdrage en verrekende deze automatisch. Dit gebeurde op grond van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). 

Met de invoering van het nieuwe zorgstelsel per 1 januari 2015 is de korting op de eigen bijdrage vervallen. U gaat dus een hogere eigen bijdrage betalen. U betaalt die hogere bijdrage voor het gebruik van Wmo-voorzieningen, maar ook op grond van de Wet langdurige zorg (bijvoorbeeld bij opname in een verpleeghuis). De eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK (Centraal Administratiekantoor).

Hoe hoog wordt de eigen bijdrage?

Die vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden. Dit hangt af van verschillende factoren, zoals uw inkomen en uw vermogen, de samenstelling van uw huishouden, welke voorzieningen u krijgt en wat deze kosten. Het CAK berekent wat u precies moet gaan betalen. In maart krijgt u van het CAK de rekening voor de eerste periode van 2015. Dan kunt u ook zien wat de hoogte van uw eigen bijdrage wordt.

Mogelijk wordt aan u de factuur pas in mei toegezonden en krijgt u een rekening over twee perioden. Houdt hier rekening mee! Wilt u nu al meer over de hoogte van de eigen bijdrage? Met het rekenprogramma op de website van het CAK kunt u alvast globaal uw nieuwe eigen bijdrage berekenen.

Waarvoor geldt geen eigen bijdrage?

Voor sommige voorzieningen hoeft u geen eigen bijdrage te betalen, zoals voor een rolstoel. Ook voor hulp en hulpmiddelen voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen bijdrage in de kosten. Voor meer informatie over de eigen bijdrage, ga naar de website van het CAK: www.hetcak.nl.

Er blijft een vangnet

Mogelijk kunt u een vergoeding aanvragen voor de extra kosten. Deze vergoeding is onderdeel van de bijzondere bijstand. Om bijzondere bijstand te krijgen, moet iemand aan een aantal voorwaarden voldoen. Elke situatie wordt individueel bekeken door de gemeente. Een inwoner die verwacht in aanmerking te komen voor de bijzondere bijstand kan vanaf 1 januari 2015 een aanvraag indienen bij de gemeente. Iemand kan voor 2014 een aanvraag indienen tot 1 mei 2015.

Meer informatie

Meer informatie over de eigen bijdrage kunt u vinden op www.hetcak.nl of via telefoonnummer 0800-0300.


Informatiepunt Ouderenzorg Limburg:

In Limburg worden steeds meer ouderen afhankelijk van goede zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen. Tegelijkertijd wordt de ouderenzorg steeds meer uitgekleed als gevolg van bezuinigingen. Veel zorgcentra kampen met een gebrek aan financiële middelen. Kortom, de kwaliteit van de ouderenzorg komt steeds meer onder druk te staan.

Is dit ook uw ervaring of heeft u een ander beeld?

Meld uw ervaring (anoniem) bij het Informatiepunt Ouderenzorg Limburg (iOL).

Het iOL verzamelt uw klachten en andere ervaringen en rapporteert hierover aan Gedeputeerde Staten van Limburg, zodat initiatieven ontwikkeld kunnen worden die ertoe leiden dat een kwalitatief hoogwaardige en menswaardige zorg in Limburg nu en in de toekomst gegarandeerd kan worden.


Extreme verlaging PGB tarief in Leudal:

Onderstaande brief is naar het College gestuurd.

Geacht College,

Naar aanleiding van herhaalde vragen van burgers vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Op 1 januari 2015 hebben er grote veranderingen plaatsgevonden in de zorg. Zowel zorgvragers als zorgverleners van u gemeente Leudal zijn een week voor de kerst geconfronteerd geworden met een extreem laag tarief. Gebaseerd op PGB tarieven 2014 voor een PGB in functies en klassen 1. Dit is een minimaal bedrag wat voorheen gehanteerd werd voor mensen met een hele lichte zorgvraag.

De afgelopen periode heb ik u meermaals om uitleg gevraagd wat de reden is om zo’n laag tarief te hanteren. Met name omdat ZZP-ers en kleine zorginstellingen geld bij moeten leggen om uberhaupt nog zorg binnen uw gemeente te kunnen verlenen. De praktijk is dat kleine zorgaanbieders hun zorg in andere gemeenten gaan aanbieden. Men heeft helaas geen andere keuze. Precies zoals ik u eerder al had voorspelt betreur ik het dan ook ten zeerste dat ik als raadslid ondanks mijn expertise niet wordt betrokken in de uitwerking van de algemene beleidskaders op dit terrein.

Naasten die op dit moment al zorg verlenen voor een minimaal tarief moeten nog meer in gaan leveren met de tarieven die uw gemeente hanteert. Deze naasten “kiezen” er voor hun baan op te zeggen of minder te gaan werken om de zorg aan hun naasten te kunnen verlenen. Voor de huidige tarieven maakt u het ook voor deze naasten onmogelijk nog langer deze zorg te kunnen bieden. Ze zullen ook hun rekeningen moeten betalen en daar zijn inkomsten voor nodig waar deze mensen keurig belasting over betalen.

Inmiddels heeft ook Per Saldo de belangenvereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget met verbazing op de tarieven die uw gemeente Leudal hanteert gereageerd en zelfs besloten een proefproces aan te spannen en de rechter hierover een uitspraak te laten doen.

Graag wil ik van u een duidelijke uitleg waarom de gemeente Leudal besloten heeft deze functie klasse 1 te hanteren als pgb-tarief. Daarbij wil ik ook graag van u weten wat de vervolgstappen zijn en of u inmiddels voornemens bent deze tarieven aan te passen naar soortgelijke acceptabele tarieven die ook andere gemeenten toepassen.

Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet,

Met vriendelijke groet,

Rob Flinsenberg
Raadslid gemeente Leudal
Fractie Ronduit Open                                                                                                               


Wat gebeurt er met uw (hulp)vraag over de Wmo?

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor een aantal nieuwe taken op het gebied van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

Als u een hulpvraag heeft, neemt u contact op met de gemeente via (0475) 85 90 00 of per mail info@leudal.nl. Soms kan uw vraag direct worden opgelost. Zo niet, dan zorgt de medewerker van de gemeente dat uw vraag terecht komt bij het Wmo-team.

Persoonlijk gesprek

De Wmo-consulent streeft ernaar om binnen 5 werkdagen contact op te nemen voor het maken van een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Dit kan op een locatie binnen Leudal die uw voorkeur heeft. Hiervoor mag u altijd iemand meenemen, bijvoorbeeld een familielid, maar het kan ook een professionele hulpverlener zijn. Soms zijn meerdere gesprekken nodig.

Informatie

Wilt u meer weten over het keukentafelgesprek en het vervolg van een aanvraag? Leest u dan verder op onze website www.leudal.nl (klik op Inwoner, en daarna op Wmo).


Gebiedsregisseurs gemeente Leudal: wij staan voor u klaar!

Wij zijn Vic Pennings en Henk Rademakers, de nieuwe gebiedsregisseurs van de gemeente Leudal. Nieuw in de gemeente zijn we niet. 

 Als beleidsmedewerker welzijn en onderwijs hield Henk zich vooral bezig met accommodatie- en subsidiebeleid, onderwijs, cultuur en sport. Op die manier is hij bekend bij veel verenigingen en instellingen. Vic is ook geen onbekende. Als projectleider, contactpersoon dorpsraden en medewerker internationale betrekkingen is Vic ook bij veel inwoners bekend.

Wat gaan we doen

Wij gaan de gemeente ondersteunen om samen met u de leefbaarheid in de dorpen te bevorderen. Wij willen zicht krijgen en houden op de samenwerking tussen alle instellingen die voor of namens de gemeente Leudal voor u werkzaam zijn, maar ook op de samenwerking met lokale belangenbehartigers zoals dorpsoverleggen en verenigingen.

Wij proberen waar mogelijk samenwerkingsverbanden te bundelen, maar zijn ook alert op ontbrekende samenwerking of belangenbehartiging. Onze rol zal vooral verbindend en stimulerend zijn.

Is dit nieuw?

De functie van gebiedsregisseur is nieuw voor de gemeente Leudal. We zoeken nog onze weg, net als andere gemeenten in Nederland die ook sinds kort met zo’n functie aan de slag zijn.

Wij zijn geen beleidsmedewerker of uitvoerende medewerker. We zijn ook geen medewerkers van het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente. We behartigen geen belangen van individuele inwoners in Leudal. We worden graag betrokken bij bijvoorbeeld ideeën over samenwerking tussen verenigingen of dorpsoverleggen die samen met de gemeente willen meedenken over leefbaarheid in de dorpen en hoe deze ideeën uitgewerkt kunnen worden.

Bij wie kunt u terecht?

We hebben gekozen voor een werkverdeling op basis van gebied. Voorlopig gaan we daarbij uit van de volgende indeling:

 • Henk Rademakers:  Baexem, Ell, Grathem, Haler, Hunsel, Ittervoort, Kelpen-Oler en Neeritter en Heythuysen
 • Vic Pennings:  Buggenum, Haelen, Heibloem, Horn, Neer, Nunhem en Roggel en Heythuysen

Contactgegevens

Vic Pennings: telefoon (0475) 85 90 00, email v.pennings@leudal.nl.
Henk Rademakers: telefoon (0475) 85 90 00, email h.rademakers@leudal.nl.
In de toekomst willen we ook graag in uw dorp bereikbaar zijn. Contactgegevens daarover volgen nog. 


Vragen? Wij horen het graag van u.

Sinds 1 januari 2015 is er in Nederland veel veranderd met betrekking tot de zorg. Het proces van de decentralisatie is in werking gezet, zo ook in de gemeente Leudal. Wat houdt deze decentralisatie in en wat zijn de gevolgen hiervan? Misschien heeft het wel betrekking op uw situatie. Het roept veel vragen op bij zowel clienten als ook bij medewerkers uit de zorg. Met vragen zoals: 'Hoe zit het met mijn PGB? Hoe kan ik thuiszorg aanvragen of waar kan ik een indicatie aanvragen?' kunt u als inwoner van Leudal terecht bij uw gemeente. Maar misschien heeft u wel een opmerking, een idee of bent u het ergens niet mee eens.

U kunt voor al deze zaken terecht bij het digitaal loket van de Gemeente Leudal.

Samen komen we Verder!

Namens de fractie Samen Verder.


Ook een brief ontvangen over het energielabel van uw woning?

Door de Rijksoverheid worden brieven verzonden over het energielabel van uw woning. Hierover heeft de gemeente al diverse telefoontjes ontvangen.

Gemeente geen partij

De gemeente benadrukt hierin geen partij te zijn en ook geen gegevens of adressen te hebben aangeleverd. De gebruikte (persoons-)gegevens komen niet uit de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen).

Vragen of klachten

Voor vragen en klachten kunt u contact opnemen met:

Milieu Centraal

 • Telefonisch via 0800 – 08 08  (maandag tot en met vrijdag van 08.00 – 22.00 uur / weekend 09.00 – 17.00 uur)
 • Per email: helpdesk@energielabel.nl

Weet wat je koopt:

De gemeente en politie streven ernaar samen met burgers het aantal woninginbraken te verminderen. In dit kader wordt iedere maand een artikel geplaatst in relatie tot woninginbraken. Deze maand “Weet wat je koopt”.

Je bent schuldig aan heling als je een product krijgt, in bezit hebt of aan iemand anders geeft, terwijl je kan vermoeden dat het product door een misdrijf verkregen is. Het is ook strafbaar als je winst wilt maken met een product dat je in bezit hebt, (als je het bijvoorbeeld wilt doorverkopen), terwijl je kan vermoeden dat het product door een misdrijf verkregen is.

Koop geen gestolen producten

Koop geen gestolen producten, zoals smartphones, tablets en laptops. Als je bijvoorbeeld een nieuwe smartphone op internet ziet voor de helft van de prijs, dan is dat waarschijnlijk te mooi om waar te zijn. Trap er niet in. Via www.stopheling.nl kun je kijken of een aangeboden goed als gestolen bij de politie staat geregistreerd.

Strafbaar

Straatrovers gaan door met stelen omdat ze de gestolen producten gemakkelijk kunnen doorverkopen voor veel geld. Als je zo'n gestolen product koopt, geef je dieven een kans. Koop dus nooit een smartphone als je niet weet waar deze vandaan komt. En niet alleen verkopers van gestolen producten zijn strafbaar, ook de kopers. Dat kan je zomaar een strafblad opleveren. Kijk voor meer informatie op www.politie.nl of www.stopheling.nl